Горбач Н. Я, Гелей С. Д., Російська З. П. та ін.

Теорія та історія культури. Передмова

Передмова

Пропоноване видання є першою спробою викладу нового Навчального курсу «Теорія та історія світової і вітчизняної культури», який читається у вищих та середніх спеціальних навчальних закладах України згідно з постановою спільної колегії міністерств вищої і середньої спеціальної освіти, народної освіти, культури, охорони здоров’я, торгівлі, Комітету у справах молоді, фізкультури та спорту від 15 травня 1991 р. У визначенні структури курсу та викладі навчального матеріалу автори виходили з Декларації про державний суверенітет України й Акта проголошення незалежності України.

Основну увагу зосереджено на вузлових проблемах теорії культури як науки, головних віхах історії світової культури та культури України. Висвітлюється сучасний підхід до теоретичних проблем культурології як науки, підкреслюється загальнолюдський зміст культурних цінностей, розкривається історична обмеженість вузькокласового і вузькопартійного підходу, в тому числі й марксистського, до такого складного суспільно-історичного явища, як культура. З цією метою в першому розділі стисло викладено більшість філософських концепцій культури, що дає змогу зорієнтуватися в їх особливості та світоглядній специфіці.

Обсяг навчального курсу з теорії та історії світової і вітчизняної культури в негуманітарних вищих та середніх спеціальних навчальних закладах України зумовив і зміст розділів «Історія світової культури» й «Історія української культури». Історію світової культури подано лише в найбільш суттєвих моментах розвитку цивілізації, найвидатніших досягнень культури на кожному етапі розвитку історії – від давнини до сучасності. Знання найвидатніших досягнень світової культури допоможе студентові сформувати широкий загальнокультурний гуманістичний світогляд, позбавлений ідеологічної зашореності, схильності до догматизму. Великий обсяг конкретно-історичного матеріалу відкриває широке поле для творчої ініціативи при викладанні та вивченні матеріалу цього розділу.

Розділ «Історія української культури» побудований згідно з концепцією історії України, викладеною у працях – М. Грушевського, І. Крип’якевича, М. Брайчевського та інших відомих дослідників. При цьому акцент робиться на комплексному підході до характеристики етапних досягнень українського народу в галузі культури упродовж тривалої боротьби за національну незалежність та власну державність. Вивчення цього розділу має збагатити духовний світ студентів знаннями з історії рідної культури, виховати в них почуття, власної гідності як громадян незалежної, демократичної України.