Ягупов В.В.

Механізм впливу колективу на особистість

21.2. Виховні функції соціального середовища

Основні виховні функції навчального середовища

Соціальна проблема пов'язана з тим, що в процесі соціального становлення учень стає членом тієї чи іншої групи ровесників.

Будь-який навчальний колектив має двобічну систему внутрішніх відносин – формальну та неформальну. Офіційні відносини регламентуються наказами, настановами, інструкціями та розпорядженнями і здійснюються шляхом нормативної поведінки. Проте існують стосунки, які неможливо урегулювати адміністративно. Ці стосунки зумовлюються неформальною структурою колективу і виявляються за допомогою соціометрії. Неформальні міжособистісні відносини в класах можуть відігравати важливу як позитивну, так і негативну роль щодо згуртованості, організованості, підвищення якості навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Відповідно до спрямованості неформальні групи, що функціонують у навчальному колективі, можна розподілити на:

– соціально позитивні (активісти, позитивні лідери групи й ті, хто дотримується їхнього прикладу);

– байдужі до соціального життя (так звані середняки);

– антисоціальні (негативні лідери та особи, які підпадають під їхній вплив).

В процесі адаптації, самоідентифікації учень прилучається до однієї з охарактеризованих вище неформальних груп. Колектив, зокрема навчальний, як форма організації учнів в ідеалі повинен бути частиною структури суспільства і мати такі риси: єдність цілей, узгодженість вольових дій щодо їх досягнення, відсутність антагонізму, співробітництво, взаємодопомога, дисципліна, яка заснована на відповідальності.

Навчальний колектив за своєю організацією тим нижче спускається до рівня групи, чим гірший у ньому соціально-психологічний клімат. Наприклад, явище, яке вчені назвали «порядок клювання», трапляється в багатьох колективах з низькою дисципліною, неблагополучним соціально-психологічним кліматом.

Механізм впливу колективу на особистість загалом, і навчального колективу на учня зокрема, ще недостатньо вивчений. Можна виокремити такі прийоми цього впливу: навіювання, наслідування, ідентифікація.

Ознаками, які свідчать про зміни в особистості вихованця, що відбулися завдяки виховному впливу навчального колективу, можна вважати такі:

– позитивні зміни у характері діяльності, за якими стоїть зміна мотивації даної діяльності, пов'язана з виникненням нових ціннісних орієнтирів;

– нове ставлення до загальнолюдських, національних, професійних цінностей, що виражаються в різних формах (ставлення до навчально-пізнавальної діяльності, зміна у зовнішньому вигляді);

– готовність до виконання таких завдань у житті навчального колективу, які раніше відкидались або виконувалися без будь-якого зацікавлення, формально;

– нове ставлення до членів колективу, яке відбивається в нових, позитивних формах спілкування з ровесниками, проявом уваги, інтересу, співчуття;

– зміна поведінки в цілому, її «почерку», стилю, яка свідчить про те, що в особистості даного вихованця відбулися зрушення щодо його звичок, інтересів, потреб та запитів.

Контрольні запитання і завдання

З-поміж названих відповідей оберіть правильну/і, обгрунтувавши їх.

1. Поняттям «соціальне» позначається:

1) істотна риса суспільної людини – здатність до спільної життєдіяльності, існування спільнотами та постійного їх відтворення через універсальну взаємодію;

2) сукупність характеристик взаємодіючих індивідів як членів;

3) квазісуспільний спосіб організації спільної життєдіяльності так званих соціальних тварин і комах;

4) особлива об'єктивна і соціальна реальність, яка створюється людьми безпосередньо через буття в спільнотах;

5) правильної відповіді немає.

2. Основними виховними функціями соціального середовища є:

1) Світоглядна чи ціннісно-орієнтаційна, адаптаційна, коригуюча, організаційна, емоційного розвантаження.

2) Ціннісно-орієнтаційна, адаптаційна, коригуюча, організаційна.

3) Світоглядна чи ціннісно-орієнтаційна, адаптаційна, коригуюча, організаційна, виховна.

4) Світоглядна чи ціннісно-орієнтаційна, адаптаційна, коригуюча, організаційна, навчальна.

5) Правильної відповіді немає.

3. Визначте основні прийоми впливу соціального середовища на особистість:

1) навіювання, наслідування, ідентифікація;

2) самонавіювання, наслідування, гіпноз, установка;

3) ідентифікація, бібліотерапія, експресія, емпатія;

4) сугестія, працетерапія, рефлексія,співпереживання;

5) правильної відповіді немає.

Дайте визначення понять «середовище» і «соціальне середовище» та розкрийте їхній зміст,

Зіставте поняття «середовище» і «соціальне середовище», «макросередовище» і «мікросередовище»,

У чому специфіка соціального середовища як важливого фактора формування особистості?

Підготуйте текст бесіди для батьків «Роль соціального середовища у формуванні та розвитку дитини як особистості».

Проаналізуйте прислів'я:

«З ким поведешся, від того й наберешся».

«З розумним будеш розумним, з дурнем і сам будеш таким».

«Як зайдеш між реп'яхи, то й реп'яхів наберешся».

«Як у сім'ї згідливе життя, то й виросте дитя до пуття».