Ягупов В.В. Основні завдання педагогіки

Скачати повну версію книжки (з малюнками, картами, схемами і таблицями) одним файлом Скачати підручник Педагогіка

1.2. Структура й основні завдання педагогіки

Загальним завданням педагогіки є виявлення, вивчення й обгрунтування законів і закономірностей формування та розвитку людської особистості, розробка на цій основі теоретико-методологічних і методичних основ виховання як спеціально організованого педагогічного процесу.

Тому конкретними завданнями педагогіки є:

  1. обгрунтування парадигми педагогічної теорії та практики, яка на сучасному етапі розвитку суспільства має бути тільки гуманістичною та забезпечувати особистісний розвиток вихованця;
  2. обгрунтування законів і закономірностей педагогічного процесу;
  3. вивчення і всебічне осмислення процесу розвитку особистості, а також залежностей між її формуванням, розвитком і вихованням;
  4. визначення мети, завдань, змісту і результатів виховання й навчання;
  5. обгрунтування сучасної ефективної та водночас гуманної педагогічної технології;
  6. вивчення й узагальнення практики та передового досвіду педагогічної діяльності;
  7. впровадження результатів і рекомендацій педагогічних досліджень у практику;
  8. прогнозування розвитку педагогічної теорії та практики.

Педагогіка є наукою, тому що:
– має чітко визначений власний предмет, який становлять зафіксовані закони та закономірності між педагогічними явищами;
– встановлені закони та закономірності дають змогу прогнозувати майбутній розвиток досліджуваних педагогічних явищ, для вивчення яких застосовуються об'єктивні методи дослідження.

Контрольні запитання і  завдання

З-поміж названих відповідей оберіть правильну/і, обгрунтувавши їх.

1. Що таке педагогіка?
1) Педагогіка – це наука, яка вивчає закономірності розвитку особистості та визначає шляхи її виховання.
2) Педагогіка – це мистецтво впливу вихователя на вихованця з метою формування його особистості.
3) Педагогіка – це наука, яка вивчає закономірності розвитку людини в умовах педагогічного впливу.
4) Педагогіка – це наука про виховання людини.
5) Педагогіка – це наука про виховання як спеціально організовану виховну діяльність.

2. Предметом педагогіки є:
1) виховна діяльність, яка здійснюється у навчально-виховних закладах;
2) підготовка підростаючого покоління до життя;
3) розкриття закономірностей і механізмів оволодіння знаннями, навичками, вміннями; засвоєння людиною соціально-культурного досвіду;
4) процес цілеспрямованого розвитку і формування людської особистості в умовах її навчання, виховання й освіти.

3. Завданням педагогічної науки є:
1) вивчення проблем виховання, навчання, освіти людей;
2) дослідження механізмів, закономірностей засвоєння людиною суспільного досвіду;
3) пізнання закономірностей і законів педагогічного процесу;
4) розробка порад, правил і рекомендацій щодо реалізації навчального процесу;
5) розробка теорії, перетворення її в практичні технології.

4. Які категорії є ключовими для педагогіки?
1) профілактика;
2) розвиток;
3) соціальна адаптація;
4) самовиховання;
5) виховання;
6) навчання;
7) управління;
8) освіта;
9) формування;
10) самоосвіта.

Розкрийте соціальне значення принципів реалізації Державної національної програми «Освіта» ( «Україна XXI століття» ):
– пріоритетність освіти;
– демократизація освіти;
– гуманізація освіти;
– гуманітаризація освіти;
– національне спрямування освіти;
– відкритість системи освіти;
– неперервність освіти;
– неподільність навчання і виховання;
– багатоукладність та варіантність освіти.

Дайте стисле визначення основних категорій і понять педагогіки, спираючися на їхні спільні риси та відмінності:
виховання – навчання;
освіта – самоосвіта;
формування – розвиток;
навчання – учіння;
навчання – викладання;
педагогічний процес – навчально-виховний процес;
навчальний процес – виховний процес;
виховання – самовиховання;
педагогічна діяльність – педагогічне новаторство.

◄ Місце педагогіки в системі наук. Зв'язок педагогіки з іншими науками

Зміст підручника "Ягупов В.В. Педагогіка"

Мета виховання ►

Скачати повну версію книжки (з малюнками, картами, схемами і таблицями) одним файлом Скачати підручник Педагогіка