Ягупов В.В.

Костянтин Ушинський, Григорій Сковорода. Розвиток педагогіки в Україні у 18-19 століттях.

Характерною рисою української педагогіки цього часу є її розвиток на власній, національній основі з урахуванням кращих досягнень західної педагогічної думки. 

Григорій Сковорода

Григорій Сковорода (1722-1794) – виразник ідей гуманізму і просвітництва, видатний діяч, який збагатив духовну культуру України, вітчизняну педагогіку і шкільництво. Він вважав освіту засобом моральної перебудови суспільства. Його ідеалом була «істинна», справжня людина, що знаходить своє покликання і щастя у «сродній» праці. Він перший проголосив ідею природного виховання. Ця ідея є наскрізною майже в усіх творах ученого – байках, притчах, філософських трактатах, афоризмах тощо. 

Наріжним для вітчизняної педагогіки Г. С Сковорода вважав принцип народності виховання, основою якого є служіння простому трудовому народові. «...Подвиг Г. С Сковороди полягає у тому, що він пропустив через свій розум і серце, як через призму, величезні здобутки національної народно-педагогічної скарбниці, сприйняв, осмислив, оцінив і відобразив її у тому вигляді в своїх літературних і педагогічних творах, в якому її могли розуміти більшість висококультурних, малописемних і зовсім неосвічених верств тодішньої української нації». Його ідеї знайшли своє продовження у творах Т. Г. Шевченка, І. Я. Франка, К. Д. Ушинського, Б. Д. Грінченка, Л. М. Толстого, А. С. Макаренка, В. О. Сухомлинського та інших видатних педагогів.

Українська педагогіка в XIX столітті розвивалася під певним впливом ідей російських мислителів та філософів В. Г. Бєлінського (1811-1848), О. І. Герцена (1812-1870), М. Г. Чернишевського (1828-1889), М. О. Добролюбова (1836-1861). Всім відомі прогресивні педагогічні ідеї Л. М. Толстого (1828-1910). 

Костянтин Ушинський

Світову славу мав видатний вітчизняний педагог Костянтин Ушинський (1824-1871), який зробив великий внесок у наукову педагогіку, є автором стрункої й оригінальної педагогічної системи, що охоплювала основні проблеми виховання і навчання. Провідною ідеєю цієї системи була народність, яку він розумів як своєрідність кожного народу, зумовлену його історичним розвитком, соціальними умовами, географічними особливостями. Найголовнішими рисами народності педагог вважав любов до Батьківщини, рідну мову, віру в могутні сили народу. Основна мета виховання – підготовка всебічно розвиненої людини, а наріжний камінь теорії виховання – вчення про трудове виховання, що стверджує: в трудовій діяльності розвивається і формується людина. 

Провідна роль у вихованні належить педагогу – все базується на його особистості. Вчитель повинен любити свою професію, бути високоосвіченою людиною, володіти педагогічною майстерністю і педагогічним тактом. 

К. Д. Ушинський створив цілісну дидактичну систему: навчання має здійснюватися з урахуванням вікових і психічних особливостей розвитку дитини, організовуватися на основі принципів посильності та послідовності, наступності й систематичності, наочності та емоційності; методи викладання мають сприяти розвитку й активізації пізнавальної діяльності учнів, їхнього мислення і мовлення. Визначив основні шляхи й засоби розвиткового навчання, був поборником класно-урочної системи навчання. 

К. Д. Ушинський вимагав повної перебудови системи освіти на основі новітніх наукових досягнень.

«Педагогічна практика без теорії – те саме, що і знахарство в медицині», – підкреслював він. 

Ґрунтовні праці педагога «Педагогічна антропологія», «Про камеральну освіту», «Три елементи школи» та інші, а також навчальні книги для дітей початкових класів витримали багато перевидань.

Його соратники та учні, серед них Микола Корф (1834-1883) – теоретик і практик початкової освіти, втілювали в життя багато ідей народної педагогіки.