Ягупов В.В.

Народність. Основна мета і завдання національного виховання

19.3. Національне виховання

Саме народність є тією силою, яка рухає стрижневу основу виховання, бо народне – це кришталево чисте, правдиве, високоморальне, глибоко гуманне, вічне і завжди сучасне. Національне виховання набуває особливого, морального смислу, оскільки сприяє розвиткові духовного світу людини, готує її до життя, до служіння Батьківщині, народові. А для того, щоб своєю життєвою справою здійснювати волю нації, не досить лише одного бажання чи переконання. Необхідно мати ще відповідні знання й уміння. Школа, педагог, держава, які недостатньо чи погано виховують і навчають підростаюче покоління, чинять злочин. Національне виховання – суворий обов'язок перед народом. Вагомий внесок у створення національної системи виховання в Україні зробили Г. С Сковорода, К. Д. Ушинський, О. В. Духнович. Наприклад, О. В. Духнович на перший план ставив виховання в дітей почуття патріотизму, «любви к своей народности».

Педагогічна система кожної історичної епохи висуває свій оригінальний чи актуальний уже знаний образ людини, підкреслював М. Г. Стельмахович, кардинальні зміни в житті суспільства вносять відповідні корективи у виховний ідеал, тому ж цілком закономірно виникає питання про сучасний педагогічний ідеал родинно-громадсько-шкільного виховання в Україні.

Основною метою національного виховання на сучасному етапі є передання вихованцям соціального досвіду, успадкування ними духовних надбань українського народу, досягнення високої культури міжнаціональних взаємин, формування незалежно від національної приналежності особистісних рис громадянина Української держави, духовності, трудової, моральної, розумової, естетичної, правової, фізичної та екологічної культури.

Мета національного виховання конкретизується через систему виховних завдань:

– формування у вихованців національної свідомості й самосвідомості, любові до рідної землі, родини, українського народу, бажання працювати задля розквіту України, готовності її захищати;

– виховання поваги до Конституції, законодавства України, державної символіки, формування правової культури-

– забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, жінки-матері, культури та історії рідного народу;

– формування високої мовної культури, оволодіння українською мовою;

– виховання духовної культури особистості та створення умов для вільного формування світоглядної позиції;

– утвердження принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, патріотизму, доброти, толерантності, працелюбності та інших чеснот;

– формування почуття господаря і господарської відповідальності, підприємливості та ініціативи, підготовка до життя в умовах ринкових відносин;

– забезпечення повноцінного розвитку вихованця, охорони і зміцнення його духовного, психічного і фізичного здоров'я;

– формування соціальної активності особистості вихованця через його включення у процес державотворення;

– забезпечення високої загальної та професійної освіченості та вихованості особистості, розвиток патріотичних почуттів;

– виховання екологічної культури, гармонії відносин з природою;

– розвиток індивідуальних здібностей і талантів вихованців, забезпечення умов для самореалізації, формування наукового світогляду;

– прищеплення глибокого усвідомлення взаємозв'язку між ідеями індивідуальної свободи, правами людини та громадською відповідальністю вихованця.