Болонський процес

Кредитно-модульна система навчання. Список використаних джерел

Формами організації навчального процесу в умовах КМСОНП є лекційні, практичні, семінарські, лабораторні та індивідуальні заняття, усі види практик та консультацій, виконання самостійних завдань студентів та інші форми й види навчальної та науково-дослідницької діяльності студентів. Організаційно-методичне забезпечення КМСОНП передбачає використання всіх документів, регламентованих чинною нормативною базою щодо вищої освіти, адаптованих і доповнених з урахуванням особливостей цієї системи.

Контроль успішності студента здійснюється з використанням методів і засобів, що обираються вищим навчальним закладом. Академічні успіхи студента визначаються за допомогою системи оцінювання, яка використовується у вищому навчальному закладі, реєструються прийнятим у вищому навчальному закладі чином з обов'язковим переведенням оцінок національною шкалою та шкалою ECTS.

Загальний порядок переведення, відрахування, поновлення студентів та переривання їхнього навчання зазначено у «Положенні про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти», затвердженому Міністерством освіти 15.07.96 р. При переведенні студент додає до заяви копію договору про навчання в попередньому навчальному закладі, академічну довідку за весь період навчання з обов'язковим зазначенням назв дисциплін, загальної кількості годин, залікових кредитів, передбачених на їх вивчення, та форм контролю. При позитивному розгляді заяви ректором деканат проводить пере зарахування результатів навчання з дисциплін шляхом порівняння кількості залікових кредитів та обсягу змістових модулів, яка не повинна перевищувати, зазвичай, 10 навчальних дисциплін.

Відрахування студента за академічну неуспішність здійснюється в разі невиконання студентом індивідуального навчального плану, не зарахованих результатів семестрових контролів трьох змістових модулів або у зв'язку з неможливістю студента сформувати індивідуальний план на наступний рік у результаті незарахування йому запланованих змістових модулів та обмежень, накладених структурно-логічною схемою підготовки, а також порушення умов договору про навчання.

Надання кваліфікованих консультацій щодо формування індивідуального навчального плану студента і його реалізації протягом усього періоду навчання покладається на куратора. Куратор відповідає за виконання таких основних завдань:

ознайомлення студентів із нормативно-методичними матеріалами (інформаційним пакетом тощо), які регламентують організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою;

надання студентам рекомендацій щодо формування їхнього індивідуального навчального плану з урахуванням засвоєних змістових модулів (навчальних дисциплін) за час перебування в інших вищих навчальних закладах в Україні або за кордоном;

погодження індивідуального навчального плану студента та подання його на затвердження деканові факультету (директорові інституту);

контроль за реалізацією індивідуального навчального плану студента на підставі відомостей про зараховані студентові залікові кредити з подальшим поданням пропозицій щодо продовження навчання студента або щодо його відрахування.

Список використаних джерел

Вища освіта України і Болонський процес: Навчальний посібник/за ред. В. Кременя; авторський колектив: М. Степко, Я. Болюбаш, В. Шинкарук, В. Грубінко, І. Бабин. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2004.

Згуровський М. 3. Болонський процес — структурна реформа вищої освіти на європейському просторі. — Розділ 1; розділ 7.

Комюніке Конференції Міністрів країн Європи, відповідальних за сферу вищої освіти, «Загальноєвропейський простір вищої освіти — Досягнення цілей» (м. Берґен, 2005 р.) — неофіційний переклад. — Розділ 11.

Передісторія та розвиток Болонського процесу. — Розділ 4; розділ 9; розділ 10.

Сорбоннська декларація. Узгодження структури системи вищої освіти в Європі (Париж, Сорбонна, 25 травня 1998 року). — Розділ 5.

Текст Болонської декларації та список країн, міністри освіти, яких її підписали. Спільна декларація міністрів освіти Європи. — Розділ 6.

Учасники Болонського процесу. — Розділ 12.