Ягупов В.В. Загальна дидактика та її сучасні проблеми

Скачати повну версію книжки (з малюнками, картами, схемами і таблицями) одним файлом Скачати підручник Педагогіка

7.4. Основні тенденції національної системи освіти та завдання дидактики

Таким чином, сучасна загальна дидактика, спираючись на сучасні гуманістичні концепції, має відкривати нові явища в навчальному процесі та опрацьовувати такі проблеми в руслі гуманістичних дидактичних концепцій:
• визначати мету і обґрунтовувати зміст навчання;
• досліджувати сутність, закономірності та принципи навчання, а також шляхи підвищення його розвиткового та виховного впливів на учнів як суб'єктів учіння;
• обґрунтовувати дидактичні основи забезпечення суб'єктності учнів у навчальному процесі;
• вивчати закономірності навчально-пізнавальної діяльності учнів, формування її методики, шляхи активізації в процесі навчання і самоучіння;
• обґрунтовувати систему діалогічних методів навчання й методику ефективного їх застосування в навчальному процесі;
• визначити й удосконалювати організаційні форми навчальної роботи в різних освітньо-виховних системах;
• обґрунтовувати ефективні та об'єктивні критерії оцінки результативності як усього дидактичного процесу, так і викладацької діяльності суб'єктів викладання та навчально-пізнавальної діяльності суб'єктів учіння;
• переосмислювати оціночно-результативний компонент навчального процесу та наповнювати його особистісним виміром тощо.

Загальна дидактика досліджує тільки загальнотеоретичні засади навчального процесу, а часткові методики, використовуючи її рекомендації та висновки, обґрунтовують організацію навчання з окремих навчальних предметів.

Отже, загальна дидактика це галузь педагогічної науки, яка вивчає, досліджує, узагальнює та обгрунтовує цілі, закономірності, принципи, зміст, форми та методи навчального процесу, взаємодію учителів і учнів, вплив педагогічних явищ на формування й розвиток особистості учня.

Контрольні запитання і завдання:

З-поміж названих відповідей оберіть правильну/і, обгрунтувавши їх.

1. Що таке дидактика?
1. Дидактика – це теорія навчання і освіти.
2. Дидактика – це теорія навчання і виховання.
3. Дидактика – це теорія навчання.
4. Дидактика – це галузь педагогічної науки, що досліджує питання методики викладання окремих навчальних дисциплін.

2. Основними функціями процесу навчання є:
1) освітня, розвиткова, виховна і функція психологічної підготовки;
2) освітня, розвиткова, виховна;
3) освітня, виховна і функція психологічної підготовки;
4) правильної відповіді немає.

3. Що таке освіта?
1. Процес і результат, що фіксує засвоєння встановленого обсягу наукових і спеціальних знань, навичок і вмінь, ціннісно орієнтованої, комунікативної та творчої діяльності.
2. Передавання теоретичних знань, практичних навичок і вмінь.
3. Спеціально організована діяльність людей щодо опанування певного обсягу наукових знань, практичних навичок і вмінь.
4. Учіння.
5. Викладання.
6. Правильної відповіді немає.

4. Неперервність навчання є ознакою:
1) процесу навчання в початковій, середній і вищій школах;
2) процесу навчання, що виходить за рамки періоду навчання в школі та вищому навчальному закладі.

5. Визначте рівні реалізації змісту освіти:
1) навчальний план;
2)...
3)...
4) конкретна методика викладання.

Охарактеризуйте одну з функцій дидактичного процесу із використанням прикладів Вашої майбутньої професійної діяльності.

Чітко визначте і обгрунтуйте предмет загальної дидактики.

Зробіть стислий письмовий аналіз структури професійної діяльності вчителя.

Дайте обгрунтування дидактичних понять «навчання», «викладання», «учіння» і визначте міру їх тотожності.

◄ Основні тенденції національної системи освіти та завдання дидактики

Зміст підручника "Ягупов В.В. Педагогіка"

Загальна характеристика навчального процесу. Основні ознаки навчального процесу ►

Скачати повну версію книжки (з малюнками, картами, схемами і таблицями) одним файлом Скачати підручник Педагогіка