Ягупов В.В.

Модель процесу виховання (структура процесу виховання)

16.2. Модель процесу виховання та характеристика її складових

Таким чином, модель процесу виховання являє собою струнку систему взаємопов'язаних цілей, принципів, завдань, змісту, методів, форм і результатів виховання, різних варіантів й етапів досягнення цілей і завдань виховання, різноманітні двосторонні взаємини вихователів і вихованців у цьому процесі.

Контрольні запитання і завдання

З-поміж названих відповідей оберіть правильну/і, обгрунтувавши їх.

1. Основними властивостями виховного процесу в українському суспільстві є:

1) цілеспрямованість;

2) багатофакторність;

3) повага до особистості;

4) тривалість;

5) виховання почуттів;

6) комплексність;

7) двосторонній характер;

8) масовість;

9) економічність;

10) опора на позитивне;

11) природовідповідність;

12) складність;

13) гуманність;

14) віддаленість результатів;

15) національна спрямованість;

16) безперервність;

17) невизначеність результатів;

18) культуровідповідність.

Дайте визначення понять «виховний процес», «процес виховання» і розкрийте їхній зміст.

Дайте визначення поняття «модель виховання» та розкрийте його зміст.

Обгрунтуйте сутність виховного процесу, синтезуючи наведені визначення:

– організація активної взаємодії вихователів і вихованців;

– процес формування і розвитку особистості вихованця, який включає цілеспрямований вплив вихователів і самовиховання;

– сукупність послідовних взаємодій вихователя і вихованців, спрямована на досягнення ефективності педагогічної діяльності;

– цілеспрямована взаємодія вихователя й вихованця, в ході якої здійснюється самоактуалізація, самореалізація і самоствердження вихованця;

– вміла організація та стимулювання психологічно і педагогічно обгрунтованої діяльності вихованця, гармонійний та всебічний розвиток його особистості, формування мотивації постійного творчого самовдосконалення та озброєння її методикою;

– динамічне чергування виховних дій, взаємодії вихователя й вихованця, спрямоване на досягнення цілей виховання;

– взаємозв'язаний ланцюг виховних ситуацій, кожна з яких будується з урахуванням результативності попередньої.

Дайте порівняльну характеристику виховного процесу в авторитарній і гуманістичній педагогіках.

Письмово обгрунтуйте умови встановлення суб'єкт-суб'єктних взаємин у виховному процесі на основі застосування технології особистісно орієнтованого виховання.

Парадигма виховання у вітчизняній педагогічній теорії та практиці має бути гуманною. Обгрунтуйте цю парадигму відповідно до підвалин гуманістичної педагогіки та особистісно орієнтованої педагогіки.