Ягупов В.В.

Загальна дидактика та її сучасні проблеми

Таким чином, сучасна загальна дидактика, спираючись на сучасні гуманістичні концепції, має відкривати нові явища в навчальному процесі та опрацьовувати такі проблеми в руслі гуманістичних дидактичних концепцій:

 • визначати мету і обґрунтовувати зміст навчання;
 • досліджувати сутність, закономірності та принципи навчання, а також шляхи підвищення його розвиткового та виховного впливів на учнів як суб'єктів учіння;
 • обґрунтовувати дидактичні основи забезпечення суб'єктності учнів у навчальному процесі;
 • вивчати закономірності навчально-пізнавальної діяльності учнів, формування її методики, шляхи активізації в процесі навчання і самоучіння;
 • обґрунтовувати систему діалогічних методів навчання й методику ефективного їх застосування в навчальному процесі;
 • визначити й удосконалювати організаційні форми навчальної роботи в різних освітньо-виховних системах;
 • обґрунтовувати ефективні та об'єктивні критерії оцінки результативності як усього дидактичного процесу, так і викладацької діяльності суб'єктів викладання та навчально-пізнавальної діяльності суб'єктів учіння;
 • переосмислювати оціночно-результативний компонент навчального процесу та наповнювати його особистісним виміром тощо.
 • Загальна дидактика досліджує тільки загальнотеоретичні засади навчального процесу, а часткові методики, використовуючи її рекомендації та висновки, обґрунтовують організацію навчання з окремих навчальних предметів.

Отже, загальна дидактика – це галузь педагогічної науки, яка вивчає, досліджує, узагальнює та обгрунтовує цілі, закономірності, принципи, зміст, форми та методи навчального процесу, взаємодію учителів і учнів, вплив педагогічних явищ на формування й розвиток особистості учня.

Контрольні запитання і завдання:

 1. З-поміж названих відповідей оберіть правильну/і, обгрунтувавши їх.
  1. Що таке дидактика?
   1. Дидактика – це теорія навчання і освіти.
   2. Дидактика – це теорія навчання і виховання.
   3. Дидактика – це теорія навчання.
   4. Дидактика – це галузь педагогічної науки, що досліджує питання методики викладання окремих навчальних дисциплін.
  2. Основними функціями процесу навчання є:
   1. освітня, розвиткова, виховна і функція психологічної підготовки;
   2. освітня, розвиткова, виховна;
   3. освітня, виховна і функція психологічної підготовки;
   4. правильної відповіді немає.
  3. Що таке освіта?
   1. Процес і результат, що фіксує засвоєння встановленого обсягу наукових і спеціальних знань, навичок і вмінь, ціннісно орієнтованої, комунікативної та творчої діяльності.
   2. Передавання теоретичних знань, практичних навичок і вмінь.
   3. Спеціально організована діяльність людей щодо опанування певного обсягу наукових знань, практичних навичок і вмінь.
   4. Учіння.
   5. Викладання.
   6. Правильної відповіді немає.
  4. Неперервність навчання є ознакою:
   1. процесу навчання в початковій, середній і вищій школах;
   2. процесу навчання, що виходить за рамки періоду навчання в школі та вищому навчальному закладі.
  5. Визначте рівні реалізації змісту освіти:
   1. навчальний план;
   2. ...
   3. ...
   4. конкретна методика викладання.
 2. Охарактеризуйте одну з функцій дидактичного процесу із використанням прикладів Вашої майбутньої професійної діяльності.
 3. Чітко визначте і обгрунтуйте предмет загальної дидактики.
 4. Зробіть стислий письмовий аналіз структури професійної діяльності вчителя.
 5. Дайте обгрунтування дидактичних понять «навчання», «викладання», «учіння» і визначте міру їх тотожності.