Ягупов В.В. Система національного виховання

Скачати повну версію книжки (з малюнками, картами, схемами і таблицями) одним файлом Скачати підручник Педагогіка

19.3. Національне виховання

Контрольні запитання і завдання

З-поміж названих відповідей оберіть правильну/і, обгрунтувавши їх.

1. Які ідеї лежать в основі визначення змісту виховання на сучасному етапі становлення вітчизняної педагогіки?
1) реалізм і гуманізм цілей виховання;
2) засвоєння вихованцем базових основ культури;
3) єдність загальнолюдського, національного і професійного виховання;
4) всебічний і гармонійний розвиток особистості вихованця;
5) особистісна спрямованість виховання;
6) добровільність;
7) самовизначення вихованця;
8) суб'єкт-суб'єктні взаємини у виховному процесі.

Дайте визначення поняття «зміст виховання» і розкрийте його зміст.

Обгрунтуйте основні шляхи реалізації змісту виховання в діяльності соціального працівника.

Дайте порівняльну характеристику змісту виховання та національних і загальнолюдських цінностей.

У чому суть національного підходу до змісту виховання?

У чому полягає особистісна спрямованість виховання?

Дайте порівняльну характеристику понять «розумове виховання» і «розумовий розвиток».

Розкрийте завдання, систему, суперечності та засоби:
– економічного виховання;
– розумового виховання;
– трудового чи професійного;
– екологічного виховання;
– морального виховання;
– фізичного виховання;
– правового виховання.

Проаналізуйте Концепцію національного виховання з погляду мети та основних напрямів національного виховання. Розкрийте сутність понять:
– мета національного виховання;
– загальнолюдські гуманістичні цінності;
– принципи загальнолюдської моралі;
– духовність;
– художньо-естетична освіченість і вихованість;
– трудова активність;
– фізична активність;
– екологічна культура;
– розвиток індивідуальних здібностей і таланту молоді.

Розкрийте зміст таких принципів національного виховання:
– гуманізм;
– демократизм;
– єдність школи та сім'ї;
– наступність;
– спадкоємність поколінь.

Дайте стислу характеристику принципів народознавства:
– природовідповідності виховання;
– народності виховання;
– самодіяльності учнів;
– народознавчого підходу;
– особистісного підходу.

Розкрийте головні засоби народознавчої роботи в школі:
– рідна мова;
– родинна народна педагогіка;
– фольклорно-календарні традиції;
– сімейно-побутові звичаї, обряди;
– народна символіка;
– народні художньо-образні засоби;
– народна мораль.

◄ Основні напрями національного виховання

Зміст підручника "Ягупов В.В. Педагогіка"

Поняття про методи виховання. Прийоми, способи і засоби виховання ►

Скачати повну версію книжки (з малюнками, картами, схемами і таблицями) одним файлом Скачати підручник Педагогіка