Ягупов В.В. Класифікація методів виховання

Скачати повну версію книжки (з малюнками, картами, схемами і таблицями) одним файлом Скачати підручник Педагогіка

20.1. Поняття про методи виховання та їх класифікація

Однією з актуальних проблем сучасної теорії виховання є проблема класифікації методів виховання. У процесі розвитку педагогічної науки мали місце різні підходи до цієї проблеми.

У 50-х роках XX століття у вітчизняній педагогіці популярною була класифікація, за якою методи виховання поділялися на три групи:
– методи словесні (розповідь, бесіда, диспут, лекція, приклад);
– методи привчання (практичні методи: тренування, доручення, гра, праця);
– методи заохочення, покарання (додаткові методи, спрямовані здебільшого на виховання дисциплінованості вихованців).

У 60-х роках було створено нову систему методів виховання, в якій основним критерієм оцінки кожного методу була здатність слугувати формуванню особистості вихованця згідно з ідеалами суспільства:
– методи формування морального досвіду в поведінці та діяльності (методи привчання, організації суспільно корисної діяльності, використання творчої гри, змагання);
– методи формування моральної свідомості (етичні бесіди, диспути, розповіді, лекції);
– додаткові методи виховання (заохочення і покарання).

В 70-х роках застосовувалася класифікація методів виховання на основі ідеї систематичного засвоєння всього багатства знань, накопичених людством:
– методи виховання в навчальному процесі;
– методи виховання в процесі суспільно-практичної діяльності;
– методи педагогічного спілкування.

В російській педагогіці популярні класифікації методів виховання за В. О. Сластьоніним, Г. І. Щукіною.

В. О. Сластьонін розподіляє їх на чотири групи: перша – методи формування свідомості особистості, в основі яких лежить слово педагога; друга – методи організації діяльності, спілкування та формування позитивного досвіду суспільної поведінки, які грунтуються на практичних діях вихованців; третя – методи стимулювання діяльності та поведінки, які в своїй основі мають емоційні аспекти засобів стимулювання; четверта група – методи самовиховання.

За ознакою спрямованості – інтегративної властивості, що включає в себе цільовий, змістовний і процесуальний боки методів виховання (Г. І. Щукіна) – виокремлюють такі їхні групи:
– методи формування свідомості особистості;
– методи організації діяльності і формування досвіду суспільної поведінки;
– методи стимулювання поведінки й діяльності.

У вітчизняній педагогіці найбільш обгрунтованою є класифікація методів виховання за рекомендаціями С. У. Гончаренка, яка збігається з попередньою:
– методи різнобічного впливу на свідомість, почуття і волю учнів з метою формування їхніх поглядів і переконань (бесіда, лекція, диспут, позитивний приклад);
– методи організації діяльності й формування досвіду суспільної поведінки (педагогічна вимога, громадська думка, вправа, привчання, створення виховних ситуацій);
– методи регулювання, корекції, стимулювання позитивної поведінки й діяльності вихованців (змагання, покарання, заохочення).

Отже, проблема класифікації методів виховання є актуальною та складною і досі ще не розв'язаною. Безперечно, кожна класифікація має свої позитивні аспекти і певні недоліки. Який же варіант найбільш оптимальний в умовах сьогодення?
По-перше, той, що найкраще сприяє реалізації основних цілей виховання українських громадян та отримання ефективних результатів у національній системі виховання; по-друге, який забезпечує оптимальну реалізацію виховних заходів в умовах розбудови незалежної української держави; по-третє, який найбільш повно відповідає завданням національного виховання і сучасним гуманістичним концепціям виховання; по-четверте, який має особистісну направленість і гуманний характер.

◄ Поняття про методи виховання. Прийоми, способи і засоби виховання

Зміст підручника "Ягупов В.В. Педагогіка"

Класифікація методів виховання за характером впливу на вихованців ►

Скачати повну версію книжки (з малюнками, картами, схемами і таблицями) одним файлом Скачати підручник Педагогіка