Ягупов В.В. Види тестів у педагогіці. Тест Роршаха. Тематичний апперцепційний тест (ТАТ). Опитувальники Айзенка і ММРІ

Скачати повну версію книжки (з малюнками, картами, схемами і таблицями) одним файлом Скачати підручник Педагогіка

4.3. Методи педагогічного дослідження

Тестування

Існують такі види тестів:
Тести досягнень – одна з методик психологічної діагностики, яка виявляє ступінь оволодіння досліджуваним конкретними знаннями, вміннями й навичками. Можна виокремити тести дії, письмові та усні. Вони використовуються в загальній та професійній освіті.
Тести інтелекту – методи психологічної діагностики, спрямовані на визначення розумового потенціалу досліджуваного. Пропонується на спеціальному бланку встановити вказані інструкцією логічні зв'язки, провести класифікацію, аналогії, узагальнення між термінами і поняттями, з яких складені завдання тесту. Свої розв'язки досліджуваний подає або в письмовій формі, або відмічаючи один із декількох варіантів на бланку.
Тести креативності – сукупність методик для вивчення та оцінки творчих здібностей особистості. Здатність породжувати незвичайні ідеї, відхилятися від традиційних форм мислення, швидко вирішувати проблемні ситуації була виокремлена серед інтелектуальних здібностей в особливий тип і названа креативністю.
Тести критеріально-орієнтовані – методики психологічної діагностики, що виявляють, якою мірою досліджуваний володіє знаннями, навичками розумових дій, необхідними й достатніми для виконання навчальних або професійних завдань певного типу.
Тести особистісні – методи психодіагностики, за допомогою яких визначаються різні характеристики особистості: настанови, цінності, ставлення, емоційні, мотиваційні та міжособистісні якості, типові форми поведінки. Такі тести мають багато різновидів, тому дуже важливо їх правильно розуміти і відповідно використовувати результати. Вони можуть бути у формі шкали; ситуативних тестів; проективних методів.
Тести проективні – це сукупність методик цілісного вивчення особистості, які базуються на психологічній інтерпретації результатів проекції, під якою в даному випадку розуміють не лише засіб психічного захисту, а й зумовленість процесів сприйняття минулим життєвим досвідом. Розрізняють асоціативні (наприклад незакінчені речення чи оповідання) та експресивні (психодрама, малювання на вільну тему, гра тощо) тести.

Серед проективних методик, основна мета яких – вивчення особистості як єдиного цілого, використовують тест Роршаха й тематичний апперцепційний тест.
Тест Роршаха полягає в тому, що обстежуваному по черзі демонструють 10 карток, на яких зображені чорнильні плями різних конфігурацій і кольору. Розглядаючи кожну картку, людина має відповісти на запитання: «Що це може бути?» На підставі одержаних відповідей визначається, поряд з іншими показниками, багатство уяви, здатність до синтезу, критичність розуму, інтелектуальна активність.
Тематичний апперцепційний тест (ТАТ), створений американськими психологами, складається з 29 картин із певними зображеннями. Крім того, пропонується одна картина без зображення, на якій обстежуваний може зобразити за власним бажанням будь-який сюжет.
Для правильного оцінювання одержаних даних необхідно мати певні відомості про минуле і сьогодення досліджуваного.
Опитувальник ММРІ грунтується на аналізі 550 стверджувальних відповідей, вивчення яких допомагає визначити самопочуття досліджуваного, ставлення до себе й до навколишнього світу. За цими твердженнями складається профіль особистості, який містить 10 шкал, а саме: жіночність, паранойя, психостенія, шизофренія, гіпоманія, інтроверсія-іпохондрія, депресія, істерія, психопатія, мужність.
Фактори екстра-, інтроверсії та нейротизму можна вивчати опитувальником Айзенка. Ця методика привертає увагу дослідників простотою формулювань. На відміну від ММРІ до неї введено шкалу неправди для виявлення осіб із бажаною реактивною настановою.

◄ Методи педагогічного дослідження: тестування. Етапи тестування

Зміст підручника "Ягупов В.В. Педагогіка"

Методи педагогічного дослідження ►

Скачати повну версію книжки (з малюнками, картами, схемами і таблицями) одним файлом Скачати підручник Педагогіка