Ягупов В.В.

Визначення параметрів верифікації формульованих гіпотез в педагогіці. Вибір методу та опрацювання техніки педагогічного дослідження

Визначення параметрів верифікації формульованих гіпотез

Після виокремлення та визначення змінних і обгрунтування гіпотези важливим методологічним завданням є визначення параметрів гіпотези, бо для її верифікації необхідні відповідні показники чи критерії оцінки змінних. Параметром є певна ознака, подія або явище, на основі прояву якого ми з цілковитою певністю або з імовірністю вище середньої робимо висновок про те, що має місце явище, яке нас цікавить. Причому ці ознаки, явища можуть мати речовий, логічний і статистичний характер. Параметр у більш вузькому розумінні – це завжди певне явище, що спостерігається, за допомогою якого одне явище може впливати на інше. Наприклад, параметром оцінки результативності виховної діяльності колективу можуть бути:

 • успіхи в учінні,
 • морально-психічний стан у колективі,
 • характер конкретних вчинків і проступків вихованців,
 • наявність і кількість грубих порушень навчальної дисципліни тощо.

Це визначальні параметри. Між даним явищем та відповідним параметром встановлюється відношення ідентичності. Більш суттєвими є предметні параметри, коли, наприклад, відсутність вихованця на заняттях і виховних заходах може бути параметром низького рівня його професійної підготовленості та моральності. В цьому разі параметр, що досліджується, відрізняється від самого явища, а зв'язок, що поєднує одне з іншим, носить характер емпіричної залежності.

За основу типології можна брати зовнішню характеристику параметра і характер залежностей із досліджуваною дійсністю та, відповідно, виокремити такі типи параметрів:

 • правдиві;
 • фіктивні, або неправдиві;
 • якісні;
 • кількісні;
 • взаємозалежні, або кореляційні;
 • причинно-наслідкові.

Вибір параметрів для верифікації гіпотези має суттєві наслідки, бо саме вони кінець-кінцем визначають методи й інструментарій, за допомогою яких ці параметри можна спостерігати, фіксувати та аналізувати.

Вибір методу та опрацювання техніки дослідження

Дослідний процес, як особливий вид свідомої та цілеспрямованої пізнавальної діяльності людини, не може мати лише інтуїтивний характер, – повинен бути характер методичних дій, тобто таких, що виходять із прийнятих передумов і правил, які дають змогу регулювати теоретичну чи практичну діяльність людини так, щоб можна було досягнути поставленої мети.

Вибір методів і опрацювання техніки певною мірою залежать від об'єкта і предмета дослідження. Для цього важливо правильно розуміти поняття «метод дослідження» і «техніка дослідження».

Метод дослідження – певний спосіб і прийом розв'язання наукової проблеми. Щоб виключити багатогранність поняття «метод дослідження», введено поняття «техніка дослідження» для вирішення конкретних дослідних проблем. Наприклад, В. Оконь під технікою дослідження розуміє встановлений спосіб збирання інформації про об'єкти та явища з метою розв'язання дослідної проблеми. Інакше кажучи, техніка дослідження – це практичні дії, регульовані ретельно розробленими вказівками, що дають змогу одержувати оптимальні, вірогідні факти та відомості. Вони звичайно мають характер інструкцій або алгоритмів, щ0 стосуються збирання емпіричного матеріалу. Це, наприклад, бесіда, анкетування, інтерв'ю, спостереження тощо. Методи і техніка дослідження повинні:

 • відповідати досліджуваній проблемі;
 • оптимізувати процес дослідження в напрямі його спрощення;
 • вказувати основні напрями діяльності, що ведуть до реалізації поставлених дослідних цілей;
 • визначати територіальні, тимчасові та матеріальні аспекти досліджень;
 • полегшувати отримання дослідного матеріалу в такій формі, що піддається обробці та формулюванню узагальнюючих висновків.