Ягупов В.В.

План дослідження в педагогіці. Етапи педагогічного дослідження

Опрацювання плану дослідження

Розробка плану педагогічного дослідження – останній крок підготовчого періоду процесу дослідження і водночас початок конкретного дослідження з метою одержання необхідного емпіричного матеріалу для верифікації формульованих гіпотез.

З методологічної точки зору основні елементи плану педагогічного дослідження – мета, напрями й етапи реалізаційних дій та їхня взаємна синхронізація; визначення головних способів і засобів дослідних дій, за допомогою яких заплановані мета, напрями й етапи реалізуються; визначення місця, часу та умов проведення дослідження.

Цей план повинен мати форму певного алгоритму і включати:

 • очікуваний результат (мета);
 • необхідні методи, техніку та інструментарій дослідження (чим?);
 • популяцію (де?);
 • виконавців (хто?);
 • графік дій (в якій послідовності?);
 • обгрунтування прийнятих рішень (чому?);
 • евентуальні пропозиції щодо використання отриманих результатів (як, де і яким чином?).

Складений план має містити відповіді на такі запитання:

 1. Що буде предметом дослідження?
 2. За допомогою яких видів дослідних дій повинні вивчатися педагогічні проблеми?
 3. В якому обсязі та в якій послідовності?
 4. Коли та як виміряти і зафіксувати досліджуване явище?
 5. Яким способом робити відбір і накопичувати емпіричний матеріал, що становитиме предмет аналізу?

Пошук емпіричних даних з використанням обраних методів і техніки дослідження

Після складання плану починається основний етап безпосередніх досліджень, що має яскраво виражений практично-інструментальний характер. На цьому етапі перевага надається двом видам дій – реалізації запланованих досліджень, а також збиранню і початковому відборові результатів педагогічних досліджень.

Під плановими дослідженнями розуміється проведення всіх заходів, передбачених планом досліджень, які повинні забезпечити отримання достатньої кількості емпіричного матеріалу для обгрунтування поставлених дослідних проблем.

Залежно від місця та ролі в реалізації процесу дослідження вони поділяються на пілотажні, основні та контрольні.

Пілотажні (пробні, або попередні) дослідження призначені для попередньої орієнтації дослідника в досліджуваній проблемі, перевірки надійності методики й процедур основного дослідження, алгоритму його організації та проведення. Вони передують основним дослідженням і виконують такі практичні функції:

 • орієнтувальну (дають попередню інформацію та уявлення про досліджувану популяцію й умови, в яких будуть проводитись основні дослідження);
 • контрольну (сприяють контролю і кінцевому опрацюванню методів, техніки та процедури дослідження);
 • перевірну (надають можливість перевірити надійність даних, що збираються);
 • суб'єктивну (сприяють особистій підготовці дослідника до проведення дослідження).

Основні дослідження є основою безпосередніх реалізаційних дій і слугують для пошуку та збирання дослідного емпіричного матеріалу, необхідного для верифікації формульованої гіпотези. Форми реалізації цього виду досліджень можуть бути різними. Це залежить, першою чергою, від предмета конкретного педагогічного дослідження та методів і техніки останнього. Безумовно, немає готового, назавжди встановленого, рецепту проведення основного дослідження. Але необхідно дотримуватися певних умов, які безпосередньо впливають на ефективність емпіричних педагогічних досліджень:

 • створення відповідної атмосфери в досліджуваній популяції, впевненість у відсутності негативних наслідків для неї за результатами цих досліджень;
 • недопущення певних обмежень чи «перешкод» внутрішнього характеру, наприклад невиправдане скорочення часу, проведення досліджень у присутності сторонніх осіб;
 • формування позитивної мотивації щодо предмета дослідження, методів і засобів його проведення;
 • забезпечення необхідних технічних умов його здійснення;
 • уникнення цілеспрямованого підказування досліджуваним їхньої поведінки, відповідей та інших дій;
 •  ретельна реєстрація та аналіз обставин і умов проведення дослідження, особливо тих, що можуть впливати на його хід і результати.

Контрольні дослідження мають на меті оцінити рівень об'єктивності результатів, отриманих у процесі основних досліджень. Вони повинні проводитися після основних досліджень з використанням тих самих методів, техніки та процедури дослідження, але на іншій популяції, з метою контролю наявності таких самих закономірностей, що і в основних дослідженнях. Інколи контрольні дослідження проводяться на тій самій популяції, що й основні, але з використанням інших методів і техніки досліджень з метою перевірки достовірності одержаних результатів.