Масляк П. О., Шищенко П. Г.

Географія України - Короткий словник термінів і понять. Р-С

Рекреаційна географія – наука, яка вивчає закономірності формування, функціонування та розвитку територіальних рекреаційних систем (ТРС).
Рекреаційний – призначений для використання під час відпочинку.
Рекультивація земель ландшафтів – відновлення порушених земель, ландшафтів для надання їм втраченої народногосподарської цінності.
Ринок, ринкова система господарювання – система товаро-грошових відносин виробників і споживачів матеріальних благ і послуг, яка є, найважливішою формою економічних зв'язків між ними й регулятором пропорцій розвитку у суспільному виробництві. За ринкової системи господарювання діють об'єктивні (незалежні від волі людини) економічні закони, а стимулами підвищення ефективності трудової діяльності є економічні інтереси.
Розселення населення – розміщення населення на території країни, району, міста.

Селище міського типу (смт) – міське поселення, яке є проміжною ланкою між містом і селом.
Село – населений пункт, де основна частина жителів працює у сільському господарстві.
Силурійський період, силур – третій період палеозойської ери геологічної історії Землі тривалістю 30-35 млн років.
Синоптична карта – географічна карта, на яку умовними знаками і цифрами нанесено результати одночасних спостережень за погодою.
Сівозміна – послідовне чергування культур на одному полі для забезпечення родючості ґрунту.
Сієніт – глибинна кристалічна гірська порода, що складається в основному з калієвого польового шпату і темного мінералу. Трапляється в Приазов'ї. Використовується як будівельний камінь.
Сланці – метаморфічні гірські породи, що мають здатність розколюватися на тонкі пластинки. Розрізняють слабометаморфізовані сланці (глинисті, у т. ч. кременисті і горючі) і кристалічні. В Україні горючі сланці розвідано в Кіровоградській і Черкаській областях, пірофілітові – в Житомирській області; вони можуть бути використані в керамічній промисловості.
Собівартість – кількість грошей, витрачених на виробництво і реалізацію одиниці продукції (тонни, кубометри тощо). Собівартість є основою встановлення ціни на продукцію.
Сонячна радіація – сонячне випромінювання, яке поширюється у космічному просторі як електромагнітні хвилі. Вона змінюється внаслідок процесів поглинання і розсіювання, а також залежно від висоти Сонця над горизонтом, географічної широти, ступеня прозорості атмосфери, хмарності тощо.
Соціальна географія – новий напрям соціально-економічної географії, що досліджує територіальну організацію соціальних структур у конкретних природних та суспільно-історичних умовах.
Соціальна інфраструктура – система установ, підприємств, що обслуговують населення (пасажирський транспорт, побутове обслуговування населення і т. д.). Від рівня розвитку інфраструктури багато в чому залежать ефективність розвитку економіки і поліпшення умов життя населення.
Спеціалізація виробництва – зосередження виробництва однорідної продукції на окремих підприємствах.
Статево-вікова структура населення – розподіл населення за віком і статтю, що характеризується часткою населення кожної групи в загальній сукупності.
Субальпійський пояс – висотний пояс, розташований в добре і рівномірно зволожених горах помірних і субтропічних широт.
Сумарна сонячна радіація – сума показників прямої і розсіяної сонячної радіації, що надходить до горизонтальної земної поверхні.
Суфозія – вилуговування розчинних солей з наступним вимиванням дрібних часток ґрунтів і гірських порід водами, що рухаються. Існують суфозійні форми рельєфу: пустоти, западини, поди, блюдця та ін.
Структура – внутрішня будова чогось, певний взаємозв'язок складових частин цілого.