Ягупов В.В.

Метод бесіда. Методика бесіди (план бесіди). Види бесіди

11.3. Традиційні методи навчання

Словесні методи навчання

Бесіда – метод словесного обговорення матеріалу, що вивчається, – найпоширеніша в навчанні. її завдання полягає в тому, щоб, по-перше, за допомогою цілеспрямованих і вміло поставлених запитань актуалізувати відомі учням знання, по-друге, досягти засвоєння ними нових знань шляхом самостійних обмірковувань, узагальнень та інших розумових операцій.

Основні різновиди навчальної бесіди:

  1. вступна (як правило, проводиться перед початком навчальної роботи з метою з'ясувати розуміння учнями запланованих навчальних заходів і перевірити їхню готовність до певних навчально-пізнавальних дій);
  2. бесіда-повідомлення (базується на спостереженнях, певних документах тощо);
  3. бесіда-повторення (проводиться для закріплення навчального матеріалу);
  4. контрольна (використовується для перевірки засвоєних знань);
  5. репродуктивна (використовується для відтворення матеріалу, який було засвоєно раніше);
  6. катехізисна (спрямована на відтворення відповідей, які вимагають тренування пам'яті);
  7. евристична (педагог за допомогою вміло поставлених запитань скеровує учнів на формування нових знань, висновків, правил, законів, логічних обгрунтувань на основі наявних знань і досвіду).

Метод бесіди використовується, коли проблеми, які слід обговорити, є надмірно складними й учні не в змозі їх зрозуміти самостійно та під час проведення занять іншими методами. Бесіду можна застосовувати як окремий прийом навчання під час лекції для більш дохідливого пояснення або після лекції для поглиблення знань, які вимагають додаткової самостійної роботи, а також з метою обговорення і контролю рівня опанування матеріалу.

Незалежно від мети методика бесіди складається з таких частин:

  1. вступна (нагадування й виклад основної інформації, яка стосується методики та змісту проведення бесіди);
  2. основна (ознайомлення з новими проблемами, їх зв'язок з попередніми знаннями, відповідне їх обговорення й аналіз, спільне обгрунтування);
  3. заключна (підсумок результатів обговорення, аналіз і оцінка відповідей учнів, завдання для самостійної роботи й рекомендації щодо застосування отриманих знань у практичній діяльності).