Масляк П. О., Шищенко П. Г.

Географія України - Короткий словник термінів і понять. Т-Я. Додатки

Тектонічний блок – ділянка земної кори, яка обмежована глибинними розломами. Блокова будова характерна для фундаменту Українського щита.
Територіальна концентрація – зосередження, скупчення об'єктів чи явищ на певній території.
Територіальна структура господарства – поділ господарства країни чи її економічних районів на окремі чітко виражені територіальні елементи (зони, райони, області, промислові центри, вузли тощо).
Термальні води – підземні води з температурою понад +20°С. В Україні виявлені в усіх гідрогеологічних областях, крім Українського щита.
Топографія – розділ геодезії, що вивчає земну поверхню, розробляє способи зображення цієї поверхні на площині шляхом створення топографічних карт, планів.
Транспортний вузол – пункт, де сходяться, перетинаються, розгалужуються не менше як 2-3 лінії одного або двох видів транспорту.
Тріасовий період, тріас – перший період мезозойської ери геологічної історії Землі тривалістю близько 35 млн років.

Угруповання, фітоценоз – сукупність рослин, що займають однорідну ділянку земної поверхні і знаходяться в тісній взаємодії між собою і з умовами навколишЬього середовища.
Урбанізація – процес підвищення ролі міст у розвитку суспільства.
Урожайність – кількість сільськогосподарської продукції в центнерах на 1 га посівної площі.

Феросплави – сплави заліза з іншими металами. Найпоширенішими є сплави заліза з марганцем, кремнієм і хромом.
Фітомеліорація – заходи, спрямовані на створення рослинних (кущі, дерева) фітоценозів. Є засобом збагачення ландшафту, захисту ґрунтів від ерозії.
Фліш – одноманітні товщі тонкошарових осадових порід з чітко вираженою ритмічною шаруватістю. Певний для кожної товщі набір порід може бути з пісковиків, глин, аргілітів, мергелів, вапняків. Флішем є, наприклад, піщано-глиниста товща в Кримських горах, товща пісковиків і аргілітів в Українських Карпатах.
Флюси – матеріали, що використовуються в металургії для утворення шлаків з визначеними фізичними і хімічними властивостями. До металургійних флюсів належать вапняк (переважно з домішками доломіту), вапно, кварц, кварцит, пісковик, глинозем.

Целюлоза – подрібнена і хімічно оброблена деревна маса. Використовується як первинна сировина для вироблення штучного волокна, паперу.
Цирк – форма рельєфу, заглиблення на крутому схилі, що утворилися в результаті льодовикових або зсувних процесів.

Чорні бурі – руйнування і перенесення ґрунту сильним вітром, одна з форм ерозії ґрунтів. Чорні бурі здебільшого трапляються в степових районах України. Виникають під впливом сухих вітрів на територіях порушених земель.

Шельф – мілководна частина підводної окраїни материків від берегової лінії до материкового схилу. У Чорному морі площа шельфу становить 28% площі дна. Його ширина змінюється від 3,5 км (біля мису Аюдаг) до 227 км (на південний захід від Одеси). Все дно Азовського моря є шельфом. З шельфом пов'язані поклади нафти і горючих газів.

Юрський період, юра – другий період мезозойської ери геологічної історії Землі тривалістю 53-55 млн років.

Ядро – ділянка території, на якій у найбільшій мірі (густота, інтенсивність) виражені її ознаки.

Матеріал для довідок і практичних робіт

Додаток 1. Територія і населення України (на 1. 1. 1994)

Додаток 2. Найбільші гірські вершини та найвищі точки рівнинної частини України

Додаток 3. Температура повітря та опади

Додаток 4. Розподіл земель між землекористувачами та власниками землі в Україні, 1994

Додаток 5. Найбільші річки України

Додаток 6. Найбільші озера і лимани України

Додаток 7. Основні водосховища України

Додаток 8. Природно-заповідні об'єкти України

Додаток 9. Міста з населенням понад 100 тис. чоловік

Додаток 10. Національний склад населення України (за переписом 1989 р.)

Додаток 11. Кількість українців і осіб українського походження в країнах світу (за оцінками 1980-х років)

Додаток 12. Кількість українців у найбільших містах світу

Додаток 13. Динаміка видобутку палива в Україні

Додаток 14. Найбільші електростанції та їх розташування

Додаток 15. Довжина шляхів сполучення, тис. кілометрів

Довжина газопроводів на 1 січня 1992 р. становила 34,8 тис. кілометрів, нафтопроводів – 2,5, нафтопродуктопроводів – 2,0 тис. кілометрів.

Додаток 16. Викиди шкідливих речовин в атмосферу повітря від стаціонарних джерел в окремих містах в 1990 p., тис. тонн