Ягупов В.В.

Діагностування успішності навчання

14.3. Оцінка знань, навичок і вмінь

Таким чином, діагностування успішності навчання учнів включає контроль, перевірку, оцінювання, накопичення статистичних даних, їх аналіз, виявлення динаміки, тенденцій і прогнозування результатів. Загальні принципи такого діагностування – об'єктивність, систематичність, гласність.

Діагностування має бути спрямованим на визначення темпів засвоєння знань у суб'єктів учіння, формування у них навичок і вмінь майбутньої професійної діяльності; встановлення темпів просування в засвоєнні загальнонаукових і професійних знань та набутті навичок і вмінь; встановлення темпів підвищення результатів дидактичного процесу; визначення потенційних можливостей учнів та фонду дійових знань.

Проблема контролю та оцінки результатів дидактичного процесу є актуальною методологічною, теоретичною і методичною проблемою дидактики, багато аспектів якої залишаються недостатньо опрацьованими та обгрунтованими. Хоча, як видно, дидактика намагається її розв'язати, але натрапляє на нові труднощі, наприклад психологічні, організаційні, матеріально-технічні, суб'єктивні.

Контрольні запитання і завдання

З-поміж названих відповідей оберіть правильну/і, обгрунтувавши їх.

1. Яка функція контролю є «зайвою»:

1) освітня;

2) діагностична;

3) виховна, чи функція стимулювання;

4) вимірювання та оцінка знань, навичок і вмінь учнів;

5) розвиткова;

6) методологічна;

7) прогностично-методична.

2. Який вид контролю не «вписується» в усі форми та методи контролю ?

1) попередній;

2) поточний;

3) підсумковий;

4) тематичний.

3. Яка організаційна форма контролю знань, навичок і вмінь учнів не «вписується» в усі форми контролю ?

1) самоконтроль;

2) індивідуальна;

3) фронтальна;

4) підсумкова;

5) групова.

4. Основою обліку навчальної роботи є:

1) інспекторські перевірки школи;

2) облік відвіданих адміністрацією уроків;

3) відкриті уроки вчителів;

4) поточний облік знань учнів;

5) правильної відповіді немає.

5. Негайні результати дають такі методи контролю навчальної діяльності:

1) дидактичні тести;

2) усна перевірка;

3) письмовий контроль;

4) контролюючий пристрій;

5) перевірка практичних навичок і вмінь;

6) правильної відповіді немає.

Автоконтрольні блоки: (таблиця доступна при скачуванні повної версії підручника)

Зробіть психолого-педагогічне обгрунтування наведених принципів контролю:

– індивідуальність (за стилем і формами) перевірки і оцінки знань, навичок і вмінь учнів;

– систематичність і регулярність здійснення перевірок і оцінювання навчально-пізнавальних дій учнів;

– урізноманітнення видів і форм контролю;

– всеосяжність, яка передбачає всебічність, тематичність і повноту контролю та оцінювання;

– об'єктивність перевірок та оцінювання;

– диференційованість контролю та оцінювання;

– єдність вимог до контролю.

Поясніть зміст понять:

– перевірка;

– оцінювання;

– контроль;

– оцінка;

– тестування.