Ягупов В.В. Нестандартний урок

Скачати повну версію книжки (з малюнками, картами, схемами і таблицями) одним файлом Скачати підручник Педагогіка

13.3. Урок: типи і структура

Творчі педагоги постійно вдосконалюють методику проведення класичного уроку, в результаті чого в навчальний процес впроваджуються нестандартні уроки. Нестандартний урок – це імпровізоване навчальне заняття, що має нетрадиційну структуру. Назви уроків дають деяке уявлення про цілі, завдання і методику проведення таких занять. Найпоширеніші серед них – уроки-прес-конференції, уроки-аукціони, уроки – ділові ігри, уроки-занурення, уроки-змагання, уроки типу КВК, уроки-консультації, комп'ютерні уроки, уроки-консиліуми, уроки-твори, уроки-винаходи, уроки-заліки, театралізовані уроки, уроки взаємного навчання учнів, уроки творчості, уроки-сумніви, уроки-конкурси, уроки-фантазії, уроки-концерти, уроки-екскурсії, інтегральні уроки тощо.
Нестандартні уроки спрямовані на активізацію навчально-пізнавальної діяльності учнів, бо вони глибоко зачіпають емоційно-мотиваційну сферу, формують дух змагальності, збуджують творчі сили, розвивають творче мислення, формують мотивацію навчально-пізнавальної та майбутньої професійної діяльності. Тому такі уроки найбільше подобаються учням і викликають у них творчий інтерес.

Отже, форма організації навчання є важливою дидактичною проблемою, яка безпосередньо впливає на результативний компонент навчального процесу. Вона тісно пов'язана з методами і засобами навчання, бо кінцевий результат визначається комплексом дидактичних умов, серед яких важливе місце посідають організаційні форми навчання.

Контрольні запитання і завдання

З-поміж відповідей оберіть правильну/і, обгрунтувавши їх.

1. Який тип уроку серед названих нижче є зайвим ?
1) Урок засвоєння нових знань.
2) Урок формування навичок і вмінь.
3) Урок застосування знань, навичок і вмінь.
4) Урок застосування знань, навичок, вмінь у нестандартних ситуаціях.
5) Урок узагальнення та систематизації знань.
6) Урок контролю та корекції знань, навичок і вмінь.
7) Комбінований урок.

2. Чому класно-урочна форма організації навчання є основною у школі?
1) Вона виникла раніше від інших.
2) Є допоміжні форми, а всі основними бути не можуть.
3) Урок проводиться вчителем.
4) Саме на уроці, а не в процесі домашньої самостійної роботи здійснюється реалізація поставлених цілей.
5) На уроці вивчається великий обсяг навчального матеріалу.

3. У чому полягає основний недолік уроку як організаційної форми навчання?
1) Урок втомлює учнів.
2) Урок породжує формалізм у знаннях учнів.
3) Всі учні на уроці, в основному, мають підкорятися загальній методиці навчально-пізнавальної діяльності.
4) Урок спонукає учителя до штампів і догматизму в навчанні.
5) Правильної відповіді немає.

4. До якої групи увійшли основні організаційні форми навчання
в сучасній вітчизняній школі?
1) Урок, практикум, семінар, екскурсія, факультатив, консультація, домашня навчальна робота, предметний гурток.
2) Усний виклад знань, обговорення матеріалу, що вивчається, робота з книгою.
3) Лабораторно-бригадна організація навчального процесу, репетиторська система, бель-ланкстерська система.
4) Предметна система навчання, операційна система навчання, моторно-тренувальна система навчання.
5) Правильної відповіді немає.

Назвіть історичні аспекти розвитку основних форм навчання.

Автоконтрольний блок: (таблиця доступна при скачуванні повної версії підручника)

Обгрунтуйте суть понять «форма навчання», «форма організації навчання».

◄ Типи уроків: урок засвоєння нових знань; формування навичок і вмінь; узагальнення і систематизації знань та інші

Зміст підручника "Ягупов В.В. Педагогіка"

Контроль як педагогічне поняття ►

Скачати повну версію книжки (з малюнками, картами, схемами і таблицями) одним файлом Скачати підручник Педагогіка