Ягупов В.В.

Ціннісно орієнтоване виховання

9.2. Сучасні дидактичні системи

Сучасні зарубіжні дидактичні концепції

В англо-саксонських країнах великого значення надається ціннісно орієнтованому вихованню (value education).

Отже, педагогіка співробітництва, педагогіка діалогу, педагогіка довіри віддзеркалюють процеси демократизації та гуманізації європейської школи і покликані, на думку європейських учителів, витіснити прояви моральної або фізичної наруги над особистістю учня. Проте представників цих дидактичних концепцій застерігають від «педоцентризму», що набуває часом форм сліпого потурання примхам дітей. ] Таким чином, аналіз зарубіжних концепцій навчання та їх порівняння з вітчизняною педагогічною думкою і практикою свідчать про те, що їм притаманні певні паралелі та спільні тенденції. Наприклад, дуже багато спільного в педагогічній системі А. С. Макаренка та С. Френе і П. Петерсона. Подібні властивості мають західна гуманістична педагогіка, педагогічна система В. О. Сухомлинського й особистісно орієнтоване навчання. Тому педагогам важливо добре знати сучасні концепції навчання, їхні позитивні сторони й вади з метою цілеспрямованого впровадження модерних ідей і методик у педагогічний процес в сучасних умовах формування і розвитку національної системи освіти.

Контрольні запитання і завдання

Заповніть пропуски:

(схема доступна при скачуванні повної версії підручника)

Відомо, що основним внеском Дьюї у дидактику є обгрунтування концепції «повного акту мислення». На його думку, людина починає мислити тоді, коли стикається з труднощами, подолання яких для неї має важливе значення. Він у кожному «повному акті мислення» виділяв певні етапи (ступені). Заповніть пропуски:

1) відчуття труднощів;

2) виявлення і визначення...;

3)... гіпотези;

4) формулювання..., які випливають із передбачуваного... (логічна перевірка гіпотези);

5) подальші спостереження й експерименти, що допоможуть спростувати чи прийняти...

Заповніть пропуски: (таблиця доступна при скачуванні повної версії підручника)

У чому полягає суть дидактичної системи Й.-Ф. Гербарта?

Зробіть порівняльний аналіз дидактичних систем Й.-Ф. Гербарта і Дж. Дьюї.

Відомо, що вагомий внесок у розвиток дидактики XIX століття зробив К. Д. Ушинський. Проаналізуйте крізь призму гуманістичної парадигми національної системи освіти основні етапи процесу учіння за Ушинським:

1) чуттєве сприйняття – вплив предметів зовнішнього світу на учня;

2) розумове пізнання – переробка уявлень через виявлення істотних ознак предметів, узагальнення, абстрагування на поняття;

3) ідейне пізнання – формування певного переконання, світогляду, який впливає на творчу діяльність людини.

Обгрунтуйте основні напрями забезпечення суб'єктності учня в навчальному процесі.

Обгрунтуйте провідні засади основних дидактичних систем:

а) традиційна дидактична система – домінуючим є процес викладання;

б) педоцентрична дидактична система – головна роль відводиться діяльності учня;

в) сучасна дидактична система – процес навчання розуміється як єдність процесу викладання і процесу учіння.

Автоконтрольний блок: (таблиця доступна при скачуванні повної версії підручника)