Ягупов В.В.

Види і методи перевірки в навчанні

14.2. Види, форми й методи контролю та оцінки підготовленості учнів

Важливою ознакою дієвості дидактичного процесу й показником свідомої та цілеспрямованої участі в ньому є взаємоконтроль і самооцінка учнів як наслідок попередніх дій.

До основних форм організації перевірки знань, навичок і вмінь, окрім самоконтролю, належать індивідуальна і фронтальна перевірки. Індивідуальну перевірку спрямовано до конкретного учня і вона має на меті з'ясувати рівень засвоєння ним певних знань, навичок, вмінь, професійних рис та визначити основні напрями роботи.

Фронтальну перевірку, яка, на жаль, в основному переважає в дидактичному процесі, спрямовано на з'ясування рівня засвоєння учнями програмного матеріалу за порівняно короткий термін. З цією метою педагог готує з певної теми короткі запитання, які ставить колективу, і вимагає також коротких відповідей з місць. Це, наприклад, може бути фронтальна письмова робота.

Відповідно до цілей контролю, які визначають педагоги, для реалізації цих форм перевірки використовуються певні методи. Методи перевірки – це сукупність прийомів і способів педагогічної діагностики, за допомогою яких здійснюється зворотний зв'язок у дидактичному процесі з метою отримання даних про ефективність цього процесу, тобто визначення ефективності функціонування всіх його ланок, результативності діяльності суб'єктів викладання і навчально-пізнавальної діяльності суб'єктів учіння.

Безперечно, вони мають забезпечувати найбільш повну й змістовну, систематичну та оперативну інформацію про хід дидактичного процесу і його результативність. Основними методами перевірки успішності учнів є побіжне спостереження, усне опитування, практичні роботи і вправи, програмований контроль, письмові роботи, дидактичні тести тощо. Окремі дидакти також виокремлюють методи графічного контролю (Г. І. Щукіна), лабораторного контролю (Ю. К. Бабанський), проблемні ситуації (В. Оконь).

Результати контролю повинні дати відповіді на такі запитання: «Чи реалізовано основні дидактичні та виховні цілі?», «Чи реалізовано навчальний план згідно зі встановленими нормативами?», «Чи відповідають використані методи змістові матеріалу, що вивчається?», «Яка ефективність цих дидактичних методів?», «Чи відповідає професійна майстерність педагогів нормативним документам і сучасним вимогам психологічної та педагогічної наук?», «Що думають учасники дидактичного процесу про його здійснення і отримані результати?», «Чи відповідають отримані результати основним вимогам відповідних документів і наскільки вони є дієвими та ефективними?» тощо.