Ягупов В.В.

Метод ділової гри в навчанні. Види ділових ігор

12.2. Класифікація методів активізації навчально-пізнавальної діяльності

Імітаційні методи активізації навчально-пізнавальної діяльності

Ділові ігри в навчальному процесі проводяться у формі професійних педагогічних ігор. Є й інші форми. Розглянемо класифікацію ділових ігор та їх різновиди.

За призначенням вони поділяються на навчальні та дослідницькі. Перші спрямовані на імітаційне моделювання реальних процесів і механізмів, які мають місце у професійній діяльності. Дослідницькі ігри, окрім моделювання реальності, дають змогу моделювати певні об'єкти, процеси, механізми з метою їх експериментального вивчення. Для цього широко застосовуються ЕОМ, які надають можливості для творчого розв'язання навчальних проблем.

Імітаційна модель відтворює певний аспект професійної діяльності чи поведінки учня в конкретних обставинах. Цей аспект визначає характер його діяльності в дидактичному процесі.

Ігрова модель відтворює конкретні дії учнів у процесі розв'язання проблеми імітаційної моделі.

Методика проведення професійних ігор має різнобічний характер. Але у будь-якому разі ігри проводяться за певною моделлю, яка складається з таких етапів:

/ підготовка учасників гри;

/ вивчення ситуації, інструкцій, настанов та інших додаткових матеріалів;

/ проведення гри;

/ аналіз, обговорення та оцінка результатів гри.

Етап підготовки учасників гри включає:

– визначення теми гри і опрацювання проблемної ситуації;

– формулювання основної мети гри і встановлення її правил;

– опрацювання конкретних завдань щодо визначення її форм;

– затвердження організації гри та форми її проведення;

– визначення посадових осіб, ролі яких будуть виконуватися під час гри;

– моделювання навчальної ситуації на основі заздалегідь опрацьованих матеріалів;

– видачі учасникам гри, експертам та іншим особам пакету документів і матеріалів, необхідних для вирішення дидактичної проблеми.

Зміст етапу вивчення дидактичної ситуації, інструкцій, настанов і низки інших матеріалів, які погрібні для розв'язання навчальної проблеми, такий:

– вивчення настановних матеріалів;

– збирання додаткової інформації та її систематизація;

– отримання інформації у педагога, експертів;

– здійснення певних контактів між учасниками ігор, коли є така необхідність;

– опрацювання необхідних документів і підготовка навчально-методичної бази.

Відповідальним і змістовним етапом ділових ігор є аналіз, обговорення та оцінка результатів гри. На цьому етапі здійснюється обмін думками, дискутування, захист учасниками ігор своїх рішень і висновків, остаточний підсумок результатів гри.