Ягупов В.В.

Функції теорії виховання

15.2. Теорія виховання як наукова і навчальна дисципліна

Отже, теорія виховання виконує дві основні функції:теоретико-пізнавальну і нормативно-практичну. Перша функція свідчить, що теорія виховання є галуззю педагогічної науки, яка покликана досліджувати теоретичні проблеми організації та проведення виховної роботи, висвітлювати основні закони та закономірності виховання українських громадян, обґрунтовувати цілі, ідеали, зміст загального і професійного виховання, озброїти вихователів теоретичними знаннями щодо сучасної технології виховання в конкретних навчально-виховних системах, надати процесові виховання державно-патріотичного і професійного характеру.

Друга функція спрямована на озброєння вихователів конкретними практичними знаннями, навичками та вміннями, методиками щодо організації та проведення як загальних виховних заходів у масштабі навчально-виховних систем, так і конкретних. Не маючи теоретичних знань про процес виховання, не володіючи практичними методами та формами його проведення, жоден вихователь, навіть будучи від природи обдарованим майстром, не зможе успішно розв'язувати виховні проблеми. Саме на це звертав увагу К. Д. Ушинський: «Мистецтво виховання спирається на науку. Як мистецтво складне й обширне, воно спирається на безліч обширних і складних наук; як мистецтво, воно, крім знань, вимагає здібностей і нахилу, і як мистецтво, воно прагне до ідеалу, якого вічно намагається досягти... до ідеалу довершеної людини»6.

Вихователі опановують ці якості у вищих навчальних закладах під час вивчення основ суспільно-гуманітарних наук, психології та педагогії, організації виховної роботи та методики її проведення. Таким чином, теорія виховання водночас є галуззю педагогічної науки і навчальною дисципліною, де проявляється діалектичний взаємозв'язок теорії та практики.

Контрольні запитання і завдання

З-поміж названих відповідей оберіть правильну/і, обгрунтувавши їх.

Якій моделі виховання притаманна кожна з означених нижче цілей виховання?

1) Підкорення власних інтересів і потреб законам релігійного культу.

2) Підкорення власних інтересів і потреб вимогам держави, нації, класу, групи, іншої людини.

3) Першочергове задоволення потреб особистості та сприйняття її самоактуалізації, самореалізації і самоутвердження.

Дайте визначення поняття «виховання» і розкрийте його зміст.

Дайте обгрунтування поняття «виховання» у широкому і вузькому значенні слова.

Обгрунтуйте основні відмінності між поняттями «виховання» і «навчання».

Схарактеризуйте виховання і самовиховання у порівняльному плані.

Письмово обгрунтуйте предмет теорії виховання.

Обгрунтуйте значення кожного принципу побудови виховного процесу в сучасній школі:

а) принцип єдності загальнолюдського і національного у вихованні;

б) принцип опори на традиційні та альтернативні моделі організації виховного процесу;

в) принцип послідовності, варіативності та доступності змісту, форм організації, методів засвоєння вихованцями соціального досвіду, морально-етичних норм поведінки;

г) принцип оптимального впливу на особистість різних соціальних інститутів виховання;

д) принцип систематичності та гнучкості моделей виховуючого середовища.