Ягупов В.В.

Практичні методи навчання: вправи. Види вправ, методика виконання вправ

11.3. Традиційні методи навчання

Практичні методи навчання

Показ як навчальний прийом часто використовується під час організації та проведення занять практичним методом, що має велике значення для всебічної підготовки учнів. Глибоке засвоєння учнями теоретичного матеріалу суттєво залежить від практичного його закріплення, тому що практика є критерієм і показником ефективності всього навчального процесу. Практичні методи навчання забезпечують формування практичних навичок і вмінь, загартування психіки учнів та її розвиток. До практичних методів належать різноманітні практичні заняття (вправи, лабораторні роботи, практичні роботи, інструктажі). Вони посідають важливе місце на всіх рівнях освіти.

Ефективність практичних занять забезпечується якісною і всебічною підготовкою, яка включає особисту підготовку педагога, вибір місця заняття, складання плану (плану-конспекту) проведення заняття, підготовку учнів, підготовку матеріально-технічного забезпечення.

Вправице планомірно організоване, свідомо осмислене багаторазове повторення певних дій і прийомів, які ускладнюються, з метою формування, закріплення та вдосконалення практичних навичок і вмінь учнів.

Використовують такі види вправ:

  1. підготовчі (призначені для підготовки учнів до сприйняття нових знань і способів їх застосування на практиці);
  2. вступні (сприяють засвоєнню нового матеріалу на основі розрізнення споріднених понять і дій);
  3. пробні (перше застосування щойно засвоєних знань);
  4. тренувальні (сприяють набуттю навичок учнями в1 стандартних умовах);
  5. творчі (сприяють формуванню навичок застосування отриманих знань у реальних життєвих ситуаціях);
  6. контрольні (переважно навчальні).

Методика виконання вправ з різних навчальних предметів, безумовно, відрізняється. Однак можна визначити загальні умови, які сприяють успішному їх застосуванню:

– якісна підготовленість педагога, його уміння враховувати індивідуально-психічні особливості учнів;

– розуміння учнями мети вправи, змісту і послідовності її виконання;

– підтримання в учнів постійного інтересу до вправи, усвідомленого ставлення до багаторазових повторень одноманітних дій;

– дотримання доступного ритму, методично правильного чергування дій, що вимагають від учнів посиленого розумового і фізичного напруження;

– послідовність і систематичність у виконанні вправ, поступове підвищення самостійності учнів під час їх відпрацювання;

– поступове ускладнення і зміна умов виконання вправ;

– систематичний контроль за ходом вправ і відповідна постійна допомога учням у подоланні труднощів і помилок;

– формування в учнів навичок самоконтролю і самооцінки виконаних дій тощо.

Отже, методично правильно застосовані вправи несуть не тільки дидактичні функції, але й виховні. Вони загартовують волю учнів, розвивають у них наполегливість, спостережливість, ініціативність, самостійність, сприяють більш глибокому опануванню теоретичного матеріалу.