Ягупов В.В.

Система національного виховання

19.3. Національне виховання

Контрольні запитання і завдання

З-поміж названих відповідей оберіть правильну/і, обгрунтувавши їх.

1. Які ідеї лежать в основі визначення змісту виховання на сучасному етапі становлення вітчизняної педагогіки?

1) реалізм і гуманізм цілей виховання;

2) засвоєння вихованцем базових основ культури;

3) єдність загальнолюдського, національного і професійного виховання;

4) всебічний і гармонійний розвиток особистості вихованця;

5) особистісна спрямованість виховання;

6) добровільність;

7) самовизначення вихованця;

8) суб'єкт-суб'єктні взаємини у виховному процесі.

Дайте визначення поняття «зміст виховання» і розкрийте його зміст.

Обгрунтуйте основні шляхи реалізації змісту виховання в діяльності соціального працівника.

Дайте порівняльну характеристику змісту виховання та національних і загальнолюдських цінностей.

У чому суть національного підходу до змісту виховання?

У чому полягає особистісна спрямованість виховання?

Дайте порівняльну характеристику понять «розумове виховання» і «розумовий розвиток».

Розкрийте завдання, систему, суперечності та засоби:

– економічного виховання;

– розумового виховання;

– трудового чи професійного;

– екологічного виховання;

– морального виховання;

– фізичного виховання;

– правового виховання.

Проаналізуйте Концепцію національного виховання з погляду мети та основних напрямів національного виховання. Розкрийте сутність понять:

– мета національного виховання;

– загальнолюдські гуманістичні цінності;

– принципи загальнолюдської моралі;

– духовність;

– художньо-естетична освіченість і вихованість;

– трудова активність;

– фізична активність;

– екологічна культура;

– розвиток індивідуальних здібностей і таланту молоді.

Розкрийте зміст таких принципів національного виховання:

– гуманізм;

– демократизм;

– єдність школи та сім'ї;

– наступність;

– спадкоємність поколінь.

Дайте стислу характеристику принципів народознавства:

– природовідповідності виховання;

– народності виховання;

– самодіяльності учнів;

– народознавчого підходу;

– особистісного підходу.

Розкрийте головні засоби народознавчої роботи в школі:

– рідна мова;

– родинна народна педагогіка;

– фольклорно-календарні традиції;

– сімейно-побутові звичаї, обряди;

– народна символіка;

– народні художньо-образні засоби;

– народна мораль.