Сиротенко А.Й., Чернов Б.О.

Географія України – Словник термінів

Словник термінів

Агломерація – нагромадження, злиття міст та інших населених пунктів у єдине міське поселення.
Агропромисловий комплекс – поєднання на певній території взаємопов'язаних сільськогосподарських і промислових підприємств, що виробляють й переробляють сільськогосподарську продукцію.
Агропромислова інтеграція – поєднання сільськогосподарського виробництва з переробною промисловістю та іншими галузями народного господарства.
Бройлерне господарство – господарство, де вирощують м'ясних курчат на фермах-фабриках за допомогою інтенсивних технологій.
Геополітика – науковий напрям, що вивчає залежність зовнішньої політики держав і міжнародних відносин від системи політичних, військово-стратегічних, екологічних, економічних зв'язків, зумовлених географічним положенням країни та фізико-географічними чинниками.
Демографія – галузь знання, що вивчає населення, виходячи з його природного і механічного руху, статі, віку, роду занять та інших ознак.
Депопуляція – зменшення кількості населення.
Державна мова – мова, обов'язкова в даній країні для ведення діловодства й для вивчення в школі.
Діаспора – перебування значної частини народу поза межами країни його походження.
Економічно активне населення – частина населення, зайнята в різних сферах виробничої і невиробничої діяльності.
Еміграція – переселення з батьківщини в іншу країну на постійне проживання чи на тривалий строк.
Зовнішньоторговий баланс – співвідношення імпорту та експорту країни (за рік). Розрізняють активний баланс, коли експорт перевищує імпорт, і пасивний, коли імпорт перевищує експорт.
Інтеграція – об'єднання в ціле раніше ізольованих частин.
Інтенсифікація виробництва – такий розвиток суспільного виробництва, за якого обсяги продукції і національний доход зростають у результаті підвищення продуктивності праці, раціонального використання ресурсів на основі науково-технічного прогресу.
Інфляція – переповнення країни надлишком паперових грошей порівняно з потребами обороту в них, що зумовлює знецінення грошей, зростання цін на предмети першої потреби, падіння реальної заробітної плати.
Інфраструктура – сукупність галузей господарства та видів діяльності, що обслуговують як виробничу, так і невиробничу сфери економіки (транспорт, зв'язок, комунальне господарство, загальна і професійна освіта, охорона здоров'я тощо).
Концентрація населення – зосередження, скупчення населення на окремих територіях, зонах, районах.
Кооперування – виробничі зв'язки між спеціалізованими підприємствами, що спільно виробляють певну продукцію.
Матеріаломісткість продукції – частка витрат матеріальних ресурсів (основних і допоміжних матеріалів, палива, енергії) на виготовлення одиниці продукції в загальних витратах.
Народжуваність – частота народження дітей у будь-якій сукупності людей (населення міста, регіону, країни). Вимірюється кількістю новонароджених дітей на 1000 чоловік населення за рік.
Національний доход – вартість сукупної продукції всіх галузей матеріального виробництва без вартості сировини, палива та інших матеріальних затрат, що йдуть на оплату самого виробництва. Обчислюється за рік у грошовому виразі.
Оренда – вид договору, за яким одна сторона (власник майна) за плату передає в користування певне майно іншій стороні (орендареві).
Приватизація – заміна державної і колективних форм власності на приватну, акціонерну та близькі до них форми.
Природний приріст населення – перевищення народжуваності над смертністю (обчислюється на 1000 жителів за рік).
Пріоритетні напрями науково-технічного прогресу – напрями першочергового значення.
Рекреація – система заходів, пов'язаних з використанням вільного часу для оздоровчої, культурно-пізнавальної та спортивної діяльності.
Ринок (ринкові відносини) – система товарно-грошових відносин виробників і споживачів матеріальних благ та послуг, яка є найважливішою формою економічних зв'язків між ними й регулятором пропорцій розвитку в суспільному виробництві. За ринкових відносин діють об'єктивні (незалежні від волі людини) економічні закони, а стимулами підвищення ефективності трудової діяльності є економічні інтереси.
Роздержавлення власності – заміна державної власності на інші її форми: кооперативну, акціонерну, приватну.
Сальдо – у зовнішньоторгових відносинах означає різницю між сумою, що отримана державою за експорт продукції, і су. мою, що витрачена за імпорт товарів.
Спеціалізація – особливий поділ праці на окремі операції.
Суверенітет – незалежність держави, що полягає в її праві самостійно розв'язувати свої внутрішні і зовнішні справи без втручання в них будь-якої іншої держави.
Термінал – частина порту, призначена для обробітку контейнерних, нафтових та інших вантажів.
Транзит – провезення вантажів або пасажирів через проміжну станцію, район, державу.
Урбанізація – процес зростання міст і підвищення їхньої ролі в економічному і культурному житті суспільства.