Сиротенко А.Й., Чернов Б.О.

Господарство України

5 розділ. Господарство України
Структура народного господарства

Основу народного господарства України становлять державні і кооперативні підприємства. Останнім часом розпочався процес приватизації державних підприємств.
Усе, що створено працею людини: будинки, машини, транспортні засоби, предмети особистого вжитку, – це національне багатство країни. Та частина його, що створюється в результаті затраченої праці за певний період, наприклад за рік, називається національним доходом. Чим він вищий, тим розвинутіша економіка країни, тим краще живуть її мешканці.

Бажано запам'ятати

Народне господарство України – складна економічна система, яка охоплює галузі матеріального виробництва (промисловість, сільське господарство, будівництво, транспорт, зв'язок) і невиробничої сфери (заклади охорони здоров'я, освіти, науково-дослідні, відпочинку тощо). Народне господарство країни має галузеву і територіальну структуру. Національний доход – це всі багатства, які створені працею людини за певний період. Усі галузі народногосподарського комплексу знаходяться у взаємозалежності і взаємодії. Основу народного господарства Україна становлять державні і кооперативні підприємства. Останнім часом розпочався процес приватизації державних підприємств.

Додатковий матеріал

[1] У березні 1991 р. шахтарі України оголосили страйк. За період страйку гірники недодали народному господарству мільйони тонн вугілля. Це призвело до того, що було вироблено значно менше коксу, недостача якого стала причиною зменшення випуску прокату. А це в свою чергу вплинуло на роботу машинобудівників, які зменшили виробництво автобусів, вагонів, комбайнів, тракторів, побутової техніки. А що значить втратити під час жнив бодай один комбайн чи автомобіль? Це – менше хліба, м'яса, інших продуктів. Так замикається виробничий цикл, так народжується аритмія виробництва. Образно кажучи, економіка держави – це єдиний організм, який буде здоровим лише тоді, коли ритмічно працюватимуть всі його органи.

Запитання і завдання

Перший рівень
1. Що таке суспільне виробництво?
2. Назвіть головні галузі виробничої сфери.
3. Назвіть основні галузі невиробничої сфери. Поясніть їх роль у житті людей.

Другий рівень
1. Наведіть приклади окремо засобів праці і предметів праці.
2. Що таке національний доход? Від яких чинників він залежить?
3. Що таке галузева і територіальна структура народного господарства?

Третій рівень
1. Що лежить в основі суспільного поділу праці?
2. Користуючись даними тексту, випишіть галузі виробничої сфери за їх роллю в створенні національного доходу.
3. Доведіть твердження про те, що всі галузі народного господарства знаходяться у тісній взаємозалежності.