Ягупов В.В.

Принцип розвиткового і виховного характеру навчання. Принцип науковості змісту і методів навчання

10.4. Система сучасних дидактичних принципів

Визначені вище основні групи принципів навчання становлять систему принципів навчання. Розглянемо більш докладно кожну групу принципів навчання.

Принципи навчання, що стосуються усіх компонентів дидактичного процесу

Принцип розвиткового і виховного характеру навчання спрямований на всебічний розвиток особистості учня та його індивідуальності. Необхідність цього принципу диктується сучасними концепціями навчання, що орієнтують навчальний процес на потенційні можливості людини та на повний їх розвиток. Особлива увага приділяється співробітництву учасників цього процесу та гуманізму і демократизму їхніх взаємовідносин. Першою чергою, такі вимоги висуває особистісно орієнтоване навчання і педагогіка співробітництва, які грунтуються на демократичних принципах спілкування учасників дидактичного процесу і спрямовані на демократизацію й гуманізацію педагогічного процесу.

Безпосередньо цей принцип випливає з єдності навчання, виховання, розвитку, що являє собою одну з основних внутрішніх закономірностей навчального процесу.

Тут великого значення надається не тільки опануванню певного обсягу теоретичних знань, формуванню певних професійних навичок і вмінь, а й вихованню учнів на засадах загальнолюдських і національних цінностей і, відповідно, формуванню у них високих моральних рис, які мають стати основою життєвих орієнтирів і соціальної поведінки.

Принцип науковості змісту і методів навчання вимагає відповідності їх сучасному розвиткові науки й техніки, що диктує введення до навчальних програм знань із різних галузей науки. Це висуває підвищені вимоги до змісту кожного заняття і, відповідно, створює сприятливі умови для всебічного розвитку особистості учня.

Вимоги науковості також стосуються організації та проведення навчальних заходів, тобто методичного боку дидактичного процесу. За останні роки у дидактиці з'явилася низка сучасних концепцій навчання, які передбачають використання діалогових методів, удосконалення організаційних форм дидактичного процесу, гуманізації міжособистісних взаємин та гуманітаризації змісту навчання. їх узагальнення і впровадження в життя є конкретним втіленням принципу науковості.

Реалізація цього принципу забезпечується дотриманням таких педагогічних правил:

– добір навчального матеріалу з урахуванням останніх досягнень науки;

– розкриття наукових причинно-наслідкових зв'язків явищ, що вивчаються, показ сьогоднішніх наукових здобутків;

– викладання навчального матеріалу з позицій останніх досягнень науки й техніки;

– тісний зв'язок викладу навчального матеріалу з життям;

– пропаганда досягнень вітчизняної науки й техніки, успіхів українських учених;

– наукова організація та проведення навчальних заходів, використання наукових технологій;

– урахування останніх досягнень медичної, фізіологічної та психологічної наук під час визначення та обгрунтування основних складових дидактичного процесу;

– неухильне впровадження в навчальний процес наказів, настанов, порадників та інструкцій Міністерства освіти і науки України;

– застосування наукових, методологічних і методичних основ для оцінки ефективності дидактичного процесу тощо.