Ягупов В.В.

Поняття розвиток у психології. Розвиток особистості. Напрямки розвитку людини

Таким чином, у сучасній психології поняття «розвиток» розуміється як:

  • складний системно організований процес, що включає в себе різні стадії, періоди, етапи, фази, рівні;
  • перехід кількості в якість і навпаки, тенденція pyxу від нижчого до вищого;
  • єдність і боротьба протилежностей;
  • вищий тип руху.

Основні закономірності процесу розвитку такі:

«...по-перше, поступальний характер, коли пройдені вже щаблі ніби повторюють відомі риси, властивості нижчих, але повторюють їх на більш високій базі.

По-друге, розвиток характеризується неповоротністю, тобто не копіюванням, а рухом на новому рівні, на новому витку спіралі, коли реалізуються результати попереднього розвитку.

По-третє, розвиток являє собою єдність протилежностей, що борються та є внутрішньою рушійною силою процесу розвитку. Йдеться про протилежність у самій сутності предметів, як принципу будь-якого саморуху. Власне, розв'язання внутрішніх протиріч і приводить через стрибок до нового етапу розвитку, переводячи його на новий виток і спіралі, за взаємозалежності та нерозривного зв'язку всіх боків розвитку».

Отже, розвиток людини – це процес кількісних і якісних змін в організмі під впливом різноманітних детермінанту зовнішніх і внутрішніх, керованих і некерованих. Результат розвитку людини – це її становлення як біологічного виду і як соціальної істоти. Біологічне в людині характеризується фізичним розвитком і включає в себе морфологічні, біохімічні та фізіологічні зміни. Соціальні зміни в людині передбачають її активне опанування соціальним досвідом і перехід його у внутрішній світ, усвідомлену активну участь людини в суспільно корисній діяльності та виконання певних соціальних ролей.

Основними напрямами розвитку людини є:

  1. анатомо-фізіологічний (збільшення і розвиток кісткової та м'язової систем);
  2. психічний (формування свідомості, самосвідомості, провідних рис властивостей особистості, когнітивних, почуттєвих і вольових процесів тощо);
  3. соціальний (набуття соціального досвіду, в тому числі духовного, опанування соціальними функціями тощо).

Основні тенденції розвитку особистості в онтогенезі:

  1. це єдиний цілісний процес неперервного підростання;
  2. неповторність окремих вікових періодів, що роблять свій специфічний внесок у загальний процес формування особистості.

Опанування людиною духовним досвідом людства у взаємодії з іншими компонентами її розвитку є предметом зацікавлення педагогіки як науки. Психологічна і педагогічна науки мають обгрунтувати шляхи, механізми вдосконалення процесу виховання особистості, який, на думку Л. С. Виготського, має сприяти «завтрашньому дню дитячого розвитку», випереджаючи його. Цей розвиток відбувається протягом всього життя людини, але особливо інтенсивно – в дитячому і юнацькому віці. Сукупність змін приводить до переходу індивіда в категорію особистості та набуття нею своєрідної неповторності й оригінальності, тобто індивідуальності. Отже, розвиток людини як особистості має два боки: об'єктивний і суб'єктивний.