Ягупов В.В.

Дидактичні категорії: навчальний план, навчальна програма, навчальна дисципліна, підручник і посібник

Навчальний план – державний документ, який визначає перелік навчальних предметів, що вивчаються в конкретних освітньо-виховних системах, послідовність їх вивчення та кількість годин, що відводяться на вивчення кожного з них за роками навчання, а також тижневу кількість годин. Він враховує додаткові години на індивідуальні і групові заняття, курси за вибором, факультативи тощо. Як правило, такі плани розробляються і затверджуються Міністерством освіти і науки України. На основі навчального плану складаються навчальні програми з усіх предметів.

Навчальна програма – це документ, що визначає зміст навчання, систему знань, навичок і вмінь, які мають опанувати учні в навчальному процесі з кожного предмета, а також зміст розділів і тем та розподіл їх за роками навчання.

Вона складається з таких розділів:

  1. пояснювальної записки, де викладено цілі навчання з даного навчального предмета, ознаки процесу (організація навчання кожного класу);
  2. змісту навчального матеріалу, поділеного на розділи та теми із зазначеною кількістю годин на кожну;
  3. обсягу знань, навичок і вмінь з даної навчальної дисципліни для учнів кожного класу;
  4. переліку унаочнень і літератури для учнів і методичної літератури для вчителів;
  5. критеріїв оцінювання знань, навичок і вмінь з кожного виду роботи.

Зміст освіти, що визначається навчальною програмою, конкретизується в підручниках, навчальних посібниках і методичних вказівках.

Навчальна дисципліна – це науково обгрунтована система знань, навичок і вмінь, яку відібрано для вивчення в різноманітних освітньо-виховних системах. Конкретний перелік і взаємозв'язки предметів визначаються навчальними планами, структурологічними схемами підготовки відповідних фахівців.

Підручник – основна навчальна книга, яка складається згідно з навчальною програмою. Він повинен бути водночас стабільним, тобто мати стійку основу, і мобільним – таким, що забезпечує можливість уведення нових знань без порушення основної конструкції. Для школярів він має бути по можливості цікавим, коротким, доступним, добре ілюстрованим, естетично оформленим.

Навчальний посібник – книга, матеріал якої розширює межі підручника, містить додаткові, найновіші та довідкові відомості.