Ягупов В.В.

Ягупов В.В. Педагогіка

Ягупов В.В. Педагогіка: Навч. посібник. – К.: Либідь, 2002. – 560 с.

У навчальному посібнику викладено – теоретико-методологічні основи педагогіки, ключові проблеми дидактики і теорії виховання. Комплексно аналізуються базові структурні елементи навчально-виховного процесу, обґрунтовуються їх зміст і напрями вдосконалення.

Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, а також усіх, хто цікавиться проблемами педагогіки.

Зміст

Ягупов В.В. Педагогіка

Передмова

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ

Тема 1. Предмет і завдання педагогіки

1.1. Педагогіка: становлення, предмет, основні категорії

Становлення педагогіки

Становлення педагогіки в Україні: козацька педагогіка, К.Д.Ушинський, Григорій Сковорода, Тарас Шевченко, Олександр Духнович, Микола Костомаров, Пантелеймон Куліш, Іван Франко, Софія Русова, Григорій Ващенко,

Розвиток педагогіки на початку ХХ століття

Етапи розвитку педагогіки в Україні

Предмет педагогіки

Основні категорії педагогіки: виховання, навчання, освіта, розвиток, формування

1.2. Структура й основні завдання педагогіки

Структура педагогіки

Місце педагогіки в системі наук

Основні завдання педагогіки

Тема 2. Мета та ідеал виховання

2.1. Мета виховання в українському суспільстві: Мета виховання в українському суспільстві: мета, цілі, завдання

2.2. Ідеал українського виховання 1 2 3

Григорій Ващенко. Виховний ідеал

Погляди Григорія Сковороди щодо виховного ідеалу

Контрольні запитання

Тема 3. Розвиток і виховання особистості

3.1. Особистість як предмет дослідження психологічної і педагогічної наук

Основні психічні риси особистості. Психічний розвиток

Розвиток особистості. Напрямки розвитку людини

Формування особистості

3.2. Основні фактори формування і розвитку особистості

Біологічний фактор формування особистості

Соціальний фактор формування особистості – поняття соціалізація

Процес соціалізації дитини. Сутність соціалізації

Основні принципи соціалізації. Виховання як фактор формування особистості

Функції виховання у формуванні особистості

Особистісно орієнтоване виховання у розвитку особистості

Діяльність як фактор формування особистості. Види діяльності людини

Основні види діяльності дитини

Особистість та індивідуальність

3.3. Закономірності та рушійні сили розвитку особистості

Рушійні сили розвитку особистості. Вікова періодизація розвитку особистості та її критерії

Контрольні запитання і завдання

Тема 4. Методологія і методика педагогічного дослідження

4.1. Методологія педагогічного дослідження

Методика дослідження педагогічних проблем. Структура методики педагогіки

Дослідження в педагогіці. Види педагогічних досліджень

Моделі дослідження в педагогіці. Функції педагогічних досліджень

4.2. Технологія і процедура педагогічного дослідження

Вибір дослідної проблеми і визначення мети дослідження в педагогіці

Формулювання дослідної проблеми в педагогіці: аналіз логічної обгрунтованості, аналіз обгрунтованості змісту, праксеологічний аналіз

Виокремлення та визначення змінних при педагогічних дослідженнях

Формулювання гіпотез педагогічних досліджень

Визначення параметрів верифікації формульованих гіпотез в педагогіці. Вибір методу та опрацювання техніки педагогічного дослідження

Етапи педагогічного дослідження

Збирання результатів дослідження та їхній попередній відбір. Впровадження результатів педагогічних досліджень у практику

4.3. Методи педагогічного дослідження

Спостереження

Експеримент

Метод запитань: бесіда, інтерв'ю, анкетне опитування (правила формулювання запитань анкети, процедура опитування)

Тестування. Види тестів

Контрольні запитання і завдання

Тема 5. Педагогічний процес

5.1. Загальна характеристика педагогічного процесу

Призначення і завдання педагогічного процесу

Основні компоненти педагогічного процесу 1 2

5.2. Закономірності педагогічного процесу

Закономірності формування учнівських колективів

Основні напрями вдосконалення педагогічного процесу

Тема 6. Педагог як суб’єкт педагогічного процесу

6.1. Зміст педагогічної діяльності та функції педагога

Види педагогічної діяльності

6.2. Педагогічна майстерність та її елементи

Рівні педагогічної майстерності

Педагогічна культура і її складові: педагогічний досвід, професійна компетентність педагога, психолого-педагогічна ерудиція педагога

Педагогічна техніка: міміка і пантоміміка, мова педагога, вміння педагога управляти як своїм психічним станом, емоціями та настроєм, так і вихованців
Основні вимоги до вчителя: педагогічні здібності, комунікативність, педагогічне спілкування (структура професійно-педагогічного спілкування), стилі роботи педагога, педагогічний такт, педагогічна творчість (характеристики і властивості творчого мислення), педагогічна спрямованість вчителя
Критерії педагогічної майстерності

РОЗДІЛ II. ДИДАКТИКА

Тема 7. Дидактика: історія розвитку, сучасні проблеми і тенденції

7.1. Історія розвитку дидактики

Теорія формальної освіти Гербарта. Теорія матеріальної освіти Спенсера. Педагогічна система Ушинського

Ян Владислав Давід, Олександр Духнович, Микола Пирогов і Борис Грінченко

Дістервег і Дьюї

Історія розвитку дидактики у 20 столітті

7.2. Об'єкт і предмет сучасної дидактики

Предмет дидактики

7.3. Поняттєво-термінологічні проблеми сучасної дидактики

Поняття процес навчання. Основні ознаки навчального процесу

Викладання і учіння як категорії дидактики

Поняття освіта

Дидактичні категорії: навчальний план, навчальна програма, навчальна дисципліна, підручник і посібник

7.4. Основні тенденції національної системи освіти та завдання дидактики

Загальна дидактика та її сучасні проблеми

Тема 8. Навчальний процес

8.1. Загальна характеристика навчального процесу

Основні критерії навчального процесу

8.2. Основні компоненти навчального пронесу

Цільовий компонент навчального процесу. Цілі навчання

Стимулювально-мотиваційний компонент навчального процесу

Змістовий компонент навчального процесу. Операційно-діяльнісний і контрольно-регулювальний компоненти навчання

Оцінково-результативний компонент

Формування знань і навичок як складова навчального процесу

Сутність дидактичного процесу. Системи навчання

8.3. Функції навчального процесу

Освітня функція

Вихована і розвиткова функції

Функція самовдосконалення

Тема 9. Дидактичні системи

9.1. Дидактичні системи Й.-Ф. Гербарта і Дж. Дьюї

9.2. Сучасні дидактичні системи

Програмована концепція навчання: лінійне програмування, розгалужене і змішане програмування

Теорія поетапного формування розумових дій

Проблемне навчання. Правила створення проблемних ситуацій. Рівні проблемного навчання

Розвиткове навчання

Технологія навчання

Педагогіка співробітництва

Особистісно орієнтоване навчання. Ознаки особистісно орієнтованого навчання

Сучасні зарубіжні дидактичні концепції: технократичні концепції, Вальдорфська педагогіка і педагогіка Петерсона, ціннісно орієнтоване виховання

Тема 10. Закони, закономірності і принципи навчання

10.1. Закони навчального процесу

10.2. Закономірності навчального процесу та їх класифікація

Дидактичні (змістово-процесуальні) і гносеологічні закономірності навчання

Психологічні і кібернетичні закономірності

Соціологічні і організаційні закономірності

10.3. Дидактичні принципи та їх класифікація 1 2 3

10.4. Система сучасних дидактичних принципів

Принципи навчання, що стосуються усіх компонентів дидактичного процесу:

Принцип розвиткового і виховного характеру навчання. Принцип науковості змісту і методів навчання

Принцип практичної спрямованості навчання. Принцип системності й послідовності навчання

Принцип гуманізації та гуманітаризації навчання

Принцип оптимізації навчання

Принципи навчання, що стосуються діяльності суб'єктів викладання (вчителів) та їхньої методики:

Принцип демократизації в навчанні

Принцип доступності й дохідливості викладання

Принцип наочності в навчанні

Принцип раціонального поєднання колективних та індивідуальних форм і способів навчальної роботи

Принципи, що стосуються навчально-пізнавальної діяльності суб'єктів учіння (учнів): Принцип мотивації навчально-пізнавальної діяльності учнів

Принцип активності, свідомості та самостійності учнів

Принцип, що стосується контрольно-оцінювальних функцій дидактичного процесу: Принцип міцності засвоювання знань, формування навичок і вмінь

Контрольні запитання

Тема 11. Методи навчання

11.1. Поняття про методи навчання

Складові частини методу навчання. Функції методів навчання

11.2. Класифікація методів навчання за Бабанським

Класифікація методів навчання за Харломовим, Онищуком і за Алексюкам

Добір методів навчання

11.3. Традиційні методи навчання

Словесні методи навчання: розповідь, пояснення, лекція (етапи лекції), бесіда (умови ефективності бесіди), дискусія, семінарське заняття

Наочні методи навчання

Практичні методи навчання: вправи, лабораторні роботи, практичні роботи, інструктаж

Методи контролю і самоконтролю в навчанні

Самостійна робота учнів

Тема 12. Методи активізації навчально-пізнавальної діяльності

12.1. Поняття про методи активізації навчально-пізнавальної діяльності

12.2. Класифікація методів активізації навчально-пізнавальної діяльності

Імітаційні методи активізації навчально-пізнавальної діяльності

Метод інсценування 1 2

Ділові ігри. Види ділових ігор

Аналіз конкретної ситуації

Розв'язання ситуаційних задач – метод аналізу. Методика розв'язування ситуаційних задач

Розбір інцидентів (явищ) – метод інцидентів. Розбір конфліктів – метод конфліктів. Метод «лабіринту дій». Метод послідовних ситуацій

Мозкова атака

Метод круглого столу

Неімітаційні методи активізації навчально-пізнавальної діяльності

Лекційний метод навчання: лекція-бесіда, лекція-дискусія, лекція-аналіз конкретної ситуації, лекція з використанням техніки зворотного зв'язку, лекція-консультація, лекція-прес-конференція, лекція із заздалегідь запланованими помилками

Нетрадиційні семінарські (практичні) заняття: семінар-дискусія,

семінар-дослідження, семінар-взаємонавчання

Інтелектиальна розминка. Сократична бесіда

Контрольні запитання і завдання

Тема 13. Форми організації навчання

13.1. Поняття про форми організації навчання

Індивідуальне навчання за сімейним планом. Кормильство. Класно-урочна система навчання

Індивідуалізація навчання. Дальтон-план. План Трампа. Метод комплексного навчання

13.2. Класифікація форм організації навчання

Індивідуальна форма навчання

Класно-урочна система навчання. Позаурочна форма навчання

13.3. Урок: типи і структура

Виховні, розвиткові і дидактичні вимоги до уроку

Види уроків.

Комбінований урок. Етапи комбінованого уроку

Урок засвоєння нових знань; формування навичок і вмінь; узагальнення і систематизації знань та інші

Нестандартний урок

Тема 14. Діагностика навчання

14.1. Контроль і оцінка як педагогічні категорії

Функції, принципи і критерії педагогічного контролю

14.2. Види, форми й методи контролю та оцінки підготовленості учнів

Види і методи перевірки в навчанні

14.3. Оцінка знань, навичок і вмінь

Дидактичні тести, самооцінка

Діагностування успішності навчання

РОЗДІЛ III. ТЕОРІЯ ВИХОВАННЯ

Тема 15. Виховання як педагогічна категорія

15.1. Зміст педагогічного поняття «виховання» як суспільно-історичного явища

Об'єкти виховного впливу: свідомість, підсвідомість, навички, звички, емоції, почуття, мотиви, самовдосконалення, самовиховання, воля, перевиховання

15.2. Теорія виховання як наукова і навчальна дисципліна

Процес виховання. Ідеал виховання

Виховні впливи. Виховний факт

Функції теорії виховання

Тема 16. Процес виховання

16.1. Суть процесу виховання

Основні ознаки процесу виховання. Основні функції вихователя

Класифікація методів виховання. Вихованці як суб'єкт виховного процесу

16.2. Модель процесу виховання та характеристика її складових

Мета і емоційно-мотиваційний компонент виховного процесу

Змістовий і процесуальний компоненти

Контрольно-регулювальний компонент навчального процесу

Результативний компонент навчального процесу. Вихованість, її рівні та критерії

Контрольні запитання і завдання

Тема 17. Закони і закономірності виховання

17.1. Закони виховання та їх характеристика

17.2. Закономірності виховання в українському суспільстві

Зовнішні та внутрішні закономірності процесу виховання. Єдність навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення вихованців

Визначальна роль діяльності та спілкування у вихованні, формуванні особистості вихованця. Цілісність процесу виховання і взаємозалежність його компонентів

Залежність результатів виховання не тільки від виховної діяльності, але й від реальних умов, взаємодії вихователів і вихованців в конкретних процесах і ситуаціях

Тема 18. Принципи виховання

18.1. Характеристика принципів виховання

Класифікація принципів виховання

18.2. Основні вимоги принципів виховання

Принципи виховання, що стосуються всіх компонентів виховного процесу:

Принцип цілеспрямованості

Принцип суспільної спрямованості, зв'язку із життям у вихованні

Принцип виховання в праці

Принцип виховання в колективі і через колектив

Принцип суб'єкт-суб'єктного характеру виховних взаємин

Принцип наступальності, активності, системності та конкретності виховних заходів

Принцип оптимізації виховного процесу

Принципи, що стосуються суб'єктів виховання та методики їхньої діяльності

Принцип гуманізму і демократизму в поєднанні з високою вимогливістю й повагою до особистості вихованця

Принцип опори на позитивні якості в колективі та особистості вихованця. Принцип поєднання комплексного, диференційованого та індивідуального підходів у виховній діяльності. Принцип єдності, погодженості та спадковості виховних впливів, зусиль і дій школи, сім'ї та громадськості

Принцип, що стосується навчально-пізнавальної діяльності вихованців

Принцип свідомості, самодіяльності та активності вихованців

Тема 19. Змістовий компонент виховного процесу

19.1. «Зміст виховання» як педагогічна проблема

19.2. Основні напрями виховання

Трудове і національне виховання

Моральне виховання

Розумове і естетичне виховання

Екологічне, фізичне і соціально-правове виховання

19.3. Національне виховання

Основна мета і завдання національного виховання

Загальні принципи національного виховання

Основні напрями національного виховання

Контрольні запитання і завдання

Тема 20. Методи виховання

20.1. Поняття про методи виховання та їх класифікація

Класифікація методів виховання

Класифікація методів виховання за характером впливу на вихованців

20.2. Методи безпосереднього виховного впливу: переконання, приклад, вправи, заохочення, покарання і примус

Контрольні запитання і завдання

Тема 21. Соціальне середовище і його виховні функції

21.1. Педагогічна характеристика соціального середовища

21.2. Виховні функції соціального середовища. Внутрішній порядок школи. Ритуали. Взаємовідносини у класі.

Громадська думка

Основні виховні функції навчального середовища. Проблема адаптації

Механізм впливу колективу на особистість

Тема 22. Від виховання до самовиховання

22.1. Сутність самовиховання

Етапи самовиховання. Основні принципи самовиховання

22.2. Методи самовиховання

Самоусвідомлення і самопізнання

Самооцінка і самоспостереження

Самоконтроль і самоаналіз. Самоорганізація життя і діяльності. Самозобов'язання, самопереконання і самонавіювання

Самотренування, самопримус, наслідування прикладу, самостимулювання

Контрольні запитання і завдання

Рекомендована література А-К Л-Я