Ягупов В.В.

Принцип цілеспрямованості у вихованні

18.2. Основні вимоги принципів виховання

Принципи виховання можна класифікувати так.

¦ Принципи виховання, що стосуються всіх компонентів виховного процесу: цілеспрямованість; суспільна спрямованість, зв'язок із життям; виховання в праці; виховання в колективі та через колектив; суб'єкт-суб'єктний характер виховних взаємин; наступальність, активність, системність і конкретність виховних заходів; оптимізація виховного процесу.

¦ Принципи, що стосуються суб'єктів виховання та методики їхньої діяльності: гуманізм і демократизм у поєднанні з високою вимогливістю й пошаною до особистості вихованця; опора на позитивні якості в колективі та особистості вихованця; поєднання комплексного, диференційованого та індивідуального підходів у виховній діяльності; єдність, погодженість і спадковість виховних впливів, зусиль і дій школи, сім'ї та громадськості.

¦ Принцип, що стосується навчально-пізнавальної діяльності вихованців: свідомість, самодіяльність та активність вихованців.

Принципи виховання, що стосуються всіх компонентів виховного процесу

Принцип цілеспрямованості. Йогосутність полягає у підпорядкованості всієї виховної роботи загальній меті та ідеалам виховання в українському суспільстві, їх усвідомленні і сприйнятті вихователями та вихованцями, нетерпимості до стихійності у вихованні, забезпечення конкретності та перспективності у виховній роботі.

К. Д. Ушинський підкреслював: «погодьтесь, якщо ми хочемо досягти якоїсь мети вихованням, то повинні перш за все усвідомити цю мету».

С. Френе істинну мету виховання вбачав у максимальному розвиткові особистості в розумно організованому суспільстві, яке слугуватиме їй і якому вона сама слугуватиме.

Метою виховання у нашому суспільстві є формування гармонійно розвиненої і суспільно активної особистості з науковим світоглядом, з високим моральним потенціалом, яка бажає і вміє працювати, духовно багатої й фізично досконалої.

Виходячи з мети виховання можна визначити основні цілі виховання в українському суспільстві, виокремивши серед них дві групи.

Перша – формування комплексу провідних якостей особистості вихованця, необхідних для самоусвідомлення, самореалізації, самоствердження і самоактуалізації.

Друга – формування сукупності соціально-психологічних і професійних якостей особистості вихованця, необхідних йому для професійної діяльності.

Знання мети виховання має надзвичайно важливе значення, бо вона є стрижневою в педагогічній науці, вихідним пунктом теорії та практики виховання. Мета виховання безпосередньо стосується всіх компонентів виховного процесу, визначає зміст усіх його складових.

Основні вимоги принципу цілеспрямованості:

– виховання на державно-патріотичних ідеях, формування справжніх патріотів України;

– чітке усвідомлення вихователями цілей і завдань виховання, національно-державної спрямованості всіх виховних заходів і впливів;

– виховання на кращих традиціях та ідеалах українського народу;

– надання всьому виховному процесові наукового характеру, наступальності, конкретності, оперативності, гуманності та змістовності;

– спрямованість виховної роботи на якісне вирішення завдань, які стоять перед українським суспільством;

– підпорядкування всієї виховної роботи гармонійному формуванню і всебічному розвитку особистості вихованця, Допомога в її самоактуалізації та самореалізації;

– виховання на загальнолюдських, національних і професійних цінностях тощо.

Вимоги цього принципу знаходять своє відбиття в інших принципах виховання, планах виховних заходів.