Ягупов В.В.

Структура навчального процесу. Цілі навчання. Цільовий компонент навчального процесу

Структура навчального процесу

Структура навчального процесу, по-перше, вказує на те, що навчання має двосторонній характер і зумовлює необхідність тісної взаємодії суб'єкта викладання і суб'єкта учіння на всіх етапах навчальної роботи, починаючи з постановки її мети та завдань і завершуючи перевіркою та оцінкою її результатів. «Вилучення» учнів на будь-якому етапі навчання призводить до припинення процесу їх навчально-пізнавальної діяльності.

По-друге, дає педагогам чітке уявлення про його основні ланки.

Наприклад, завдання педагога:

 • визначати цілі та завдання навчальної діяльності учнів;
 • формувати змістовні, емоційно забарвлені мотиви і мотивації навчально-пізнавальної діяльності;
 • визначати зміст навчального матеріалу, що підлягає опрацюванню і засвоєнню учнями;
 • планувати й організовувати навчально-пізнавальну діяльність учнів;
 • вибирати методи, форми і засоби проведення занять, визначати та опрацьовувати методику кожного навчального заходу;
 • надавати навчальній діяльності учнів позитивно емоційного забарвлення;
 • проводити конкретні навчальні заходи;
 • допомагати учням і регулювати їхню навчально-пізнавальну діяльність;
 • контролювати навчально-пізнавальну діяльність учнів;
 • оцінювати її результати тощо.

Відповідно, основними ланками навчально-пізнавальної діяльності учнів є:

 • усвідомлення цілей і завдань цієї діяльності;
 • формування, розвиток і збагачення її мотивів і мотивації;
 • осмислення теми нового матеріалу й основних проблем, які необхідно розв'язати;
 • сприйняття, осмислення, запам'ятовування та узагальнення навчального матеріалу, його використання в практиці й подальше повторення;
 • прояв емоційно-вольового ставлення до власних навчально-пізнавальних дій;
 • самоконтроль і самооцінка навчально-пізнавальної діяльності та внесення до неї відповідних корективів і змін.

По-третє, дає педагогові чітке уявлення про динамізм і перманентність навчального процесу.

Стисло проаналізуємо призначення і зміст окремих структурних компонентів дидактичного процесу.

Цілі навчання

Цільовий компонент забезпечує усвідомлення педагогами мети навчання, а також формує позитивне ставлення учнів до навчально-пізнавальної діяльності, професійної діяльності взагалі та конкретного фаху зокрема. Цілі навчання визначаються державним стандартом, низкою документів уряду України, а щодо окремих спеціальностей – освітньо-кваліфікаційною характеристикою. Потім вони конкретизуються в освітньо-професійних програмах, програмах з окремих навчальних дисциплін, підручниках, навчальних посібниках для вчителів, дидактичних матеріалах для учнів.

Можна визначити такі загальні цілі навчання в національній системі освіти:

 • формувати особистість учня як громадянина української держави;
 • навчити учнів як суб'єктів ефективно вчитися, прищепити їм оптимальну методику учіння й самоучіння, формувати потребу в постійному творчому самовдосконаленні;
 • озброїти учнів знаннями, навичками та вміннями, необхідними для успішної професійної та громадянської діяльності.

Отже, мета навчання – це ідеальне мисленнєве передбачення педагогами і учнями кінцевого результату навчального процесу.