Ягупов В.В.

Принцип міцності засвоювання знань, формування навичок і вмінь

10.4. Система сучасних дидактичних принципів

Принцип, що стосується контрольно-оцінювальних функцій дидактичного процесу

Принцип міцності засвоювання знань, формування навичок і вмінь В. Оконь визначає як принцип ефективності або принцип зв'язку між цілями і результатами навчання. Цей принцип завершальний у дидактичному процесі. (Більшість авторів не надають йому належної ваги, тому дидактичний процес у них не має логічного завершення, розмитий, нечіткий.)

На нашу думку, виокремлення спеціальної групи дидактичних принципів, яка надає завершеності всьому циклові процесу навчання, допомагає своєчасно вносити до нього відповідні корективи. Навчальний процес можна вважати ефективним тільки тоді, коли отримані результати відповідають його оцінково-результативному компонентові.

Правила цього принципу випливають із усіх попередніх принципів і об'єднують їх:

  1. повторення навчального матеріалу за розділами та структурними смисловими частинами;
  2. запам'ятовування нового навчального матеріалу в поєднанні з пройденим;
  3. використання учнями під час повторення матеріалу прийомів активізації навчально-пізнавальної діяльності;
  4. постійна систематизація навчального матеріалу; виокремлення його основних ідей, смислових логічних структур;
  5. використання самостійної роботи для повторення і поглиблення матеріалу, що вивчається;
  6. використання вивченого матеріалу в професійній діяльності;
  7. постійне поповнення знань, удосконалення практичних навичок і вмінь тощо.

Ці правила залежать здебільшого від часткових методик викладання навчального матеріалу і конкретних результатів, отриманих під час поточних і підсумкових контрольних перевірок.

Отже, принципи сучасної дидактики утворюють струнку систему, цілісну єдність, що виявляється в їх тісному взаємозв'язку та взаємозалежності. Тому педагогові необхідно орієнтуватися у своїй діяльності не на окремі принципи навчання, а на їх систему, яка забезпечує оптимізацію процесуального і змістового боку навчального процесу. Творче використання принципів навчання відповідно до конкретних умов навчально-пізнавальної діяльності учнів забезпечує ефективність усього дидактичного процесу.