Ягупов В.В. Структура навчального процесу. Цільовий компонент навчального процесу. Цілі навчання

Скачати повну версію книжки (з малюнками, картами, схемами і таблицями) одним файлом Скачати підручник Педагогіка

8.2. Основні компоненти навчального процесу

Структура навчального процесу , по-перше, вказує на те, що навчання має двосторонній характер і зумовлює необхідність тісної взаємодії суб'єкта викладання і суб'єкта учіння на всіх етапах навчальної роботи, починаючи з постановки її мети та завдань і завершуючи перевіркою та оцінкою її результатів. «Вилучення» учнів на будь-якому етапі навчання призводить до припинення процесу їх навчально-пізнавальної діяльності.

По-друге, дає педагогам чітке уявлення про його основні ланки.

Наприклад, завдання педагога:
– визначати цілі та завдання навчальної діяльності учнів;
– формувати змістовні, емоційно забарвлені мотиви і мотивації навчально-пізнавальної діяльності;
– визначати зміст навчального матеріалу, що підлягає опрацюванню і засвоєнню учнями;
– планувати й організовувати навчально-пізнавальну діяльність учнів;
– вибирати методи, форми і засоби проведення занять, визначати та опрацьовувати методику кожного навчального заходу;
– надавати навчальній діяльності учнів позитивно емоційного забарвлення;
– проводити конкретні навчальні заходи;
– допомагати учням і регулювати їхню навчально-пізнавальну діяльність;
– контролювати навчально-пізнавальну діяльність учнів;
– оцінювати її результати тощо.

Відповідно, основними ланками навчально-пізнавальної діяльності учнів є:
– усвідомлення цілей і завдань цієї діяльності;
– формування, розвиток і збагачення її мотивів і мотивації;
– осмислення теми нового матеріалу й основних проблем, які необхідно розв'язати;
– сприйняття, осмислення, запам'ятовування та узагальнення навчального матеріалу, його використання в практиці й подальше повторення;
– прояв емоційно-вольового ставлення до власних навчально-пізнавальних дій;
– самоконтроль і самооцінка навчально-пізнавальної діяльності та внесення до неї відповідних корективів і змін.

По-третє, дає педагогові чітке уявлення про динамізм і перманентність навчального процесу.

Стисло проаналізуємо призначення і зміст окремих структурних компонентів дидактичного процесу.

Цільовий компонент забезпечує усвідомлення педагогами мети навчання, а також формує позитивне ставлення учнів до навчально-пізнавальної діяльності, професійної діяльності взагалі та конкретного фаху зокрема. Цілі навчання визначаються державним стандартом, низкою документів уряду України, а щодо окремих спеціальностей – освітньо-кваліфікаційною характеристикою. Потім вони конкретизуються в освітньо-професійних програмах, програмах з окремих навчальних дисциплін, підручниках, навчальних посібниках для вчителів, дидактичних матеріалах для учнів.
Можна визначити такі загальні цілі навчання в національній системі освіти:

  • формувати особистість учня як громадянина української держави;
  • навчити учнів як суб'єктів ефективно вчитися, прищепити їм оптимальну методику учіння й самоучіння, формувати потребу в постійному творчому самовдосконаленні;
  • озброїти учнів знаннями, навичками та вміннями, необхідними для успішної професійної та громадянської діяльності.

Отже, мета навчання – це ідеальне мисленнєве передбачення педагогами і учнями кінцевого результату навчального процесу.

◄ Модель навчання (модель навчального процесу)

Зміст підручника "Ягупов В.В. Педагогіка"

Стимулювально-мотиваційний компонент навчального процесу. Мотиви і мотивація навчання ►

Скачати повну версію книжки (з малюнками, картами, схемами і таблицями) одним файлом Скачати підручник Педагогіка