Ягупов В.В.

Принцип оптимізації навчання

10.4. Система сучасних дидактичних принципів

Принципи навчання, що стосуються усіх компонентів дидактичного процесу

Принцип оптимізації навчання, автором і засновником якого є російський дидакт Ю. К. Бабанський, полягає в навмисному виборі змісту, методів, форм і прийомів дидактичного впливу, які забезпечували б найкращий результат у навчанні. Проте оптимізація передбачає підвищення ефективності навчального процесу не будь-якими засобами, а найбільш доцільним, найбільш відповідним для конкретної ситуації їх комплексом.

Отже, педагог, спираючися на власну обгрунтовану методику роботи, витрачає мало часу на вирішення навчально-пізнавальних завдань, але отримує високий позитивний результат.

Процес оптимізації можна зобразити за такою формулою:

Q = V/t,

де Q – кількість робочого часу; V – обсяг виконаної учнем роботи; t – кількість часу, витраченого учнем.

Формула оптимізації надає педагогові можливість визначити реальну насиченість навчальних занять.

Основні правила цього принципу (за Ю. К. Бабанським):

– комплексний підхід до визначення завдань навчання;

– конкретизація завдань навчання з урахуванням індивідуально-психічних особливостей учнів;

– чітке визначення змісту навчання шляхом виокремлення головного, міжпредметних координацій та раціонального структурування навчального матеріалу;

– добір таких методів і дидактичних засобів, які дають змогу найбільш успішно вирішувати поставлені завдання за визначений час;

– добір таких організаційних форм навчання, які дають змогу найбільш успішно вирішувати поставлені завдання за визначений час;

– диференційований та індивідуальний підхід до учнів у дидактичному процесі;

– створення умов для ефективного вирішення поставлених дидактичних та інших завдань за визначений час;

– раціональне поєднання керування навчально-пізнавальною діяльністю і самоуправління учнів, оперативне регулювання і коригування перебігу дидактичного процесу;

– аналіз отриманих результатів навчання і витрат часу за критеріями оптимальності (максимально можливі в даній ситуації результати та відповідність витраченого часу чинним нормам) тощо.