Горбач Н. Я, Гелей С. Д., Російська З. П. та ін.

Теорія та історія світової і вітчизняної культури

Теорія та історія світової і вітчизняної культури: Підручник / Горбач Н. Я; Гелей С. Д., Російська З. П. та ін. – Львів: Каменяр. 1992, – 166 с.

У підручнику вперше систематично викладається зміст курсу «Теорія та історія світової і вітчизняної культури» у відповідності з Декларацією про державний суверенітет України та Актом проголошення незалежності України, реалізується культурологічний зміст концепції гуманітаризації освіти.

Для студентів негуманітарних факультетів вузів.

Зміст

Теорія та історія культуриТеорія та історія культури. Передмова

Розділ І. Теорія культури

Тема 1. Теорія культури як наука

Теорія культури як наука. Поняття культура

Структура культури. Види культури

Функції культури

Теорія культури, або культурологія. Культурологічна теорія Леслі Уайта

Тема 2. Культура і суспільство

Теоретичні проблеми взаємодії культури і суспільства

Аспекти взаємодії культури і суспільства

Взаємодія суспільства і національної культури. Відмінності між народом і нацією

Географічний фактор в культурі. Побутова культура (звичай, традиція, обряд, ритуал)

Політична культура. Правова культура. Взаємодія культури і права

Мова і культура. Філософія і культура. Наука і культура

Релігія і культура. Мистецтво і культура. Національний характер (менталітет) і національна свідомість як основа національної духовної культури

Тема 3. Філософські концепції культури

Богословські концепції культури Аврелія Августина, Тілліха, Бердяєва і Шептицького. Екуменізм

Просвітницькі концепції культури. Й. Г. Гердер

Німецькі культурологічні школи. І. Кант і його теорія культури

Романтична концепція культури Шіллера. Сутність концепції культури Гегеля

Еволюціоністські концепції культури Моргана і Тейлора

Концепції культурних круговоротів Віко, Данилевського, Шпенглера і Тойнбі

Функціональні концепції культури. В. Малиновський

Символічна концепція культури Сковороди. Філософська система Касірера

Революційно-демократична концепція культури

Націоналістична концепція культури Д. Донцова

Марксистська концепція культури. Маркс, Енгельс, Ленін

Культурологічна концепція М. Хвильового

Сталінізм і культура. Йосиф Сталін і його філософські погляди на культуру

Розділ II. Історія світової культури

Тема 1. Культура Стародавнього світу

Історія світової культури. Культура стародавнього світу

Культура Стародавнього Єгипту

Культура Месопотамії (шумерів і Вавілону)

Культура Індії (стародавньої)

Культура Китаю (стародавнього)

Антична культура стародавньої Греції (грецька культура)

Антична культура стародавнього Риму (римська культура)

Тема 2. Культура Середньовіччя

Культура Середньовіччя. Середньовічна культура Візантії

Культура Візантії

Середньовічна культура Західної Європи. Боецій, Фома Аквінський, Р. Бекон

Середньовічна культура Західної Європи. Героїчні епоси, виникнення університетів, куртуазна поезія

Тема 3. Культура епохи Відродження

Культура епохи Відродження (культура Ренесансу)

Література епохи Відродження (Ренесансу)

Мистецтво епохи Відродження. Будівництво і архітектура Ренесансу

Тема 4. Культура Нового часу

Культура Нового часу. Культура часів Реформації

Художня культура Нового часу. Бароко і класицизм

Культура епохи просвітництва

Культура періоду розвитку вільної конкуренції

Криза культури Нового часу

Тема 5. Культура і глобальні проблеми сучасності

Культура і глобальні проблеми сучасності. Війни

Екологічна свідомість. Культура і врятування людства від екологічної катастрофи

Культура і глобальні проблеми. Демографічна проблеми. Тоталітаризм

Розділ III. Історія української культури

Тема 1. Історія української культури в наукових дослідженнях

Історія української культури в наукових дослідженнях Куліша

Історія української культури в наукових дослідженнях Костомарова, Нечуя-Левицького, Драгоманова

Історія української культури в наукових дослідженнях Франка і Грешевського

Історія української культури у дослідженнях Огієнка, Крип'якевича і дослідженнях радянських часів

Тема 2. Культура Київської Русі

Культурні надбання інших народів як складники української культури в період до Київської Русі

Географічний чинник та історичні обставини розвитку руської культури

Побут русичів. Торгівля, політична і правова культура Київської Русі

Українська міфологія та прийняття християнства в Київській Русі

Утвердження християнства на Русі

Освіта і наука Київської Русі

Літописання, література, фольклор Київської Русі

Мистецтво Київської Русі

Тема 3. Українська культура XIV – першої половини XVII ст.

Українська культура 14-17 ст. Цехові братства. Становище церкви

Розвиток освіти в Україні в 14-17 ст.

Розвиток літератури в Україні в 14-16 ст.

Розвиток літератури в Україні в 16-17 ст. Смотрицький, Зизаній, Вишенський. Розвиток друкарства

Мистецтво України 14-16 ст.

Тема 4. Українська культура другої половини XVII-XVIII ст.

Українська культура 17-18 ст. Друкарство у 18 ст.

Розвиток освіти і науки України в 17-18 ст.

Література України 17-18 ст.

Мистецтво України 17-18 ст.

Архітектура і музика України 17-18 ст.

Тема 5. Доба культурно-національного відродження (XIX – початок XX ст.)

Доба культурно-національного відродження України (19-20 століття)

Українська література і мистецство 19 століття

Входження української культури в світовий культурний процес (1840-1880 pp.)

Українська література 19 століття

Архітектура і мистецтво України 19 століття

Утвердження української культури як культури світового рівня (1890-1910-ті pp.)

Література України 19-20 століття

Архітектура і мистецтво 19-20 століття

Тема 6. Українська культура радянського періоду

Українське мистецтво радянського періоду

Українська література першої половини 20 століття

Становище церкви на Україні у радянскьий період

Українська культура 20 століття. Шістдесятники (шестидесятники)