Ягупов В.В.

Змістовий і процесуальний компоненти виховного процесу. Алгоритм виховної діяльності

16.2. Модель процесу виховання та характеристика її складових

Змістовий компонент – це зміст виховання, під яким розуміється сукупність уявлень, понять, суджень і цінностей, якими збагачуються вихованці. Зміст виховного процесу в різних освітньо-виховних системах зумовлений, з одного боку, цілями та інтересами конкретної діяльності, а з іншого – формуванням громадянина України із загальнолюдськими цінностями. Вона має відповідати загальній меті виховання в нашому суспільстві – формуванню гармонійно розвиненої і суспільно активної особистості з науковим світоглядом, високим моральним потенціалом, яка бажає і вміє працювати для блага України, духовно багатої та фізично досконалої.

Зміст виховання в українському суспільстві має відповідати таким вимогам:

а) забезпечення формування особистості, яка ідентифікує себе як громадянин України;

б) врахування реальних можливостей виховного процесу конкретних освітньо-виховних систем;

в) забезпечення всебічного й гармонійного розвитку особистості вихованця;

г) забезпечення єдності навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення вихованців;

д) підготовка громадян України до майбутньої творчої діяльності та формування їхньої активної життєвої позиції.

Змістом процесуального компонента є організація практичної виховної роботи.

Цей компонент, один з головних складових виховного процесу, має два аспекти: по-перше, конкретні дії та операції вихователя, які він виконує в повсякденному житті, спілкуванні з вихованцями; по-друге, дії, вчинки, поведінка вихованця в процесі засвоєння духовних знань, формування моральних навичок, звичок і вмінь.

Процес виховання відбувається так:

– залучення вихованців до системи відносин всіх суб'єктів виховання;

– набуття і вдосконалення комплексу духовних, професійних, національних і загальнолюдських цінностей;

– практичне оперування ними в повсякденній поведінці вихованця та закріплення їх на підсвідомому рівні;

– ефективний вплив цієї поведінки на результати життєдіяльності, визначення життєвих настанов і орієнтирів;

– формування і розвиток мотивації постійного самовдосконалення і озброєння його методикою.

Вихователь, усвідомивши мету виховання, визначає зміст і методи її здійснення. Для цього використовуються три види впливу: безпосередній, опосередкований та самовплив (самовиховання), які відповідають методам виховання.

Алгоритм виховної діяльності включає:

– з'ясування цілей виховання, аналіз конкретного його стану у виховній системі та визначення основних напрямів виховної діяльності;

– прийняття рішення про проведення виховної роботи та її планування;

– створення оптимальних умов для досягнення цілей виховання і реалізації його змісту;

– організацію виховної роботи (управління виховним процесом, участь у ньому, активне самовиховання);

– оцінку результатів виховної роботи, контроль і коригування.

Отже, основними складовими цього компоненту є принципи, методи, форми, засоби виховання.