Ягупов В.В. Діагностування успішності навчання

Скачати повну версію книжки (з малюнками, картами, схемами і таблицями) одним файлом Скачати підручник Педагогіка

14.3. Оцінка знань, навичок і вмінь

Таким чином, діагностування успішності навчання учнів включає контроль, перевірку, оцінювання, накопичення статистичних даних, їх аналіз, виявлення динаміки, тенденцій і прогнозування результатів. Загальні принципи такого діагностування – об'єктивність, систематичність, гласність.
Діагностування має бути спрямованим на визначення темпів засвоєння знань у суб'єктів учіння, формування у них навичок і вмінь майбутньої професійної діяльності; встановлення темпів просування в засвоєнні загальнонаукових і професійних знань та набутті навичок і вмінь; встановлення темпів підвищення результатів дидактичного процесу; визначення потенційних можливостей учнів та фонду дійових знань.
Проблема контролю та оцінки результатів дидактичного процесу є актуальною методологічною, теоретичною і методичною проблемою дидактики, багато аспектів якої залишаються недостатньо опрацьованими та обгрунтованими. Хоча, як видно, дидактика намагається її розв'язати, але натрапляє на нові труднощі, наприклад психологічні, організаційні, матеріально-технічні, суб'єктивні.

Контрольні запитання і завдання

З-поміж названих відповідей оберіть правильну/і, обгрунтувавши їх.

1. Яка функція контролю є «зайвою»:
1) освітня;
2) діагностична;
3) виховна, чи функція стимулювання;
4) вимірювання та оцінка знань, навичок і вмінь учнів;
5) розвиткова;
6) методологічна;
7) прогностично-методична.

2. Який вид контролю не «вписується» в усі форми та методи контролю ?
1) попередній;
2) поточний;
3) підсумковий;
4) тематичний.

3. Яка організаційна форма контролю знань, навичок і вмінь учнів не «вписується» в усі форми контролю ?
1) самоконтроль;
2) індивідуальна;
3) фронтальна;
4) підсумкова;
5) групова.

4. Основою обліку навчальної роботи є:
1) інспекторські перевірки школи;
2) облік відвіданих адміністрацією уроків;
3) відкриті уроки вчителів;
4) поточний облік знань учнів;
5) правильної відповіді немає.

5. Негайні результати дають такі методи контролю навчальної діяльності:
1) дидактичні тести;
2) усна перевірка;
3) письмовий контроль;
4) контролюючий пристрій;
5) перевірка практичних навичок і вмінь;
6) правильної відповіді немає.

Автоконтрольні блоки: (таблиця доступна при скачуванні повної версії підручника)

Зробіть психолого-педагогічне обгрунтування наведених принципів контролю:
– індивідуальність (за стилем і формами) перевірки і оцінки знань, навичок і вмінь учнів;
– систематичність і регулярність здійснення перевірок і оцінювання навчально-пізнавальних дій учнів;
– урізноманітнення видів і форм контролю;
– всеосяжність, яка передбачає всебічність, тематичність і повноту контролю та оцінювання;
– об'єктивність перевірок та оцінювання;
– диференційованість контролю та оцінювання;
– єдність вимог до контролю.

Поясніть зміст понять:
– перевірка;
– оцінювання;
– контроль;
– оцінка;
– тестування.

◄ Дидактичні тести, самооцінка

Зміст підручника "Ягупов В.В. Педагогіка"

Виховання як педагогічна категорія ►

Скачати повну версію книжки (з малюнками, картами, схемами і таблицями) одним файлом Скачати підручник Педагогіка