Ягупов В.В.

Критерії педагогічної майстерності

Основними критеріями майстерності педагога виступають такі ознаки його діяльності:

 1. доцільність (за спрямованістю);
 2. ефективність (за результатами);
 3. гуманність, демократичність і діалогічність (за характером спілкування);
 4. оптимальність (у виборі змісту і засобів);
 5. творчість чи оригінальність (за змістом діяльності);
 6. науковість (за змістом матеріалу, що викладається, і за характером діяльності).

Отже, учитель був і буде головною постаттю в навчально-виховному процесі. На думку В. Г. Кузя, учитель XXI століття – «це вчитель із планетарним мисленням, який усвідомлює себе як суспільний діяч і просвітитель, активний перетворювач суспільства, а не просто державний службовець. «Вчителем школа стоїть», – стверджував видатний Каменяр, а школою – держава, вважаємо ми».

Контрольні запитання і завдання

З-поміж названих відповідей оберіть правильну/і, обгрунтувавши їх.

 1. Який із нижчеперелічешх елементів здібностей до педагогічної діяльності є «зайвим»?
  1. Комунікативність – професійна здатність педагога, що виявляється у спілкуванні, готовності легко вступати у взаємодію, викликати позитивні емоції у співрозмовника і відчувати задоволення від спілкування.
  2. Перцептивні здібності – професійна проникливість, пильність, педагогічна інтуїція, здатність сприймати іншу людину та розуміти її.
  3. Динамізм особистості – здатність активно впливати на іншу особистість.
  4. Емоційна стабільність – здатність володіти собою, зберігати самоконтроль, здійснювати саморегуляцію за будь-якої ситуації, незалежно від сили зовнішніх чинників, що провокують емоційний зрив.
  5. Оптимістичне прогнозування – передбачення розвитку особистості з орієнтацією на позитивне в ній і перетворення всієї структури особистості через вплив на позитивні якості.
  6. Креативність – здатність до творчості, спроможність генерувати незвичні ідеї, відходити від традиційних схем, швидко розв'язувати проблемні ситуації.
  7. Емпатійність – здатність співпереживати учневі.
 2. Із нижченазваних складових педагогічної культури є «зайвою»:
  1. педагогічна спрямованість;
  2. психолого-педагогічна ерудиція;
  3. гармонія розвинутих інтелектуальних і моральних якостей;
  4. висока педагогічна майстерність і організованість в педагогічній діяльності;
  5. уміння продуктивно поєднувати навчально-виховну і науково-дослідницьку діяльність;
  6. сукупність професійно важливих якостей, які конче необхідні в педагогічній діяльності;
  7. педагогічно спрямоване спілкування і поведінка;
  8. постійна спрямованість на самовдосконалення;
  9. 9) педагогічна техніка.
 3. Що є основою виокремлення перелічених нижче основних критеріїв педагогічної майстерності?
  1. доцільність;
  2. ефективність;
  3. гуманність, демократичність і діалогічність;
  4. оптимальність;
  5. творчість чи оригінальність;
  6. науковість.

Зробіть психолого-педагогічне обгрунтування структури дидактичної діяльності педагога згідно з дослідженнями Н. В. Кузьміної, В. О. Сластьоніна, О. Т. Сластьоніна, О. I. Щербакова.

 • Діагностична діяльність, що пов'язана з вивченням вихованців, виявленням і визначенням рівня їхньої загальної освіти та спеціальних знань, навичок і вмінь, які необхідні для професійної діяльності та виконання навчально-пізнавальних дій.
 • Орієнтовно-прогностична діяльність, яка полягає в умінні педагога визначити конкретні перспективи, зміст і методику педагогічної діяльності, передбаченні її результатів.
 • Конструктивно-проектувальна діяльність, що передбачає постійне вдосконалення педагогом методики різних педагогічних заходів, які він використовує для професійної діяльності.
 • Організаційна діяльність, яка передбачає володіння педагогом організаційними навичками та вміннями щодо здійснення педагогічного процесу у відповідних освітньо-виховних системах.

Практичне здійснення конкретних педагогічних заходів.

 • Комунікативно-стимулювальний компонент.
 • Аналітично-оцінковий компонент, зміст якого полягає в аналізі як власних педагогічних дій, так і дій вихованців, виявленні в них позитивних блоків і недоліків, порівнянні отриманих результатів із запланованими тощо.
 • Дослідницько-творчий компонент.

Автоконтрольні блоки:

Педагогічна майстерність – це комплекс ... особистості, що забезпечує високий рівень.........на рефлексивній основі
 • властивостей 
 • самоорганізації професійної діяльності
Педагогічна техніка – це вміння ... психофізичний апарат як... дидактично-виховного впливу, це конкретні......володіння собою (своїм організмом, настроєм, мовленням, увагою, уявою та ін.), а також......на інших (вербальними та невербальними засобами).
 • використовувати – інструмент
 • прийоми та способи – методи впливу
Педагогічну культуру розглядають як ... педагогом......людства, ступінь його ... в педагогічній діяльності, досягнутий ... розвитку його особистості як педагога.
 • оволодіння
 • осконалості
 • педагогічним досвідом – рівень

Зробіть психолого-педагогічне обгрунтування найважливіших властивостей педагогічної майстерності:

 • гуманістична спрямованість;
 • педагогічні здібності;
 • педагогічна техніка.

Зробіть психолого-педагогічний аналіз основних компонентів педагогічної техніки педагога.

 • Перша група компонентів пов'язана з умінням педагога управляти своєю поведінкою: володіння своїм організмом (міміка, пантоміміка); управління емоціями, настроєм (зняття надмірної психологічної напруженості, формування творчого самопочуття); соціально-перцептивні вміння (увага, спостережливість, уява тощо); техніка мови (дихання, постановка голосу, дикція, темп мови тощо).
 • Друга група компонентів педагогічної техніки пов'язана з умінням впливати на особистість і колектив та розкриває технологічний бік процесу навчання й виховання: дидактичні, організаційні, конструктивні, комунікативні уміння; технологічні прийоми висування вимог, управління педагогічним спілкуванням, організація різноманітних творчих колективних справ тощо.

Зробіть психолого-педагогічний аналіз змісту понять:

 • педагогічна майстерність;
 • педагогічна техніка;
 • педагогічний такт.

Проаналізуйте діяльність відомих вам вчителів-новаторів (Ш. О. Амонашвілі, С. М. Лисенкової, В. Ф. Шаталова та ін.) з погляду індивідуально-психічних особливостей, якими повинен володіти сучасний педагог-новатор.

Визначте основні напрями оволодіння і вдосконалення педагогічної майстерності з урахуванням власних індивідуально-психічних особливостей і можливостей.