Ułamek masowy. Stężenie procentowe masowe mieszaniny (roztworu). Obliczyć online

Pomiń podstawy teoretyczne i przejdź do kalkulatora, aby obliczyć ułamek masowy substancji w roztworze online.

Ułamek masowy, udział masowy – jeden ze sposobów wyrażenia stężenia substancji w mieszaninie, zdefiniowany jako stosunek masy danego składnika do masy całej mieszaniny (wyrażonych w tej samej jednostce):

Ułamek masowy, ułamek wagowy

gdzie wi ułamek masowy składnika i,
mi – masa składnika i,
mT – masa całej mieszaniny czy roztworu (suma mas wszystkich składników mieszaniny).

Z tego wynika:

mi = wi ⋅ mT

mT = mi / wi

Ułamek masowy jest więc wielkością niemianowaną, natomiast suma ułamków masowych wszystkich składników danej mieszaniny jest równa jedności.

Ułamek masowy wyrażony w procentach nazywany jest stężeniem procentowym masowym:

wi = mi / mT⋅100%

Skorzystaj z naszego narzędzia, aby obliczyć ułamek masowy substancji.

Wpisz 2 dowolne wartości