Масляк П. О., Шищенко П. Г.

Географія України 8-9 клас

Масляк П. О., Шищенко П. Г. Географія України: Пробний підручник для 8-9 класів середньої школи – К.: Зодіак-ЕКО, 1996. – 432 с.: іл., карти.

Зміст

Масляк, Шищенко. Географія 8-9 клас

Передмова

Розділ І. Україна – незалежна держава

Географічне положення, кордони
Становлення Української держави
Місце України на Землі
Час місцевий, поясний, декретний, літній
Висновки


Розділ II. Фізико-географічні умови. Природно-ресурсний потенціал

Дослідження території України
Рельєф Низовини, височини Гори
Тектонічна і геологічна будова. Палеогеографічні умови
Тектонічна будова
Геологічна будова
Палеогеографічні умови
Геоморфологічна будова. Основні форми рельєфу Частина 1 Частина 2
Корисні копалини Паливні Рудні Нерудні
Клімат і кліматичні ресурси Сонячна радіація і сонячне сяйво, радіаційний баланс Атмосферна циркуляція, температура, опади Зміна сезонів, енергетичні ресурси клімату
Моря, поверхневі і підземні води. Водні ресурси
Моря Чорне море Азовське море
Поверхневі води Річки і канали Озера Водосховища
Підземні води
Водні ресурси
Ґрунтовий покрив, земельні ресурси
Ґрунтовий покрив Частина 1 Частина 2
Земельні ресурси
Рослинність і тваринний світ
Рослинність Ліси Степова рослинність. Луки. Болотна рослинність
Тваринний світ
Несприятливі фізико-географічні процеси і явища
Висновки


Розділ III. Природні комплекси (ландшафти) і фізико-географічне районування

Природні комплекси (ландшафти), їх поширення і класифікація
Природні комплекси
Розвиток ландшафтів України в антропогені
Зміна ландшафтів України за історичний час
Класифікація ландшафтів
Фізико-географічне районування
Зона мішаних хвойно-широколистих лісів Волинське Полісся. Житомирське Полісся Київське Полісся. Чернігівське Полісся. Новгород-Сіверське Полісся
Лісостепова зона Західноукраїнська лісостепова провінція. Дністровсько-Дніпровська лісостепова провінція Лівобережно-Дніпровська лісостепова провінція. Середньоросійська лісостепова провінція
Степова зона. Північностепова підзона Середньостепова підзона; південностепова підзона
Українські Карпати. Частина 1 Частина 2 Частина 3
Кримські гори. Частина 1 Частина 2
Висновки


Розділ IV. Населення України

Кількість і густота населення
Природний приріст. Віковий і статевий склад (структура)
Система розселення. Міське і сільське населення
Міграції населення
Національний склад
Українська діаспора
Культура українського народу
Трудові ресурси
Висновки


Розділ V. Топоніміка України

Топоніміка природних умов і ресурсів України
Господарство України в географічних назвах
Соціальна топоніміка
Висновки


Розділ VI. Господарство України

Загальна характеристика народного господарства
Історія формування народногосподарського комплексу
Шляхи подолання економічної кризи
Промисловість
Паливно-енергетичний комплекс
Паливна промисловість Вугільна промисловість Нафтова і газова промисловість України. Торфова промисловість
Електроенергетика. Частина 1 Частина 2
Використання нетрадиційних видів енергії. Проблеми енергетики. Частина 1 Частина 2
Металургійний комплекс
Чорна металургія Металургійні райони
Кольорова металургія
Машинобудівний комплекс. Частина 1 Частина 2 Частина 3 Частина 4 Частина 5
Хімічна промисловість. Частина 1 Частина 2 Частина 3
Лісовиробничий комплекс Лісове господарство. Деревообробна промисловість Целюлозно-паперова промисловість
Промисловість будівельних матеріалів
Медична і мікробіологічна промисловість
Легка промисловість
Соціальний комплекс
Агропромисловий комплекс
Рослинництво Зернові культури. Частина 1 Частина 2 Технічні культури. Частина 1 Частина 2 Садівництво, ягідництво і виноградарство
Тваринництво. Частина 1 Частина 2
Транспортний комплекс Залізничний транспорт Автомобільний транспорт Морський транспорт Річковий транспорт. Повітряний транспорт Трубопровідний транспорт. Міський транспорт
Висновки. Частина 1 Частина 2 Частина 3 Частина 4


Розділ VII. Економічні райони

Територіальна організація народного господарства й економічне районування України
Донецький район. Частина 1 Частина 2 Частина 3 Частина 4
Придніпровський район. Частина 1 Частина 2 Частина 3 Частина 4
Північно-Східний район. Частина 1 Частина 2 Частина 3 Частина 4 Частина 5
Столичний район. Частина 1 Частина 2 Частина 3 Частина 4 Частина 5 Частина 6
Центральний район. Частина 1 Частина 2 Частина 3
Причорноморський район. Частина 1 Частина 2 Частина 3 Частина 4 Частина 5
Подільський район. Частина 1 Частина 2 Частина 3 Частина 4
Північно-Західний район. Частина 1 Частина 2 Частина 3
Карпатський район. Частина 1 Частина 2 Частина 3 Частина 4 Частина 5
Висновки Донецький та Придніпровський райони Північно-Східний та Столичний райони Центральний та Причорноморський райони Подільський, Північно-Західний та Карпатський райони


Розділ VIII. Раціональне використання природних умов і природних ресурсів та їх охорона

Вплив господарської діяльності людини на природні умови і природні ресурси. Частина 1 Частина 2 Частина 3 Частина 4
Геоекологічна ситуація в Україні. Частина 1 Частина 2 Частина 3 Частина 4
Раціональне використання та охорона природних умов і природних ресурсів
Мінерально-сировинні ресурси
Кліматичні ресурси
Проблеми охорони природних систем Чорного і Азовського морів та водних ресурсів Чорне море Азовське море та водні ресурси
Земельні ресурси та їх використання
Біотичні ресурси, їх раціональне використання і охорона
Рекреаційні ресурси
Природоохоронні комплекси Природні заповідники Біосферні заповідники Природні національні парки Заказники, пам'ятки природи, заповідні урочища, ботанічні сади та ін.
Моніторинг довкілля в Україні
Висновки


План характеристики своєї області
Короткий словник термінів і понять А-В Г-Д Е-З І-К Л-М Н-П Р-С Т-Я
Матеріал для довідок і практичних робіт