Ягупов В.В.

Основні напрями виховання: розумове виховання і естетичне виховання

19.2. Основні напрями виховання

Розумове виховання – важлива складова частина всебічного розвитку особистості вихованця, підготовки його до життя і професійної діяльності. Мета розумового виховання – розвиток мислення і пізнавальних здібностей На думку В. О. Сухомлинського, найважливішою умовою повноцінного розумового виховання є міцні, свідомі знання елементарних істин – тих азів, із яких починається навчання і без яких неможливо оволодіти вершинами знань.

Завдання розумового виховання:

нагромадження загальних і професійних знань;

розвиток мислення взагалі та різних його видів (діалектичного, логічного, абстрактного, алгоритмічного, технічного, творчого, системного);

формування культури розумової праці:

– спеціальних умінь (читати мапу, електричну схему тощо);

– уміння раціонально організовувати режим розумової праці;

– здатності робити все точно і акуратно;

– уміння зосереджено й уважно працювати в екстремальних умовах;

– уміння долати труднощі професійної діяльності;

– розуміння важливості розвитку різних видів пам'яті;

– навичок спостереження;

– уміння контролювати себе;

– здатності використати знання в інших умовах тощо.

Розумовий розвиток вихованця здійснюється у процесі взаємодії з природою і суспільством. У ході розумового виховання відбуваються зміни у змісті та формах мислення.

Основним завданням розумового виховання є формування наукового світогляду, який являє собою цілісну систему професійних, політичних, філософських, правових, психологічних, педагогічних, естетичних та інших понять, поглядів, переконань і почуттів, що визначають ставлення до навколишньої дійсності і самого себе.

Науковий світогляд вихованця проявляється в його повсякденній поведінці і, відповідно, визначається оптимальним засвоєнням понять, законів, теорій та їх усвідомленням; готовністю боротися за свої ідеали, відстоювати свої погляди та переконання; проявом переконаності у щоденній поведінці та діяльності.

Естетичне виховання – складова частина змісту виховання, яка безпосередньо спрямована на формування і прищеплення естетичних почуттів, смаків, суджень, художніх здібностей, на розвиток здатності сприймати й перетворювати дійсність за законами краси у всіх сферах діяльності.

Завдання естетичного виховання:

– формування естетичних поглядів і смаків, навичок творити прекрасне;

– розвиток творчих здібностей;

– виховання гуманістичних якостей, інтересів і любові до життя в його різноманітних проявах.