Ягупов В.В. Механізм впливу колективу на особистість

Скачати повну версію книжки (з малюнками, картами, схемами і таблицями) одним файлом Скачати підручник Педагогіка

21.2. Виховні функції соціального середовища

Основні виховні функції навчального середовища

Соціальна проблема пов'язана з тим, що в процесі соціального становлення учень стає членом тієї чи іншої групи ровесників.
Будь-який навчальний колектив має двобічну систему внутрішніх відносин – формальну та неформальну. Офіційні відносини регламентуються наказами, настановами, інструкціями та розпорядженнями і здійснюються шляхом нормативної поведінки. Проте існують стосунки, які неможливо урегулювати адміністративно. Ці стосунки зумовлюються неформальною структурою колективу і виявляються за допомогою соціометрії. Неформальні міжособистісні відносини в класах можуть відігравати важливу як позитивну, так і негативну роль щодо згуртованості, організованості, підвищення якості навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Відповідно до спрямованості неформальні групи, що функціонують у навчальному колективі, можна розподілити на:
– соціально позитивні (активісти, позитивні лідери групи й ті, хто дотримується їхнього прикладу);
– байдужі до соціального життя (так звані середняки);
– антисоціальні (негативні лідери та особи, які підпадають під їхній вплив).

В процесі адаптації, самоідентифікації учень прилучається до однієї з охарактеризованих вище неформальних груп. Колектив, зокрема навчальний, як форма організації учнів в ідеалі повинен бути частиною структури суспільства і мати такі риси: єдність цілей, узгодженість вольових дій щодо їх досягнення, відсутність антагонізму, співробітництво, взаємодопомога, дисципліна, яка заснована на відповідальності.
Навчальний колектив за своєю організацією тим нижче спускається до рівня групи, чим гірший у ньому соціально-психологічний клімат. Наприклад, явище, яке вчені назвали «порядок клювання», трапляється в багатьох колективах з низькою дисципліною, неблагополучним соціально-психологічним кліматом.

Механізм впливу колективу на особистість загалом, і навчального колективу на учня зокрема, ще недостатньо вивчений. Можна виокремити такі прийоми цього впливу: навіювання, наслідування, ідентифікація.

Ознаками, які свідчать про зміни в особистості вихованця, що відбулися завдяки виховному впливу навчального колективу, можна вважати такі:
– позитивні зміни у характері діяльності, за якими стоїть зміна мотивації даної діяльності, пов'язана з виникненням нових ціннісних орієнтирів;
– нове ставлення до загальнолюдських, національних, професійних цінностей, що виражаються в різних формах (ставлення до навчально-пізнавальної діяльності, зміна у зовнішньому вигляді);
– готовність до виконання таких завдань у житті навчального колективу, які раніше відкидались або виконувалися без будь-якого зацікавлення, формально;
– нове ставлення до членів колективу, яке відбивається в нових, позитивних формах спілкування з ровесниками, проявом уваги, інтересу, співчуття;
– зміна поведінки в цілому, її «почерку», стилю, яка свідчить про те, що в особистості даного вихованця відбулися зрушення щодо його звичок, інтересів, потреб та запитів.

Контрольні запитання і завдання

З-поміж названих відповідей оберіть правильну/і, обгрунтувавши їх.

1. Поняттям «соціальне» позначається:
1) істотна риса суспільної людини – здатність до спільної життєдіяльності, існування спільнотами та постійного їх відтворення через універсальну взаємодію;
2) сукупність характеристик взаємодіючих індивідів як членів;
3) квазісуспільний спосіб організації спільної життєдіяльності так званих соціальних тварин і комах;
4) особлива об'єктивна і соціальна реальність, яка створюється людьми безпосередньо через буття в спільнотах;
5) правильної відповіді немає.

2. Основними виховними функціями соціального середовища є:
1) Світоглядна чи ціннісно-орієнтаційна, адаптаційна, коригуюча, організаційна, емоційного розвантаження.
2) Ціннісно-орієнтаційна, адаптаційна, коригуюча, організаційна.
3) Світоглядна чи ціннісно-орієнтаційна, адаптаційна, коригуюча, організаційна, виховна.
4) Світоглядна чи ціннісно-орієнтаційна, адаптаційна, коригуюча, організаційна, навчальна.
5) Правильної відповіді немає.

3. Визначте основні прийоми впливу соціального середовища на особистість:
1) навіювання, наслідування, ідентифікація;
2) самонавіювання, наслідування, гіпноз, установка;
3) ідентифікація, бібліотерапія, експресія, емпатія;
4) сугестія, працетерапія, рефлексія,співпереживання;
5) правильної відповіді немає.

Дайте визначення понять «середовище» і «соціальне середовище» та розкрийте їхній зміст,

Зіставте поняття «середовище» і «соціальне середовище», «макросередовище» і «мікросередовище»,

У чому специфіка соціального середовища як важливого фактора формування особистості?

Підготуйте текст бесіди для батьків «Роль соціального середовища у формуванні та розвитку дитини як особистості».

Проаналізуйте прислів'я:
«З ким поведешся, від того й наберешся».
«З розумним будеш розумним, з дурнем і сам будеш таким».
«Як зайдеш між реп'яхи, то й реп'яхів наберешся».
«Як у сім'ї згідливе життя, то й виросте дитя до пуття».

◄ Основні виховні функції навчального середовища. Проблема адаптації

Зміст підручника "Ягупов В.В. Педагогіка"

Сутність самовиховання ►

Скачати повну версію книжки (з малюнками, картами, схемами і таблицями) одним файлом Скачати підручник Педагогіка