Ягупов В.В. Модель процесу виховання (структура процесу виховання)

Скачати повну версію книжки (з малюнками, картами, схемами і таблицями) одним файлом Скачати підручник Педагогіка

16.2. Модель процесу виховання та характеристика її складових

Таким чином, модель процесу виховання являє собою струнку систему взаємопов'язаних цілей, принципів, завдань, змісту, методів, форм і результатів виховання, різних варіантів й етапів досягнення цілей і завдань виховання, різноманітні двосторонні взаємини вихователів і вихованців у цьому процесі.

Контрольні запитання і завдання

З-поміж названих відповідей оберіть правильну/і, обгрунтувавши їх.

1. Основними властивостями виховного процесу в українському суспільстві є:
1) цілеспрямованість;
2) багатофакторність;
3) повага до особистості;
4) тривалість;
5) виховання почуттів;
6) комплексність;
7) двосторонній характер;
8) масовість;
9) економічність;
10) опора на позитивне;
11) природовідповідність;
12) складність;
13) гуманність;
14) віддаленість результатів;
15) національна спрямованість;
16) безперервність;
17) невизначеність результатів;
18) культуровідповідність.

Дайте визначення понять «виховний процес», «процес виховання» і розкрийте їхній зміст.

Дайте визначення поняття «модель виховання» та розкрийте його зміст.

Обгрунтуйте сутність виховного процесу, синтезуючи наведені визначення:
– організація активної взаємодії вихователів і вихованців;
– процес формування і розвитку особистості вихованця, який включає цілеспрямований вплив вихователів і самовиховання;
– сукупність послідовних взаємодій вихователя і вихованців, спрямована на досягнення ефективності педагогічної діяльності;
– цілеспрямована взаємодія вихователя й вихованця, в ході якої здійснюється самоактуалізація, самореалізація і самоствердження вихованця;
– вміла організація та стимулювання психологічно і педагогічно обгрунтованої діяльності вихованця, гармонійний та всебічний розвиток його особистості, формування мотивації постійного творчого самовдосконалення та озброєння її методикою;
– динамічне чергування виховних дій, взаємодії вихователя й вихованця, спрямоване на досягнення цілей виховання;
– взаємозв'язаний ланцюг виховних ситуацій, кожна з яких будується з урахуванням результативності попередньої.

Дайте порівняльну характеристику виховного процесу в авторитарній і гуманістичній педагогіках.

Письмово обгрунтуйте умови встановлення суб'єкт-суб'єктних взаємин у виховному процесі на основі застосування технології особистісно орієнтованого виховання.

Парадигма виховання у вітчизняній педагогічній теорії та практиці має бути гуманною. Обгрунтуйте цю парадигму відповідно до підвалин гуманістичної педагогіки та особистісно орієнтованої педагогіки.

◄ Результативний компонент навчального процесу. Вихованість, її рівні та критерії

Зміст підручника "Ягупов В.В. Педагогіка"

Закони виховання та їх характеристика ►

Скачати повну версію книжки (з малюнками, картами, схемами і таблицями) одним файлом Скачати підручник Педагогіка