Ягупов В.В.

Методи педагогічного дослідження: інтерв'ю. Види інтерв'ю

Інтерв'ю (анг. interview – зустріч, бесіда) – метод збирання первинної інформації в педагогічних дослідженнях. В інтерв'ю одна людина (інтерв'юер) намагається отримати певну інформацію від іншої (вихованця або групи вихованців) в умовах мовної взаємодії.

В основі інтерв'ю лежить звичайна бесіда. Проте, на відміну від неї, ролі співбесідників закріплені, нормовані, а цілі задані «ззовні» програмою та завданнями конкретного педагогічного дослідження. Специфіка інтерв'ю полягає в тому, що отримана інформація деякою мірою формується в процесі спілкування інтерв'юера з опитуваним і тому несе на собі відбиток цього спілкування. Від характеру останнього, тісноти контакту і ступеня взаєморозуміння здебільшого залежать успіх інтерв'ю, повнота і якість отриманої інформації.

Цей метод застосовується:

 • на ранніх стадіях педагогічного дослідження з метою вивести, сформулювати робочу гіпотезу;
 • для збору даних;
 • для доповнення, уточнення, розширення та контролю даних, отриманих іншими методами.

Інтерв'ю має три види:

 • стандартизоване (формалізоване) інтерв'ю, в якому формулювання запитань та їхня послідовність визначаються заздалегідь. У даному випадку спілкування інтерв'юера й досліджуваного суворо регламентоване детально розробленим запитальником та інструкцією, призначеною для інтерв'юера. Він зобов'язаний точно дотримуватися формулювання запитань та їхньої послідовності. В такому інтерв'ю звичайно переважають закриті запитання. Опитуваний повинен уважно вислухати запитання і вибрати найбільш прийнятний для нього варіант відповіді з набору, заздалегідь продуманого інтерв'юером. Тут вплив інтерв'юера на якість даних може бути зведений до мінімуму. Надійність отриманої інформації залежить, першою чергою, від сумлінності й пунктуальності інтерв'юера;
 • напівстандартизоване (сфокусоване) інтерв'ю, в якому є всі необхідні та можливі запитання. Цей вид відрізняється від попереднього наявністю як закритих, так і відкритих запитань;
 • нестандартизоване інтерв'ю, де інтерв'юер керується лише загальним планом опитування, формулює запитання відповідно до конкретної ситуації. Методика такого інтерв'ю характеризується певною гнучкістю, варіюється в широких межах. Інтерв'юер має право сам формулювати запитання та змінювати їхній порядок відповідно до конкретної ситуації.

Вибір виду інтерв'ю залежить від рівня дослідження проблеми, повноти її вивчення, мети дослідження.

Кожному видові інтерв'ю властиві свої переваги та не доліки.

Переваги стандартизованого інтерв'ю:

 • більша порівняльність отриманих даних;
 • найбільша надійність;
 • помилки у формулюванні запитань зведені до мінімуму;
 • з успіхом може використовуватися навіть інтерв'юером невисокої кваліфікації.

Недоліки такого інтерв'ю:

 • можливість помилок внаслідок неоднозначного розуміння різними людьми тих чи інших слів у запитаннях;
 • дещо «формальний» характер опитування.

Переваги нестандартизованого інтерв'ю:

 • можливість стандартизації змісту запитань;
 • найбільша обгрунтованість, оскільки за формою наближається до звичайної бесіди;
 • гнучкість дає змогу пристосовувати його до тієї чи іншої конкретної ситуації;
 • можливість отримання більш глибокої інформації.

Головний недолік такого інтерв'ю полягає у тому, що часом важко зіставити отримані дані внаслідок варіацій або навіть помилок у формулюванні запитань та їхній послідовності.