Ягупов В.В.

Основні завдання педагогіки

Загальним завданням педагогіки є виявлення, вивчення й обгрунтування законів і закономірностей формування та розвитку людської особистості, розробка на цій основі теоретико-методологічних і методичних основ виховання як спеціально організованого педагогічного процесу.

Тому конкретними завданнями педагогіки є:

 1. обгрунтування парадигми педагогічної теорії та практики, яка на сучасному етапі розвитку суспільства має бути тільки гуманістичною та забезпечувати особистісний розвиток вихованця;
 2. обгрунтування законів і закономірностей педагогічного процесу;
 3. вивчення і всебічне осмислення процесу розвитку особистості, а також залежностей між її формуванням, розвитком і вихованням;
 4. визначення мети, завдань, змісту і результатів виховання й навчання;
 5. обгрунтування сучасної ефективної та водночас гуманної педагогічної технології;
 6. вивчення й узагальнення практики та передового досвіду педагогічної діяльності;
 7. впровадження результатів і рекомендацій педагогічних досліджень у практику;
 8. прогнозування розвитку педагогічної теорії та практики.

Педагогіка є наукою, тому що:

 • має чітко визначений власний предмет, який становлять зафіксовані закони та закономірності між педагогічними явищами;
 • встановлені закони та закономірності дають змогу прогнозувати майбутній розвиток досліджуваних педагогічних явищ, для вивчення яких застосовуються об'єктивні методи дослідження.

Контрольні запитання і  завдання

З-поміж названих відповідей оберіть правильну/і, обгрунтувавши їх.

 1. Що таке педагогіка?
  1. Педагогіка – це наука, яка вивчає закономірності розвитку особистості та визначає шляхи її виховання.
  2. Педагогіка – це мистецтво впливу вихователя на вихованця з метою формування його особистості.
  3. Педагогіка – це наука, яка вивчає закономірності розвитку людини в умовах педагогічного впливу.
  4. Педагогіка – це наука про виховання людини.
  5. Педагогіка – це наука про виховання як спеціально організовану виховну діяльність.
 2. Предметом педагогіки є:
  1. виховна діяльність, яка здійснюється у навчально-виховних закладах;
  2. підготовка підростаючого покоління до життя;
  3. розкриття закономірностей і механізмів оволодіння знаннями, навичками, вміннями; засвоєння людиною соціально-культурного досвіду;
  4. процес цілеспрямованого розвитку і формування людської особистості в умовах її навчання, виховання й освіти.
 3. Завданням педагогічної науки є:
  1. вивчення проблем виховання, навчання, освіти людей;
  2. дослідження механізмів, закономірностей засвоєння людиною суспільного досвіду;
  3. пізнання закономірностей і законів педагогічного процесу;
  4. розробка порад, правил і рекомендацій щодо реалізації навчального процесу;
  5. розробка теорії, перетворення її в практичні технології.
 4. Які категорії є ключовими для педагогіки?
  1. профілактика;
  2. розвиток;
  3. соціальна адаптація;
  4. самовиховання;
  5. виховання;
  6. навчання;
  7. управління;
  8. освіта;
  9. формування;
  10. самоосвіта.

Розкрийте соціальне значення принципів реалізації Державної національної програми «Освіта» ( «Україна XXI століття» ):

 • пріоритетність освіти;
 • демократизація освіти;
 • гуманізація освіти;
 • гуманітаризація освіти;
 • національне спрямування освіти;
 • відкритість системи освіти;
 • неперервність освіти;
 • неподільність навчання і виховання;
 • багатоукладність та варіантність освіти.

Дайте стисле визначення основних категорій і понять педагогіки, спираючися на їхні спільні риси та відмінності:

 • виховання – навчання;
 • освіта – самоосвіта;
 • формування – розвиток;
 • навчання – учіння;
 • навчання – викладання;
 • педагогічний процес – навчально-виховний процес;
 • навчальний процес – виховний процес;
 • виховання – самовиховання;
 • педагогічна діяльність – педагогічне новаторство.