Ягупов В.В.

Основні методи навчання

11.3. Традиційні методи навчання

Таким чином, педагоги мають міцний арсенал як загальних, так і специфічних методів навчання. Під час їх використання необхідно враховувати закономірності навчального процесу, сучасні організаційні, методологічні та методичні вимоги до нього, характер і зміст конкретної навчальної дисципліни, вимоги до підготовки відповідних фахівців, наявність дидактичної інфраструктури в школі, рівень підготовленості педагогів і учнів та інші об'єктивні і суб'єктивні умови. Зрозуміло, ніякий окремо взятий метод не розв'язує всіх проблем, якщо не використовується творчо, у взаємозв'язку з іншими методами.

Контрольні запитання і завдання

З-поміж названих відповідей оберіть правильну/і, обгрунтувавши їх.

1. Метод навчання – це:

1) спосіб реалізації навчального процесу;

2) прийоми та способи роботи вчителя, за допомогою яких учні засвоюють програмний матеріал;

3) основний прийом взаємозв'язаної діяльності вчителя й учнів, що спрямована на досягнення цілей навчального процесу;

4) способи та прийоми спільної діяльності учителя й учнів, які спрямовані на оволодіння знаннями, навичками та вміннями, різнобічний розвиток розумових і фізичних здібностей останніх, формування у них рис, необхідних для повноцінної життєдіяльності та майбутньої професійної діяльності;

5) прийом співробітництва вчителя з учнями.

2. До якої педагогічної категорії належать прийоми та способи взаємозв'язаної роботи вчителя й учнів, за допомогою яких відбувається засвоєння знань, формування практичних навичок і вмінь, розвиток духовних, розумових і фізичних здібностей, формування наукового світогляду?

1) Дидактичні принципи.

2) Форми навчання.

3) Зміст освіти.

4) Прийоми навчання.

5) Правильної відповіді немає.

3. Чи можна вважати аналіз, синтез, індукцію і дедукцію методами навчання?

1) Аналіз, синтез, індукція і дедукція є основними формами мислення, через які

учні оволодівають знаннями, відповідно вони є методами навчання.

2) Аналіз, синтез, індукція і дедукція є категоріями психології, а не дидактики, тому вони не можуть бути методами навчання.

3) Можна, тому що вони показують шлях набуття знань.

4) Вони є методами логічного мислення, а не навчання, тому їх не можна вважати методами навчання.

5) Правильної відповіді немає.

4. Фактори, що визначають вибір конкретного методу навчання:

1) загальні та професійні цілі освіти, виховання і розвитку підростаючого покоління;

2) провідні методологічні положення і настанови сучасної загальної дидактики;

3) вік учнів;

4) особливості змісту, методів і форм роботи конкретних освітньо-виховних систем;

5) рівень мотивації до навчально-пізнавальної діяльності учнів;

6) особливості змісту професіограми конкретного спеціаліста;

7) працездатність учнів;

8) особливості змісту і методики викладання конкретної навчальної дисципліни та визначені її специфікою вимоги до добору загальнодидактичних методів;

9) цілі, завдання, зміст матеріалу та дидактичний задум конкретного заняття;

10) тип і структура заняття;

11) наявність часу на вивчення даної теми, розділу, рівня розумової та фізичної підготовленості учнів;

12) рівень оснащення навчально-матеріальної бази;

13) взаємини між учнями та вчителями;

14) закономірності навчання;

15) педагогічна майстерність учителів;

16) методичний задум конкретного заняття;

17) кількість учнів у класі.

5. До наочних методів навчання належать:

1) графічні роботи, демонстрування, самостійне спостереження;

2) демонстрування, самостійне спостереження, ілюстрування;

3) графічні роботи, вправи, лабораторні роботи;

4) вправи, самостійне спостереження, демонстрування;

5) лабораторні роботи, вправи, демонстрування.

6. До якої групи включено практичні методи навчання?

1) Демонстрування, самостійні спостереження.

2) Вправи, лабораторні, практичні та дослідні роботи.

3) Робота з книгою, бесіда, графічні роботи.

4) Складання таблиць, робота з контурними картами, бесіда.

5) Правильної відповіді немає.

7. У якій групі наявні словесні методи навчання?

1) Бесіда, робота з книгою, лекція.

2) Робота з контурними картами, демонстрування, ілюстрування.

3) Розповідь, пояснення, бесіда, лекція, дискусія, диспут.

4) Робота з книгою, лабораторні роботи, ілюстрування.

5) Правильної відповіді немає.

8. Алгоритм навчання – це:

1) план викладу навчального матеріалу;

2) спосіб розв'язування творчої задачі;

3) план відповіді на поставлене запитання;

4) система правил, способів, прийомів, діючи за якою можна розв'язати поставлене завдання;

5) правильної відповіді немає.

Обгрунтуйте педагогічні поняття «метод навчання» і «прийом навчання» і визначте їх зміст.