Ягупов В.В.

Нестандартний урок

13.3. Урок: типи і структура

Творчі педагоги постійно вдосконалюють методику проведення класичного уроку, в результаті чого в навчальний процес впроваджуються нестандартні уроки. Нестандартний урок – це імпровізоване навчальне заняття, що має нетрадиційну структуру. Назви уроків дають деяке уявлення про цілі, завдання і методику проведення таких занять. Найпоширеніші серед них – уроки-прес-конференції, уроки-аукціони, уроки – ділові ігри, уроки-занурення, уроки-змагання, уроки типу КВК, уроки-консультації, комп'ютерні уроки, уроки-консиліуми, уроки-твори, уроки-винаходи, уроки-заліки, театралізовані уроки, уроки взаємного навчання учнів, уроки творчості, уроки-сумніви, уроки-конкурси, уроки-фантазії, уроки-концерти, уроки-екскурсії, інтегральні уроки тощо.

Нестандартні уроки спрямовані на активізацію навчально-пізнавальної діяльності учнів, бо вони глибоко зачіпають емоційно-мотиваційну сферу, формують дух змагальності, збуджують творчі сили, розвивають творче мислення, формують мотивацію навчально-пізнавальної та майбутньої професійної діяльності. Тому такі уроки найбільше подобаються учням і викликають у них творчий інтерес.

Отже, форма організації навчання є важливою дидактичною проблемою, яка безпосередньо впливає на результативний компонент навчального процесу. Вона тісно пов'язана з методами і засобами навчання, бо кінцевий результат визначається комплексом дидактичних умов, серед яких важливе місце посідають організаційні форми навчання.

Контрольні запитання і завдання

З-поміж відповідей оберіть правильну/і, обгрунтувавши їх.

1. Який тип уроку серед названих нижче є зайвим ?

1) Урок засвоєння нових знань.

2) Урок формування навичок і вмінь.

3) Урок застосування знань, навичок і вмінь.

4) Урок застосування знань, навичок, вмінь у нестандартних ситуаціях.

5) Урок узагальнення та систематизації знань.

6) Урок контролю та корекції знань, навичок і вмінь.

7) Комбінований урок.

2. Чому класно-урочна форма організації навчання є основною у школі?

1) Вона виникла раніше від інших.

2) Є допоміжні форми, а всі основними бути не можуть.

3) Урок проводиться вчителем.

4) Саме на уроці, а не в процесі домашньої самостійної роботи здійснюється реалізація поставлених цілей.

5) На уроці вивчається великий обсяг навчального матеріалу.

3. У чому полягає основний недолік уроку як організаційної форми навчання?

1) Урок втомлює учнів.

2) Урок породжує формалізм у знаннях учнів.

3) Всі учні на уроці, в основному, мають підкорятися загальній методиці навчально-пізнавальної діяльності.

4) Урок спонукає учителя до штампів і догматизму в навчанні.

5) Правильної відповіді немає.

4. До якої групи увійшли основні організаційні форми навчання

в сучасній вітчизняній школі?

1) Урок, практикум, семінар, екскурсія, факультатив, консультація, домашня навчальна робота, предметний гурток.

2) Усний виклад знань, обговорення матеріалу, що вивчається, робота з книгою.

3) Лабораторно-бригадна організація навчального процесу, репетиторська система, бель-ланкстерська система.

4) Предметна система навчання, операційна система навчання, моторно-тренувальна система навчання.

5) Правильної відповіді немає.

Назвіть історичні аспекти розвитку основних форм навчання.

Автоконтрольний блок: (таблиця доступна при скачуванні повної версії підручника)

Обгрунтуйте суть понять «форма навчання», «форма організації навчання».