Дрібниця В.О.

Історія України. Екзаменаційні білети

Історія України (від найдавніших часів до початку XX століття). Екзаменаційні білети: запитання та відповіді для іспитів у 9-у класі загальноосвітніх навчально-виховних закладів у 1999 році. – К.: Дієз-продукт, 1999. – 64 с.

Автор-упорядник:
Дрібниця Віталій Олександрович – вчитель вищої категорії, старший вчитель, викладач історії Ставищенської середньої загальноосвітньої школи-ліцею педагогічного профілю.

Посібник складений у відповідності з екзаменаційними білетами 1999 року з історії України (затверджені навчально-методичною комісією Міністерства освіти України 28.01.1999 p.). Він включає повні відповіді на екзаменаційні питання, необхідні для успішного складання випускних іспитів з історії.
Матеріал подається в об'ємі та послідовності, в якій випускник має відповідати на екзамені.
Посібник допоможе учням показати знання основних історичних процесів та фактів з історії України (від найдавніших часів до початку XX століття), визначити причини, суть та наслідки подій, змалювати портрети визначних історичних діячів.
Метою посібника є всебічна допомога учням 9-х класів середніх загальноосвітніх навчально-виховних закладів, ліцеїв та гімназій всіх типів у 1999 році у підготовці до екзаменів з історії України.
У посібнику не висвітлено питання краєзнавства – білет №16, питання 2 (Наш край в XVI-XVIII ст.); білет № 17, питання 2 (Наш край в XIX ст.); білет №25, питання 1 (Наш край в VI-XV ст.).

ЗМІСТ

Дрібниця В.О. Історія України. Екзаменаційні білети

БІЛЕТ №1
1. Трипільці – найдавніші хлібороби на українських землях. Трипільська спадщина в скарбниці української культури
2. Люблінська унія, її наслідки для українських земель
3. Тарас Шевченко в національно-визвольному русі

БІЛЕТ №2
1. Східні слов'яни напередодні утворення держави (VII-VIII століття)
2. Греко-католицька церква в першій половині XVII століття. Спроби церковного порозуміння
3. Адміністративно-територіальний устрій та регіональний поділ українських земель у складі Російської та Австрійської імперій наприкінці XVIII – на початку XIX століть

БІЛЕТ №3
1. Історичне значення Київської Русі
2. Місце української православної церкви в політичному житті України в першій половині XVII століття. Митрополит Петро Могила – просвітитель, реформатор церкви
3. Занепад кріпосницьких та зародження ринкових відносин в Україні у першій половині XIX століття. Початок промислового перевороту

БІЛЕТ №4
1. Виникнення Київського князівства та його розвиток за Києвичів. Походження назв «Русь» та «Україна»
2. Реформаційний та контрреформаційний рухи на українських землях. Ідеї реформації у діяльності братств
3. Спроби відновлення автономії України наприкінці XVII – на початку XIX століть. Роль української інтелігенції в зростанні національної свідомості в Наддніпрянській Україні

БІЛЕТ №5
1. Роль князів Олега та Ігоря у становленні Київської держави
2. Причини виникнення українського козацтва. Господарська діяльність козаків
3. Декабристський рух в Україні

БІЛЕТ №6
1. Княгиня Ольга та її реформи. Зовнішня політика княгині
2. Утворення Запорізької Січі. Адміністративно-політичний устрій Січі
3. Місце і роль Кирило-Мефодіївського товариства в національно-визвольному русі

БІЛЕТ №7
1. Посилення військової могутності Київської держави за князя Святослава
2. Умови національно-культурного відродження в Україні в XVI – першій половині XVII століття. Острозька академія
3. Поширення української національної ідеї в 20-40-х pp. XIX ст. в Галичині. «Руська трійця»

БІЛЕТ №8
1. Прийняття християнства за Володимира Святославича. Історичне значення хрещення Русі
2. Українське козацтво в боротьбі проти агресії Туреччини та Кримського ханства в першій чверті XVII століття. Петро Конашевич-Сагайдачний, його політика, військова та просвітницька діяльність
3. Вплив подій революції 1848-1849 pp. в Австрійській імперії на українські землі

БІЛЕТ №9
1. Адміністративно-політичні реформи в Київській державі за князя Володимира Святославича. Місце Володимира Великого в історії України
2. Причини козацьких повстань 20-30-х pp. XVII ст., їх значення в розгортанні національно-визвольної боротьби українського народу
3. Національна політика російського царизму щодо України в другій половині XIX століття

БІЛЕТ №10
1. Культурно-освітня діяльність Ярослава Мудрого. «Руська правда»
2. Причини Національно-визвольної війни українського народу середини XVII століття. Початок війни
3. Особливості і наслідки селянської реформи 1861 р. в Україні

БІЛЕТ №11
1. Міжнародні зв'язки Київської держави за часів Ярослава Мудрого
2. Богдан Хмельницький – видатний полководець, творець Української козацької держави
3. Вплив реформ адміністративно-політичного управління 60-70-х pp. XIX ст. на соціально-економічний розвиток і політичне становище в Україні

БІЛЕТ №12
1. Правління Ярославичів. Любецький з'їзд князів в історичній долі Київської Русі
2. Місце України в міжнародних відносинах Європи часів Богдана Хмельницького
3. Виникнення громад та їхня культурно-освітня діяльність в другій половині XIX століття. Володимир Антонович

БІЛЕТ №13
1. Відновлення могутності Київської держави та князівської влади за Володимира Мономаха
2. Українсько-московський договір 1654 p.: причини та наслідки
3. Причини та початок трудової еміграції українців в другій половині XIX століття

БІЛЕТ №14
1. Причини політичної роздрібненості Київської держави та її наслідки
2. Основні напрямки державної політики гетьмана Івана Виговського
3. Народовці, радикали, москвофіли в суспільно-політичному житті західноукраїнських земель у другій половині XIX століття

БІЛЕТ №15
1. Освіта й література Київської Русі та Галицько-Волинського князівства
2. Адміністративно-політичний устрій Української козацької держави середини XVII століття. Зміни в соціально-економічних відносинах
3. Вплив ідей Михайла Драгоманова на розвиток українського руху

БІЛЕТ №16
1. Архітектура і образотворче мистецтво Київської Русі та Галицько-Волинського князівства
2. Наш край в XVI-XVII століттях. (Не розглядається в книжці)
3. Виникнення українських політичних партій наприкінці XIX – на початку XX століття

БІЛЕТ №17
1. Галицьке та Волинське князівства та їх об'єднання за князювання Романа Мстиславича
2. Гетьман Петро Дорошенко в боротьбі за незалежність та територіальну цілісність Української держави
3. Наш край в XIX столітті. (Не розглядається в книжці)

БІЛЕТ №18
1. Роль Данила Галицького у зміцненні української держави. Коронація Данила
2. Запорізька Січ у складі Гетьманщини у другій половині XVII століття. Кошовий отаман Іван Сірко
3. Діяльність української парламентської громади у І та II Державних думах Росії

БІЛЕТ №19
1. Галицько-Волинська держава за наступників Данила Галицького. Значення Галицько-Волинського князівства в історії України
2. Роль Києво-Могилянської академії в культурно-освітньому розвиткові українського народу
3. Роль Михайла Грушевського в громадсько-політичному житті України (кінець XIX – початок XX століття)

БІЛЕТ №20
1. Монгольська навала на українські землі, її наслідки
2. Місце і роль гетьмана Івана Мазепи в українському національно-визвольному русі. Іван Мазепа – будівничий української культури
3. Народницький рух в Україні. «Чигиринська змова»

БІЛЕТ №21
1. Особливості політичного становища українських земель у складі Великого князівства Литовського
2. Конституція Пилипа Орлика – перша Конституція України, її значення
3. Внесок Наукового товариства ім. Т. Шевченка в становлення національної науки

БІЛЕТ №22
1. Спроби збереження української державності у складі Великого князівства Литовського у XV столітті. Князь Свидригайло
2. Особливості розвитку української культури в другій половині XVII-XVIII століттях
3. «Братство тарасівців», його роль у розвитку українського національно-визвольного руху

БІЛЕТ №23
1. Виникнення Кримського ханства. Турецько-татарські наскоки в другій половині XV-XVI ст., та їх наслідки
2. Архітектура та образотворче мистецтво другої половини XVII-XVIII століть
3. Місце Івана Франка у розвиткові української суспільно-політичної думки

БІЛЕТ №24
1. Українська шляхта у XIV-XVI століттях. Костянтин (Василь) Острозький
2. Запорізька Січ в історії українського народу. Ліквідація козацької республіки московським урядом в останній чверті XVIII століття
3. Архітектура та образотворче мистецтво другої половини XIX – початку XX століття

БІЛЕТ №25
1. Наш край в VI-XV століттях. (Не розглядається в книжці)
2. Остаточна ліквідація гетьманства та залишків автономного устрою Гетьманщини в другій половині XVIII століття. Кирило Розумовський
3. Освіта й література другої половини XIX – початку XX століття

Список літератури