Масляк П. О., Шищенко П. Г.

Географія України - Короткий словник термінів і понять. Л-М

Лабрадорит – магматична гірська порода, різновид габро. Колір темний, зеленувато-сірий і сірий. Характерні переливи полиску блакитно-сірих та золотавих відтінків. У межах Українського щита розвідано понад 10 родовищ. Використовується як високоякісний облицювальний матеріал.
Ландшафтознавство – галузь фізичної географії, предметом якої є вивчення географічних комплексів.
Ландшафтоутворюючі чинники (фактори) формують найважливіші властивості ландшафтів. Розрізняють зовнішні (космічні, геодинамічні) та внутрішні чинники, а також зональні (клімат, рослинність та ін.) і азональні (рельєф, геологічна будова) чинники.
Леговані метали – метали, поліпшені легуючими елементами. У сталі і чавуни додають, наприклад, хром, нікель, марганець, кремній, молібден, магній.
Лиман – витягнута мілководна затока, що утворюється під час затоплення морем пригирлової частини річкової долини або балки.
Лісомеліоративні заходи – сукупність заходів, спрямованих на корінне поліпшення господарського потенціалу територій за допомогою лісових насаджень.
Лісостепові ландшафти – тип ландшафту, що характеризується чергуванням на вододілах лісової та степової рослинності.
Лісостепова фізико-географічна зона – природна зона України, що характеризується переважанням лісостепових ландшафтів.
Локальний – місцевий, обмежений порівняно вузькими рамками якого-небудь географічного району.
Лука – тип рослинності з переважанням багаторічних трав.
Льодовикова епоха (материкове зледеніння) – відрізок часу в геологічній історії Землі, що характеризувався глобальним похолоданням клімату та утворенням значних материкових льодовиків не тільки в полярних, а й у помірних широтах.
Льодовикові відклади – комплекс відкладів, що утворилися внаслідок взаємодії льодовика та його талих вод. За походженням їх поділяють на моренні (власне льодовикові) і водно-льодовикові відклади. З материковими та гірськими зледеніннями пов'язані льодовикові форми рельєфу: моренні рівнини, пасма, ози, ками, зандри (піщані рівнини), льодовикові долини та ін.

Материнська порода – гірська порода, що є вихідною під час утворення інших порід.
Мезозой – середній етап геологічної історії Землі тривалістю 163 млн років.
Меліорація – сукупність заходів щодо істотного покращення земель з метою довгострокового підвищення їх родючості або загального оздоровлення місцевості. Один з видів раціонального природокористування. Обґрунтовує вибір районів, проектів і створення меліоративних систем.
Мергель – осадова глинисто-карбонатна порода (вміст карбонатів – 20-80%). Залежно від породоутворюючого карбонатного мінералу розрізняють мергелі вапнякові і доломітові, від складу некарбонатної частини – ангідритові, кременисті, піщані тощо. Найбільші родовища знаходяться в Донецькій, Івано-Франківській областях, в Криму. Використовуються в цементній промисловості.
Метеорологія – наука про атмосферу Землі, фізичні і хімічні процеси та явища, які в ній відбуваються, її склад і будову.
Міграція населення – переміщення і переселення людей з одного місця на інше, пов'язані зі зміною постійного місця проживання.
Мікроклімат – клімат невеликих ділянок земної поверхні: лісу, водойми, сільськогосподарських угідь, населених пунктів, річкових долин, що відрізняється від загальних кліматичних умов даної місцевості.
Місто – населений пункт, в якому проживає не менш як 12 тис. чоловік, основна частина жителів якого – робітники і службовці.
Моніторинг навколишнього середовища (моніторинг довкілля) – система спостереження й контролю за природними та природно-антропогенними комплексами, а також процесами, що проходять в них, з метою забезпечення раціонального використання природних ресурсів і охорони навколишнього середовища.
Морена, моренні відклади – осадові відклади, які утворилися під дією льодовика.
Морський пором – судно, призначене для перевезення на палубі залізничних составів через море або протоку.