Ягупов В.В.

Функції навчального процесу. Функція самовдосконалення

Функція самовдосконалення має забезпечити постійну самоосвіту учнів, самовиховання, систематичне формування навичок і вмінь учіння, а також мотивацію навчально-пізнавальної та майбутньої професійної діяльності. Виокремлення цієї функції означає орієнтацію освіти на європейський і світовий освітні рівні, в педагогічній теорії яких особлива увага звертається на самовдосконалення, самовизначення, самореалізацію особистості, досягнення нею життєвого успіху (self-cultivation, self-determination, self-realization, self-made). Тому в західноєвропейській і американській педагогічних теоріях термін «формування особистості» вживається дедалі рідше.

І. С. Кон підкреслює, що ефективність конкретних методів виховання й навчання повинна оцінюватися згідно з тим, наскільки вони готують нову генерацію до самостійної творчої діяльності, ставлять та розв'язують нові завдання, яких не було і не могло бути в досвіді попередніх генерацій.

Отже, реалізація цих чотирьох функцій є підтвердженням однієї з основних закономірностей педагогічного процесу – єдності навчання, виховання, розвитку й самовдосконалення.

Таким чином, функції визначають мету дидактичного процесу і відповідають на запитання: «Для чого навчають учнів у різних освітньо-виховних системах?»

Контрольні запитання і завдання

З-поміж названих відповідей оберіть правильну/і, обгрунтувавши їх.

 1. Основними функціями дидактичного процесу є:
  1. освітня, розвиткові, виховна і психологічної підготовки;
  2. освітня, розвиткова, виховна, самовдосконалення;
  3. освітня, виховна і психологічної підготовки;
  4. правильної відповіді немає.
 2. Неперервність навчання є ознакою:
  1. процесу навчання в початковій, середній і вищій школах;
  2. процесу навчання, що виходить за рамки періоду навчання в школі та вищому навчальному закладі.

Автоконтрольний блок:

(таблиця доступна при скачуванні повної версії підручника)

Охарактеризуйте одну із функцій дидактичного процесу з використанням прикладів Вашої майбутньої професійної діяльності.

На основі теорії діяльності спробуйте накреслити логічну структуру власної навчально-пізнавальної діяльності.

Зробіть стислий письмовий аналіз структури викладацької діяльності вчителя.

Проаналізуйте основні принципи системи освіти України, які сформульовані у ст. 6 Закону України «Про освіту»:

 • доступність для кожного громадянина всіх форм і типів освітніх послуг, що надаються державою;
 • рівність умов кожної людини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку;
 • гуманізм, демократизм, пріоритетність загальнолюдських духовних цінностей;
 • органічний зв'язок зі світовою і національною історією, культурою і традиціями;
 • незалежність освіти від політичних партій, громадських і релігійних організацій;
 • науковий, світський характер освіти;
 • інтеграція з наукою і виробництвом;
 • взаємозв'язок з освітою інших країн;
 • гнучкість і прогностичність системи освіти;
 • єдність і спадкоємність освіти;
 • неперервність і різноманітність освіти;
 • поєднання державного управління і громадського самоврядування в освіті.

Розкрийте зміст ознак навчального процесу:

 1. системність – це...
 2. планомірність – це...
 3. цілісність – це...
 4. тривалість – це...
 5. організованість – це...
 6. гуманність – це...
 7. комплексність – це...
 8. неперервність – це...
 9. демократичність – це...
 10. оптимальність – це...
 11. особистісна спрямованість – це...
 12. двосторонність – це...
 13. цілеспрямованість – це...
 14. динамічність – це...
 15. перманентність – це...

В чому полягає виховання учнів у навчальному процесі?