Ягупов В.В. Викладання і учіння як категорії дидактики

Скачати повну версію книжки (з малюнками, картами, схемами і таблицями) одним файлом Скачати підручник Педагогіка

7.3. Поняттєво-термінологічні проблеми сучасної дидактики

Загальними поняттями та категоріями дидактики як педагогічної науки є: «мета навчання», «викладання», «суб'єкт викладання», «учіння», «суб'єкт учіння», «освіта», «зміст навчання», «навчальний план», «навчальна програма», «навчальна дисципліна», «підручник», «навчальний посібник», «навчальний матеріал», «навчальна ситуація», «метод навчання», «самоосвіта» тощо. Розглянемо деякі з них.

Викладання – це діяльність тих, хто навчає, а учіння – це діяльність тих, хто навчається. «Викладання – діяльність учителя в процесі навчання. Воно полягає в постановці перед учнями пізнавального завдання, повідомленні нових знань, організації спостережень, лабораторних і практичних занять, керівництві роботою учнів по засвоєнню, закріпленню й застосуванню знань, у перевірці якості знань, умінь і навичок».

• Роль суб'єкта викладання в дидактичному процесі є надзвичайно великою і різноплановою. І. А. Зязюн підкреслює, що «освіта неможлива без Учителя, з іменем якого пов'язані перемоги і поразки. Він завжди уособлював у собі мудрість суспільної свідомості і мав непересічний вплив на все суспільство. Він завжди був громадянином і професіоналом, він завжди був наставником, поводирем у майбутнє».
Вчитель виступає, передусім, як організатор, керівник у навчально-пізнавальній діяльності учнів; створює умови, за яких учні як суб'єкти учіння можуть найбільш цілеспрямовано, змістовно, оптимально, раціонально й ефективно вчитися, опановувати підвалини професійної майстерності; є джерелом системи знань, навичок і вмінь; надає своєчасну допомогу учням, коли є така потреба; виконує роль вихователя; піклується про всебічний розвиток особистості учнів; контролює та оцінює хід і результати навчально-пізнавальної діяльності учнів тощо. «В ідеалі учитель стає організатором самостійного навчального пізнання учнів, не головною дійовою особою в класі, а режисером їх взаємодії з навчальним матеріалом, один з одним і з учителем».

• Проблема учіння, на думку С. У. Гончаренка, є «найбільш складною і найменш опрацьованою. Вона полягає в організації ефективності мислительної діяльності самого учня з метою розвитку мислення, формування необхідної суми знань, умінь і навичок, вироблення сучасної наукової картини світу». І. А. Зязюн дає дефініцію поняття «учіння» в контексті гуманістичної стратегії теорії і практики навчального процесу: «...Учіння розуміється як знання, сприймається як переконання, втілюється як дія».
Учіння – це система навчально-пізнавальних дій учнів, спрямованих на опанування знаннями, навичками та вміннями їх застосування у професійній діяльності, формування особистості громадянина України.

Передумовами навчальної діяльності учнів є наявність:

  1. мети, що стимулює учня до цілеспрямованої змістовної навчально-пізнавальної діяльності;
  2. мотивації до навчально-пізнавальної та майбутньої професійної діяльності;
  3. соціальної та морально-психічної готовності до майбутньої професійної діяльності;
  4. самостійності та активності учнів у навчально-пізнавальній діяльності, зосередженості на опануванні професійної майстерності.

І. А. Зязюн виокремлює такі основні компоненти процесу учіння :

  1. суб'єкт учіння – індивід, який навчається, здобуває знання;
  2. об'єкт, на який спрямовується активність суб'єкта – знання, які належить опанувати суб'єкту;
  3. знання, опановані суб'єктом в результаті учіння.

Структура навчальної діяльності суб'єкта учіння має три взаємопов'язані аспекти: мотиваційний, процесуальний і змістовий. Вони діють у комплексі. Через те сутність учіння полягає не стільки в опануванні певних знань, навичок та вмінь, стільки в оволодінні методикою учіння, умінні вчитися, у формуванні ефективної методики самоосвіти. В гуманістичному підході до освіти найважливіше це – «...формування в учнів не лише нормативних знань, але передусім механізмів самонавчання і самовиховання з врахуванням максимального включення індивідуальних здібностей кожного учня».

◄ Поняття процес навчання. Основні ознаки навчального процесу

Зміст підручника "Ягупов В.В. Педагогіка"

Поняття освіта як категорія дидактики ►

Скачати повну версію книжки (з малюнками, картами, схемами і таблицями) одним файлом Скачати підручник Педагогіка