Ягупов В.В.

Основні принципи навчання

10.4. Система сучасних дидактичних принципів

Контрольні запитання і завдання

З-поміж названих відповідей оберіть правильну/і обгрунтувавши їх.

1. Дидактичні принципи віддзеркалюють:

1) спосіб досягнення мети;

2) загальні вимоги до організації навчально-виховного процесу;

3) окремі вимоги до вчителя;

4) загальні вимоги до формування змісту освіти;

5) структуру навчального процесу;

6) загальні вимоги до учня;

7) правильної відповіді немає.

2. Яке з наведених нижче визначень дидактичних принципів є правильним і чому?

1) Принципи навчання – це вихідні положення, що визначають діяльність педагога і характер навчально-пізнавальної діяльності учнів.

2) Принципи навчання – це система наім важливіших вимог, дотримання яких забезпечує ефективне і якісне функціонування дидактичного процесу.

3) Принципи навчання – це норми дидактичної поведінки, дотримання яких дає змогу педагогові ознайомити учнів з основними професійними знаннями, формувати практичні навички та вміння, розвивати розумові та фізичні здібності, формувати особистість учня, а також заохочувати до самоосвіти.

3. У чому полягає відмінність дидактичного принципу від дидактичного правила?

1) Правило виражає загальну закономірність, а дидактичний принцип підпорядкований правилу.

2) Правило можна змінювати, а дидактичний принцип виражає незмінну закономірність навчального процесу.

3) Правило конкретизує принцип навчання. Правило вказує вчителю, як слід у практичній діяльності реалізувати дидактичний принцип.

4) Дидактичний принцип має характер об'єктивної закономірності, а правило – суб'єктивне положення.

5) Правильної відповіді немає.

4. До якого принципу Ви віднесете правило: «Працюючи з усім класом, пам 'ятай про кожного учня» ?

1) Систематичність і послідовність навчання.

2) Свідомість і активність навчання.

3) Індивідуальний та диференційований підхід у навчанні.

4) Особистісне спрямування.

5) Міцність знань.

6) Правильної відповіді немає.

Обгрунтуйте поняття «закони навчання», «закономірності навчання», «принципи навчання».

Визначте основні закономірні зв'язки та взаємозалежності між закономірностями та принципами навчання.

На основі власних суджень зробіть ран-жування основних принципів навчання, виходячи з їхнього професійного змісту.

У чому полягає система принципів навчання?

З чого випливає необхідність класифікації принципів навчання?

Схарактеризуйте основні психологічні та педагогічні вимоги принципу навчання «практичної спрямованості».