Ягупов В.В. Класифікація принципів виховання

Скачати повну версію книжки (з малюнками, картами, схемами і таблицями) одним файлом Скачати підручник Педагогіка

18.1. Характеристика принципів виховання

В сучасній педагогіці існує декілька класифікацій принципів виховання. Наприклад В. М. Галузинський і М. Б. Євтух визначають такі «принципи сучасного виховання»:
«1) гуманістичний характер змісту і методів виховання, який означає пріоритетність особистості дитини над загальним процесом масового (фронтального) колективного виховання;
2) поєднання виховання і навчання в єдиний навчально-виховний процес, у якому провідну роль відіграє виховання на уроках, у ході засвоєння не тільки знань, умінь і навичок, а й найкращих моральних рис людини;
3) урахування вікових та індивідуальних особливостей кожного учня у процесі виховання;
4) створення морально-психологічного клімату в колективі, за яким би відчувався стиль педагогічної людяності і доброзичливості;
5) поступове перетворення учня з об'єкта пасивного сприймання на суб'єкта активного самовиховання;
6) плюралізм у діяльності громадських юнацьких і дитячих організацій, відмова від масового, огульного залучення до них».

І. П. Підласий виокремлює такі принципи виховання:
– суспільна спрямованість виховання;
– зв'язок виховання з життям, працею;
– опора на позитивне у вихованні;
– гуманізація виховання;
– особистісний підхід;
– єдність виховних впливів.

У Концепції виховання дітей та молоді у національній системі освіти визначені такі принципи виховання:
– єдність національного і загальнолюдського;
– природовідповідність виховання;
– культуровідповідність виховання;
– активність, самодіяльність, творча ініціатива вихованців;
– демократизація виховання;
– гуманізація виховання;
– безперервність і наступність виховання;
– єдність навчання і виховання;
– диференціація та індивідуалізація виховного процесу;
– гармонізація родинного і суспільного виховання.

Досвід навчально-виховної діяльності свідчить про те, що перелік основних принципів виховання має залишатися відкритим. Ті зміни, які відбуваються в нашому суспільстві, в різних галузях соціально-гуманітарних наук сприяють подальшому розвиткові виховного процесу та його вдосконаленню.

Основними характеристиками системи принципів виховання, виходячи із сучасних педагогічних концепцій, мають бути:
по-перше, націленість на виховне і розвиваюче навчання, формування всебічно гармонійно розвиненої особистості вихованця – гідного громадянина української держави з активною життєвою позицією та творчою настановою;
по-друге, національна спрямованість, гармонійність, комплексність, конкретність та послідовність виховних впливів;
по-третє, спрямованість на забезпечення ефективності навчально-виховного процесу в різних освітньо-виховних системах.

Узагальнюючи сучасні методологічні та теоретичні підходи до обгрунтування системи принципів виховання, які існують на сьогоднішній день у педагогіці, можна вивести таку систему принципів виховання:

 1. цілеспрямованість;
 2. суспільна спрямованість, зв'язок із життям;
 3. виховання в праці;
 4. виховання в колективі та через колектив;
 5. суб'єкт-суб'єктний характер виховних взаємин;
 6. гуманізм і демократизм у поєднанні з високою вимогливістю та пошаною до особистості вихованця;
 7. опора на позитивні якості в колективі та особистості вихованця;
 8. наступальність, активність, системність і конкретність виховних заходів;
 9. свідомість, самодіяльність та активність вихованців;
 10. поєднання комплексного, диференційованого та індивідуального підходів у виховній діяльності;
 11. єдність, погодженість і спадковість виховних впливів, зусиль і дій школи, сім'ї та громадськості;
 12. оптимізація виховного процесу.

◄ Принципи виховання і їх характеристика

Зміст підручника "Ягупов В.В. Педагогіка"

Принцип цілеспрямованості у вихованні ►

Скачати повну версію книжки (з малюнками, картами, схемами і таблицями) одним файлом Скачати підручник Педагогіка