Ягупов В.В.

Модель виховного процесу (структура виховного процесу)

16.2. Модель процесу виховання та характеристика її складових

Для того, щоб виховний процес зрозуміти як систему, необхідно розглянути та проаналізувати його складові. Компоненти процесу виховання об'єднуються запитанням: «З чого складається цей процес?», а функції – «Для чого існує цей процес?» Цілеспрямовано організовану та струнку систему цих компонентів визначають як структуру, або модель виховного процесу.

І. П. Підласий подає моделі систем процесу виховання в сучасній теоретичній педагогіці, побудовані за критеріями: цілей і завдань, змісту виховного процесу, взаємодії вихователів і вихованців, застосованих методів і форм виховної діяльності, послідовності етапів (стадій) розвитку процесу в часі тощо. Розглянемо деякі з них.

За цільовим критерієм структура виховного процесу є сукупністю (послідовністю) завдань, на вирішення яких спрямований процес.

За критерієм послідовності етапів і відповідних педагогічних дій структура виховного процесу має ряд стадій: 1) ознайомлення із загальними нормами і вимогами; 2) формування відносин; 3) формування поглядів і переконань; 4) формування загальної спрямованості особистості.

За критерієм зв'язку і залежностей між компонентами передбачається така послідовність організації виховного процесу: а) проектування, що включає визначення мети і конкретних завдань виховання; б) організація матеріальної (трудової, природоохоронної), суспільної (колективної, організаційно-управлінської, комунікативної), духовної (емоційно-почуттєвої, пізнавальної, ціннісно орієнтованої) Діяльності; в) регулювання міжособистісного спілкування і його корекція в процесі основних видів діяльності вихованців; г) контроль і підбиття підсумків, установлення співвідношення між одержаними і запланованими результатами, аналіз досягнень і невдач.

Знання й осмислення основних компонентів моделі виховного процесу дають змогу вихователю глибше зрозуміти сутнісну характеристику виховання як педагогічного процесу і визначити науково обгрунтовані підходи до його практичного здійснення.

Ця структура, по-перше, вказує на двосторонній характер виховання і зумовлює необхідність тісної взаємодії вихователя й вихованця на всіх етапах виховної роботи, починаючи з визначення її мети та завдань, завершуючи перевіркою й оцінкою її результатів. По-друге, дає вихователям чітке уявлення про основні ланки виховного процесу і, відповідно, допомагає цілеспрямовано і якісно його організувати.

Основні дії вчителя у виховному процесі:

– визначення цілей та завдань виховання;

– залучення вихованців до активної участі в цій діяльності;

– формування у них мотивів і мотивації самовдосконалення;

– визначення змісту виховання і виховних заходів;

– планування й організація виховної роботи;

– надання навчальній і повсякденній діяльності вихованців позитивного емоційного забарвлення і виховного аспекту;

– допомога і регулювання;

– контроль за процесом виховання, функціонуванням його окремих компонентів та оперативне внесення до них відповідних змін;

– оцінка результатів виховання тощо.

Відповідно, основними ланками участі вихованців у виховному процесі є:

– усвідомлення і сприйняття ними норм і правил поведінки;

– формування, розвиток і поглиблення мотивів і мотивації вдосконалення і самовдосконалення;

– осмислення, опанування норм і правил вихованої поведінки, дотримання їх у повсякденній життєдіяльності;

– формування переконань;

– прояв емоційно-вольового ставлення до власних дій;

– самоконтроль, самооцінка своєї поведінки та внесення до неї відповідних корективів, змін тощо.