Ягупов В.В.

Об'єкт і предмет сучасної дидактики

Сьогоднішні умови розвитку вітчизняної педагогічної практики, філософські та психологічні основи педагогічної науки, а також соціальні вимоги до національної системи освіти свідчать про те, що сучасне розуміння дидактики вимагає суттєвого уточнення.

Це спричинено,

  1. по-перше, формуванням і розвитком національної системи освіти на основі гуманістичної філософії та парадигми освіти. Така освіта має особистісно орієнтований, педоцентричний характер, тобто основною дійовою постаттю навчального процесу стає не вчитель, а учень, і основний предмет впливу дидактичного процесу – не сукупність певних знань, навичок і вмінь, а особистість учня, формування її духовності та активної життєвої настанови. Академік О. В. Сухомлинська підкреслює актуальність ціннісного навчання в національній системі освіти:

    «...В сучасних умовах постає питання... про ціннісне навчання, тобто навчання, що має своїм кінцевим результатом не знання, а формування аксіологічного світогляду, що оперує ціннісними категоріями».

  2. По-друге, обсяг знань, необхідних сучасному спеціалістові, швидко зростає. Сьогодні робити акцент на опануванні учнями тільки певної сукупності знань, навичок і вмінь не можна і недопустимо. Формування суб'єкт-суб'єктних взаємин між учнями і педагогом, між самими учнями та активна їхня співпраця є надійним гарантом впровадження гуманістичної парадигми освіти у навчальний процес та фундаментом її життєздатності.
  3. По-третє, кожному учневі як суб'єктові уміння необхідно прищепити, першою чергою, вміння самостійно поповнювати свої знання, набувати й систематично вдосконалювати практичні навички та вміння самостійної навчально-пізнавальної діяльності, формувати методику орієнтації в сучасній науковій інформації. Це означає, що дидактика має бути спрямована до особистості учня, на забезпечення його суб'єктності в навчальному процесі. Процес навчання необхідно організувати так, щоб учень дійсно був суб'єктом учіння, вмів самостійно вчитися, сформував ефективну методику самоосвіти.

    «Гуманістична, особистісна орієнтація професійної підготовки передбачає приділення головної уваги ціннісно-мотиваційному стрижневі особистості, котрий визначає її спрямованість, зокрема професійну».

  4. По-четверте, навчально-пізнавальна діяльність учнів має свої, притаманні тільки їй, психологічні та фізіологічні закономірності. Напевно, сучасна дидактика повинна враховувати й ці закономірності. В руслі, наприклад, ціннісного навчання виникає запитання:

    «Як, у який спосіб навчати – стереотипізацією чи рефлексією, конструктивним діалогом?»

Виникають також певні труднощі під час визначення предмета загальної дидактики. Ключ її розв'язання – в теорії пізнання, зокрема тези про єдність теорії та практики, а також в дотриманні важливих методологічних умов, що роблять будь-яке дослідження системним: поставлення проблеми цілісності об'єкта, дослідження його зв'язків, виокремлення з-поміж них системотвірних, з'ясування структурних характеристик об'єкта.

Розрізнення об'єкта і предмета дидактики дає змогу правильно обгрунтувати її фундаментальні проблеми, оптимально організувати практику навчання в різних освітньо-виховних системах. Тому для визначення предмета загальної дидактики необхідно враховувати її функції.