Ягупов В.В.

Принцип практичної спрямованості навчання. Принцип системності й послідовності навчання

10.4. Система сучасних дидактичних принципів

Принципи навчання, що стосуються усіх компонентів дидактичного процесу

Принцип практичної спрямованості навчання полягає в розумінні зв'язків і залежностей між пізнанням дійсності, наслідком якої є теорія, та практикою. Під час проведення теоретичних занять учні мають здобувати професійні знання, а на практичних заняттях – навчитись ефективно діяти в складних умовах.

Наголошуючи на важливості поєднання навчання з життям, Я. А. Коменський вважав, що учень легше засвоює навчальний матеріал, якщо показати, яку користь має цей матеріал у повсякденному житті. Він пропонував дотримуватися цього правила і в граматиці, і в діалектиці, і в математиці, і в фізиці.

Цей принцип водночас виконує виховні, розвиткові функції і доводить обгрунтованість основних дидактичних закономірностей. Його сутність – в його правилах, знання та виконання яких є показником педагогічної майстерності вчителів.

Основні положення цього принципу:

– розуміння вимог до організації і проведення навчальних занять в сучасних умовах;

– формування високої наукової культури майбутньої професійної діяльності;

– суворе дотримання як наукової, так і методичної основ надання конкретного змісту кожній складовій дидактичного процесу;

– суворе дотримання дисципліни навчального процесу, недопущення спрощень і послаблень під час проведення занять;

– уміння цілеспрямовано, ефективно і оптимально діяти за складних умов;

– використання на заняттях рекомендацій психологічної, педагогічної та інших наук;

– постійне загартування емоційно-вольової та інших рис особистості учня;

– використання науково обгрунтованих та методично конкретних критеріїв оцінки ефективності дидактичного процесу тощо.

Принцип системності й послідовності навчання можна розглядати, певною мірою, як похідний від принципу науковості, оскільки кожна наука, маючи свою систему, передбачає певну систему і послідовність викладу в дидактичному процесі. Цей принцип стосується як змістового, так і процесуального компонентів навчального процесу, тобто визначає його логіку і послідовність.

Я. А. Коменський вважав цей принцип одним із основних правил освіти: освіта стане зрозумілою, а тому міцною й ґрунтовною, якщо все те, що викладається і вивчається, «буде не темним і заплутаним, а світлим, роздільним, ніби пальці руки».

К. У. Ушинський передбачав системність знань і підкреслював: тільки система дає нам цілковиту владу над нашими знаннями. Голова, наповнена уривчастими, незв'язаними знаннями, на його думку, схожа на комору, де панує безладдя, і де сам хазяїн нічого не знайде; голова, де є тільки система без знань, схожа на крамницю, в якій на всіх шухлядах є написи, а в шухлядах порожньо.

Власне кажучи, зміст навчання в навчальних програмах піддається певній систематизації за роками, семестрами навчання і з кожного окремого предмета згідно з освітньо-професійною програмою підготовки конкретного спеціаліста. Тому для авторів навчальних програм і підручників цей принцип став нормою – їхнє завдання так подати матеріал, щоб у ньому відчувалася обгрунтована система професійних знань, навичок і вмінь. Основне тут полягає в тому, щоб хід навчання забезпечував учням опанування необхідного обсягу знань, формування практичних загально-наукових і професійних навичок і вмінь в оптимальних для цього умовах. Отже, тут діє принцип не тільки системності, а й послідовності навчання. Порушення правил системності й послідовності в навчанні спричиняє уривчастість знань, які важко використовувати в практичній діяльності. Я. А. Коменський говорив, що все перебуває у взаємозв'язку, тому слід викладати матеріал у такому самому зв'язку.

Цей принцип вимагає дотримання таких правил:

 1. широке застосування логіки навчального процесу і структурування змісту навчання під час викладання;
 2. послідовний і внутрішньо узгоджений розподіл на-' вчального матеріалу з різних предметів за семестрами і роками навчання, з урахуванням всіх знань, навичок і вмінь, змістового компонента, кінцевого результату та особливостей попередньої підготовки учнів;
 3. цілеспрямоване планування навчального процесу з урахуванням оптимальної послідовності вивчення навчальних дисциплін і найбільш раціонального розташування навчального матеріалу за темами;
 4. перехід від простих систем і структур до складних, від конкретних до загальних, і навпаки;
 5. перехід до вивчення наступного навчального модуля тільки після міцного засвоєння попереднього;
 6. максимальне врахування структур, характерних для більшості навчальних предметів;
 7. чітке виокремлення головного, суттєвого в матеріалі, що вивчається, намагання його систематизувати, узагальнити і класифікувати учнями;
 8. уміле врахування особливостей майбутньої діяльності учнів для вдосконалення 'їхніх професійних знань, навичок і вмінь;
 9. проведення теоретичних занять раніше практичних, методично обгрунтоване чергування теоретичних і практичних занять;
 10. широке впровадження в дидактичний процес сучасних технологій навчання;
 11. систематичне керування навчально-пізнавальною діяльністю суб'єктів учіння, прагнення глибокого засвоєння ними знань, якісного опанування практичних дій;
 12. пошук можливостей комплексного використання знань, навичок і вмінь під час проведення різноманітних занять;
 13. систематичне керування самостійною роботою суб'єктів учіння тощо.

Принцип послідовності, першою чергою, має враховуватися під час складання навчальних програм. Він передбачає розміщення за правилами лінійності та концентричності, правило лінійності – вивчається матеріал з повторенням; правило концентричності – матеріал вивчається без повторення, на більш високому рівні мислення суб'єктів учіння з кожним наступним заняттям.