Ягупов В.В. Критерії педагогічної майстерності

Скачати повну версію книжки (з малюнками, картами, схемами і таблицями) одним файлом Скачати підручник Педагогіка

6.2. Педагогічна майстерність та її елементи

Основними критеріями майстерності педагога виступають такі ознаки його діяльності:

  1. доцільність (за спрямованістю);
  2. ефективність (за результатами);
  3. гуманність, демократичність і діалогічність (за характером спілкування);
  4. оптимальність (у виборі змісту і засобів);
  5. творчість чи оригінальність (за змістом діяльності);
  6. науковість (за змістом матеріалу, що викладається, і за характером діяльності).

Отже, учитель був і буде головною постаттю в навчально-виховному процесі. На думку В. Г. Кузя, учитель XXI століття – «це вчитель із планетарним мисленням, який усвідомлює себе як суспільний діяч і просвітитель, активний перетворювач суспільства, а не просто державний службовець. «Вчителем школа стоїть», – стверджував видатний Каменяр, а школою – держава, вважаємо ми».

Контрольні запитання і завдання

З-поміж названих відповідей оберіть правильну/і, обгрунтувавши їх.

1. Який із нижчеперелічешх елементів здібностей до педагогічної діяльності є «зайвим»?
1. Комунікативність – професійна здатність педагога, що виявляється у спілкуванні, готовності легко вступати у взаємодію, викликати позитивні емоції у співрозмовника і відчувати задоволення від спілкування.
2. Перцептивні здібності – професійна проникливість, пильність, педагогічна інтуїція, здатність сприймати іншу людину та розуміти її.
3. Динамізм особистості – здатність активно
впливати на іншу особистість.
4. Емоційна стабільність – здатність володіти собою, зберігати самоконтроль, здійснювати саморегуляцію за будь-якої ситуації, незалежно від сили зовнішніх чинників, що провокують емоційний зрив.
5. Оптимістичне прогнозування – передбачення розвитку особистості з орієнтацією на позитивне в ній і перетворення всієї структури особистості через вплив на позитивні якості.
6. Креативність – здатність до творчості, спроможність генерувати незвичні ідеї, відходити від традиційних схем, швидко розв'язувати проблемні ситуації.
7. Емпатійність – здатність співпереживати учневі.

2. Із нижченазваних складових педагогічної культури є «зайвою»:
1) педагогічна спрямованість;
2) психолого-педагогічна ерудиція;
3) гармонія розвинутих інтелектуальних і моральних якостей;
4) висока педагогічна майстерність і організованість в педагогічній діяльності;
5) уміння продуктивно поєднувати навчально-виховну і науково-дослідницьку діяльність;
6) сукупність професійно важливих якостей, які конче необхідні в педагогічній діяльності;
7) педагогічно спрямоване спілкування і поведінка;
8) постійна спрямованість на самовдосконалення;
9) педагогічна техніка.

3. Що є основою виокремлення перелічених нижче основних критеріїв педагогічної майстерності?
1) доцільність;
2) ефективність;
3) гуманність, демократичність і діалогічність;
4) оптимальність;
5) творчість чи оригінальність;
6) науковість.

Зробіть психолого-педагогічне обгрунтування структури дидактичної діяльності педагога згідно з дослідженнями Н. В. Кузьміної, В. О. Сластьоніна, О. Т. Сластьоніна, О. I. Щербакова.
• Діагностична діяльність, що пов'язана з вивченням вихованців, виявленням і визначенням рівня їхньої загальної освіти та спеціальних знань, навичок і вмінь, які необхідні для професійної діяльності та виконання навчально-пізнавальних дій.
• Орієнтовно-прогностична діяльність, яка полягає в умінні педагога визначити конкретні перспективи, зміст і методику педагогічної діяльності, передбаченні її результатів.
• Конструктивно-проектувальна діяльність, що передбачає постійне вдосконалення педагогом методики різних педагогічних заходів, які він використовує для професійної діяльності.
• Організаційна діяльність, яка передбачає володіння педагогом організаційними навичками та вміннями щодо здійснення педагогічного процесу у відповідних освітньо-виховних системах.
• Практичне здійснення конкретних педагогічних заходів.
• Комунікативно-стимулювальний компонент.
• Аналітично-оцінковий компонент, зміст якого полягає в аналізі як власних педагогічних дій, так і дій вихованців, виявленні в них позитивних блоків і недоліків, порівнянні отриманих результатів із запланованими тощо.
• Дослідницько-творчий компонент.

Автоконтрольні блоки: (таблиця доступна при скачуванні повної версії підручника)

Зробіть психолого-педагогічне обгрунтування найважливіших властивостей педагогічної майстерності:
– гуманістична спрямованість;
– педагогічні здібності;
– педагогічна техніка.

Зробіть психолого-педагогічний аналіз основних компонентів педагогічної техніки педагога.
• Перша група компонентів пов'язана з умінням педагога управляти своєю поведінкою: володіння своїм організмом (міміка, пантоміміка); управління емоціями, настроєм (зняття надмірної психологічної напруженості, формування творчого самопочуття); соціально-перцептивні вміння (увага, спостережливість, уява тощо); техніка мови (дихання, постановка голосу, дикція, темп мови тощо).
• Друга група компонентів педагогічної техніки пов'язана з умінням впливати на особистість і колектив та розкриває технологічний бік процесу навчання й виховання: дидактичні, організаційні, конструктивні, комунікативні уміння; технологічні прийоми висування вимог, управління педагогічним спілкуванням, організація різноманітних творчих колективних справ тощо.

Зробіть психолого-педагогічний аналіз змісту понять:
– педагогічна майстерність;
– педагогічна техніка;
– педагогічний такт.

Проаналізуйте діяльність відомих вам вчителів-новаторів (Ш. О. Амонашвілі, С. М. Лисенкової, В. Ф. Шаталова та ін.) з погляду індивідуально-психічних особливостей, якими повинен володіти сучасний педагог-новатор.

Визначте основні напрями оволодіння і вдосконалення педагогічної майстерності з урахуванням власних індивідуально-психічних особливостей і можливостей.

◄ Педагогічна спрямованість вчителя

Зміст підручника "Ягупов В.В. Педагогіка"

Дидактика – теорія навчання. Історія розвитку дидактики ►

Скачати повну версію книжки (з малюнками, картами, схемами і таблицями) одним файлом Скачати підручник Педагогіка