Ягупов В.В. Функції навчального процесу. Функція самовдосконалення

Скачати повну версію книжки (з малюнками, картами, схемами і таблицями) одним файлом Скачати підручник Педагогіка

8.3. Функції навчального процесу

Функція самовдосконалення має забезпечити постійну самоосвіту учнів, самовиховання, систематичне формування навичок і вмінь учіння, а також мотивацію навчально-пізнавальної та майбутньої професійної діяльності. Виокремлення цієї функції означає орієнтацію освіти на європейський і світовий освітні рівні, в педагогічній теорії яких особлива увага звертається на самовдосконалення, самовизначення, самореалізацію особистості, досягнення нею життєвого успіху ( self - cultivation, self - determination, self - realization, self - made). Тому в західноєвропейській і американській педагогічних теоріях термін «формування особистості» вживається дедалі рідше.
І. С. Кон підкреслює, що ефективність конкретних методів виховання й навчання повинна оцінюватися згідно з тим, наскільки вони готують нову генерацію до самостійної творчої діяльності, ставлять та розв'язують нові завдання, яких не було і не могло бути в досвіді попередніх генерацій.

Отже, реалізація цих чотирьох функцій є підтвердженням однієї з основних закономірностей педагогічного процесу – єдності навчання, виховання, розвитку й самовдосконалення.
Таким чином, функції визначають мету дидактичного процесу і відповідають на запитання: «Для чого навчають учнів у різних освітньо-виховних системах?»

Контрольні запитання і завдання

З-поміж названих відповідей оберіть правильну/і, обгрунтувавши їх.

1. Основними функціями дидактичного процесу є:
1) освітня, розвиткові, виховна і психологічної підготовки;
2) освітня, розвиткова, виховна, самовдосконалення;
3) освітня, виховна і психологічної підготовки;
4) правильної відповіді немає.

2. Неперервність навчання є ознакою:
1) процесу навчання в початковій, середній і вищій школах;
2) процесу навчання, що виходить за рамки періоду навчання в школі та вищому навчальному закладі.

Автоконтрольний блок: (таблиця доступна при скачуванні повної версії підручника)

Охарактеризуйте одну із функцій дидактичного процесу з використанням прикладів Вашої майбутньої професійної діяльності.

На основі теорії діяльності спробуйте накреслити логічну структуру власної навчально-пізнавальної діяльності.

Зробіть стислий письмовий аналіз структури викладацької діяльності вчителя.

Проаналізуйте основні принципи системи освіти України, які сформульовані у ст. 6 Закону України «Про освіту»:
– доступність для кожного громадянина всіх форм і типів освітніх послуг, що надаються державою;
– рівність умов кожної людини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку;
– гуманізм, демократизм, пріоритетність загальнолюдських духовних цінностей;
– органічний зв'язок зі світовою і національною історією, культурою і традиціями;
– незалежність освіти від політичних партій, громадських і релігійних організацій;
– науковий, світський характер освіти;
– інтеграція з наукою і виробництвом;
– взаємозв'язок з освітою інших країн;
– гнучкість і прогностичність системи освіти;
– єдність і спадкоємність освіти;
– неперервність і різноманітність освіти;
– поєднання державного управління і громадського самоврядування в освіті.

Розкрийте зміст ознак навчального процесу:
1) системність – це...
2) планомірність – це...
3) цілісність – це...
4) тривалість – це...
5) організованість – це...
6) гуманність – це...
7) комплексність – це...
8) неперервність – це...
9) демократичність – це...
10) оптимальність – це...
11) особистісна спрямованість – це...
12) двосторонність – це...
13) цілеспрямованість – це...
14) динамічність – це...
15) перманентність – це...

В чому полягає виховання учнів у навчальному процесі?

◄ Виховна функція навчального процесу. Розвиткова функція навчального процесу

Зміст підручника "Ягупов В.В. Педагогіка"

Дидактичні системи ►

Скачати повну версію книжки (з малюнками, картами, схемами і таблицями) одним файлом Скачати підручник Педагогіка