Ягупов В.В. Основні методи навчання

Скачати повну версію книжки (з малюнками, картами, схемами і таблицями) одним файлом Скачати підручник Педагогіка

11.3. Традиційні методи навчання

Таким чином, педагоги мають міцний арсенал як загальних, так і специфічних методів навчання. Під час їх використання необхідно враховувати закономірності навчального процесу, сучасні організаційні, методологічні та методичні вимоги до нього, характер і зміст конкретної навчальної дисципліни, вимоги до підготовки відповідних фахівців, наявність дидактичної інфраструктури в школі, рівень підготовленості педагогів і учнів та інші об'єктивні і суб'єктивні умови. Зрозуміло, ніякий окремо взятий метод не розв'язує всіх проблем, якщо не використовується творчо, у взаємозв'язку з іншими методами.

Контрольні запитання і завдання

З-поміж названих відповідей оберіть правильну/і, обгрунтувавши їх.

1. Метод навчання – це:
1) спосіб реалізації навчального процесу;
2) прийоми та способи роботи вчителя, за допомогою яких учні засвоюють програмний матеріал;
3) основний прийом взаємозв'язаної діяльності вчителя й учнів, що спрямована на досягнення цілей навчального процесу;
4) способи та прийоми спільної діяльності учителя й учнів, які спрямовані на оволодіння знаннями, навичками та вміннями, різнобічний розвиток розумових і фізичних здібностей останніх, формування у них рис, необхідних для повноцінної життєдіяльності та майбутньої професійної діяльності;
5) прийом співробітництва вчителя з учнями.

2. До якої педагогічної категорії належать прийоми та способи взаємозв'язаної роботи вчителя й учнів, за допомогою яких відбувається засвоєння знань, формування практичних навичок і вмінь, розвиток духовних, розумових і фізичних здібностей, формування наукового світогляду?
1) Дидактичні принципи.
2) Форми навчання.
3) Зміст освіти.
4) Прийоми навчання.
5) Правильної відповіді немає.

3. Чи можна вважати аналіз, синтез, індукцію і дедукцію методами навчання?
1) Аналіз, синтез, індукція і дедукція є основними формами мислення, через які
учні оволодівають знаннями, відповідно вони є методами навчання.
2) Аналіз, синтез, індукція і дедукція є категоріями психології, а не дидактики, тому вони не можуть бути методами навчання.
3) Можна, тому що вони показують шлях набуття знань.
4) Вони є методами логічного мислення, а не навчання, тому їх не можна вважати методами навчання.
5) Правильної відповіді немає.

4. Фактори, що визначають вибір конкретного методу навчання:
1) загальні та професійні цілі освіти, виховання і розвитку підростаючого покоління;
2) провідні методологічні положення і настанови сучасної загальної дидактики;
3) вік учнів;
4) особливості змісту, методів і форм роботи конкретних освітньо-виховних систем;
5) рівень мотивації до навчально-пізнавальної діяльності учнів;
6) особливості змісту професіограми конкретного спеціаліста;
7) працездатність учнів;
8) особливості змісту і методики викладання конкретної навчальної дисципліни та визначені її специфікою вимоги до добору загальнодидактичних методів;
9) цілі, завдання, зміст матеріалу та дидактичний задум конкретного заняття;
10) тип і структура заняття;
11) наявність часу на вивчення даної теми, розділу, рівня розумової та фізичної підготовленості учнів;
12) рівень оснащення навчально-матеріальної бази;
13) взаємини між учнями та вчителями;
14) закономірності навчання;
15) педагогічна майстерність учителів;
16) методичний задум конкретного заняття;
17) кількість учнів у класі.

5. До наочних методів навчання належать:
1) графічні роботи, демонстрування, самостійне спостереження;
2) демонстрування, самостійне спостереження, ілюстрування;
3) графічні роботи, вправи, лабораторні роботи;
4) вправи, самостійне спостереження, демонстрування;
5) лабораторні роботи, вправи, демонстрування.

6. До якої групи включено практичні методи навчання?
1) Демонстрування, самостійні спостереження.
2) Вправи, лабораторні, практичні та дослідні роботи.
3) Робота з книгою, бесіда, графічні роботи.
4) Складання таблиць, робота з контурними картами, бесіда.
5) Правильної відповіді немає.

7. У якій групі наявні словесні методи навчання?
1) Бесіда, робота з книгою, лекція.
2) Робота з контурними картами, демонстрування, ілюстрування.
3) Розповідь, пояснення, бесіда, лекція, дискусія, диспут.
4) Робота з книгою, лабораторні роботи, ілюстрування.
5) Правильної відповіді немає.

8. Алгоритм навчання – це:
1) план викладу навчального матеріалу;
2) спосіб розв'язування творчої задачі;
3) план відповіді на поставлене запитання;
4) система правил, способів, прийомів, діючи за якою можна розв'язати поставлене завдання;
5) правильної відповіді немає.

Обгрунтуйте педагогічні поняття «метод навчання» і «прийом навчання» і визначте їх зміст.

◄ Методи контролю і самоконтролю в навчанні. Самостійна робота учнів

Зміст підручника "Ягупов В.В. Педагогіка"

Поняття про методи активізації навчально-пізнавальної діяльності  ►

Скачати повну версію книжки (з малюнками, картами, схемами і таблицями) одним файлом Скачати підручник Педагогіка